علوم پیراپزشکی و بهداشت نظامی، جلد ۱۶، شماره ۳، صفحات ۶۶-۷۳

عنوان فارسی کاربرد فناوری اینترنت اشیاء در سازمان های مراقبت بهداشتی و درمانی
چکیده فارسی مقاله مقدمه: امروزه فناوری های نوینی به منظور رقابت پذیری بیشتر و افزایش کیفیت خدمات در سازمان‌های ارئه کننده خدمات بهداشتی و در مانی به کار گرفته شده اند. هدف از این مطالعه بررسی کاربردهای فناوری اینترنت اشیا در حوزه سلامت می باشد.
مواد و روش‌ها: این مطالعه مروری در سال 1400 انجام شد در این مطالعه PubMed و Scopus  در محدوده زمانی 2015 به بعد و مقالات انگلیسی مورد جستجو قرار گرفت. برای ساخت راهبرد جستجو از کلمات کلیدی سلامت، بیمارستان، درمان، مراقیت بهداشتی و اینترنت اشیا استفاده و جستجو در عنوان و خلاصه مقالات انجام شد. از 214 مطالعه 22 مقاله مورد بررسی قرار گرفتند.
یافته ها: استفاده از فناوری اینترنت اشیا باعث تسریع فرایندهای درمانی، ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده و کاهش هزینه های مالی می گردد. این فناوری در قسمت های مختلف بهداشت و درمان از اورژانس تا مدیریت درمان بیماری های مزمن کاربرد دارد. جمع آوری، انتقال و تحلیل سریع داده ها از دیگر مزایای استفاده از این فناوری در صنعت مراقبت بهداشت و درمان است. مهمترین چالش به کارگیری این فناوری در حوزه سلامت محرمانگی اطلاعات می باشد.
بحث و نتیجه گیری: علی‌رغم اینکه اینترنت اشیاء می تواند در مدیریت ارائه خدمات مراقبت بهداشتی و درمانی نقش مهمی داشته باشد، اما استفاده از این فناوری در بیمارستان ها و مراکز مراقبت بهداشتی و درمان با مشکلاتی رو به رو است. بنابراین شناسایی موانع و چالش های این حوزه و تلاش در رفع آن، آینده روشنی را برای این فناوری در زمینه سلامت به همراه خواهد داشت.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله اینترنت اشیاء، سیستم‌های مراقبت های بهداشتی، مراقبت های بهداشتی هوشمند

عنوان انگلیسی Application of Internet of Thing (IoT) in Health Industry
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: Today, new technologies have been used in order to increase competitiveness and increase the quality of services in organizations providing health services. The purpose of this study is to investigate the applications of IoT technology in the field of health.
Methods and Materials: This review study was conducted in 1400. In this study, PubMed and Scopus databases and English articles were searched in the period of 2015 onwards. Health, hospital, treatment health care and IoT keywords has been used as searching strategy. Moreover, a search was made in the title and summary of the articles. 22 articles were reviewed out of 214 studies.
Results: The use of IoT technology accelerates the healing process, improves the quality of services provided and reduces financial costs. This technology is used in various parts of health care organizations from emergency to treatment management of chronic diseases. Fast data collection, transmission and analysis are other benefits of using this technology in the healthcare industry. One of the most important challenges in using this technology in the field of health is information confidentiality.
Discussion and Conclusion: Although the Internet of Things can play an important role in the management of health care services, the use of this technology in hospitals and health care centers is facing problems. Therefore, identifying the obstacles and challenges in this field and trying to overcome them will lead to a bright future for this technology in the field of health.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله IoT, technology, health, hospital

نویسندگان مقاله مطهره خورشید زاده | Motahhareh Khorshidzadeh
Department of Information Technology Management, PNU Qeshm International Center, Iran
گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه پیام نور، واحد بین الملل قشم، قشم، ایران

اشرف السادات دهقانی | Ashraf sadat dehghani
Department of Health Educations and Promotion, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran
گروه آموزش سلامت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران

سعید قوی | Saeed ghavi
Departments of Epidemiology and Biostatistics, Faculty of Public Health, Birjand University of Medical Sciences, Birjand, Iran
گروه اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران


نشانی اینترنتی http://jps.ajaums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-493-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده مقالات کامل
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات