مجله علمی-پژوهشی علوم و فناوری جوشکاری ایران، جلد ۶، شماره ۲، صفحات ۴۱-۵۱

عنوان فارسی اثر نوع فلاکس فعال کننده سطحی بر پروفیل جوش، پیچیدگی زاویه ای ناشی از جوشکاری A-TIG فولاد زنگ نزن دوفازی AISI ۲۲۰۵
چکیده فارسی مقاله در این تحقیق فولاد زنگ نزن دوفازیAISI 2205 با استفاده از فلاکس های فعال کننده سطحی به روش A-TIGبه صورت رویه (سطحی) جوشکاری شد. بدین منظور از دو فلاکسZrO2 وTiO2 بصورت مجزا و مخلوط نمونه هایی با درصد های وزنی متفاوتی تهیه و استفاده شد. نتایج بررسی‌های چشمی نمونه های مختلف مشخص نمود که نمونه تهیه شده با فلاکس سطحی50 %ZrO2 و50 %TiO2  کمترین عرض گرده و نمونه حاوی90%ZrO2 بیشترین عمق نفوذ را دارد، همچنین نتایج بررسی‌ ها نشان داد که میزان پیچیدگی زاویه ای نمونه های  مخلوط فلاکسZrO2  وTiO2 ،225% کمتر از نمونه بدون فلاکس است. نتایج آزمون ماکروسکوپی نمونه ها مشخص نمود که بیشترین طول و عرض دانه های ماکروسکوپی مربوط به نمونه حاوی90%ZrO2  و کمترین طول  و عرض دانه های ماکروسکوپی مربوط به نمونه حاوی90%TiO2  است.  نتایج آزمون سختی نیز نشان داد که بیشترین میزان سختی مربوط به نمونه حاوی90%TiO2 با مقدار950  ویکرز و  کمترین میزان سختی مربوط به نمونه حاوی90%ZrO2   با مقدار410 ویکرز است. در مجموع نتایج کلیه آزمون ها مشخص نمود که فلاکس های سطحیZrO2 و TiO2 با ایجاد تغییرات بر جریان های طولی و عرضی مذاب در حوضچه جوش بر عمق نفوذ، عرض گرده، میزان پیچیدگی زاویه ای، اندازه طول و عرض دانه های ماکروسکوپی و سختی فلز جوش فولاد زنگ نزن دوفازیAISI 2205 تاثیر مثبت می گذارند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله فرایند جوشکاری A-TIG، فولاد دوفازی، فلاکس فعال کننده سطحی.

عنوان انگلیسی The effect of activated flux type on the weld profile and angular distortion of A-TIG welding of the AISI 2205 duplex stainless steel
چکیده انگلیسی مقاله In this investigation, the AISI 2205 duplex stainless steel was welded in the form of bead on plate by A-TIG process with different amount of the ZrO2 and TiO2 activated fluxes. The results of the visual inspection showed that the specimen with 50% ZrO2 and 50% TiO2 activated flux, had the lowest face width and the specimen with contains 90% ZrO2 activated flux, had the highest penetration depth. Also, the results showed that the angular distortion of the specimens with mix of the ZrO2 and TiO2 activated flux were 225% less than the specimen without activated flux. The results of macroscopic examination of different samples showed that the maximum length and width of the macroscopic grains were related to the sample with 90% ZrO2 activated flux and the smallest length and width of the macroscopic grains were related to the sample with 90% TiO2 activated flux. The hardness test results showed that the highest hardness of the samples was gained to 90% TiO2 activated flux specimen with 950 HV and the lowest hardness value for the sample with 90% ZrO2 activated flux with 410 HV. The results of all tests showed that surface activated fluxes (ZrO2 and TiO2) affected to the depth of penetration, face width, angular distortion, length and width of macroscopic grains and the hardness of weld metal by changing the longitudinal and transverse melt flow in the weld pool.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله A-TIG welding process, Duplex stainless steel, Activated flux.

نویسندگان مقاله امیر لری امینی | A. Lori Amini
Department of Materials Engineering, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran.
گروه مهندسی مواد و متالورژی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

حامد ثابت | H. Sabet
Department of Materials Engineering, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran.
گروه مهندسی مواد و متالورژی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

محسن قنبری حقیقی | M. Ghanbari Haghighi
Department of Materials Engineering, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran.
گروه مهندسی مواد و متالورژی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران


نشانی اینترنتی http://jwsti.iut.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-353-6&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات