علوم پیراپزشکی و بهداشت نظامی، جلد ۱۶، شماره ۳، صفحات ۴۶-۵۱

عنوان فارسی بررسی سلامت اجتماعی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارتش
چکیده فارسی مقاله مقدمه: سلامت اجتماعی افراد به آن بعد از رفاه یک فرد اشاره میکند که به چگونگی تعامل آن فرد با دیگران،عکس العمل مردم نسبت به او و چگونگی تعامل آن فرد با موسسات اجتماعی و آداب و رسوم اجتماعی مربوط می شود. این مطالعه با هدف بررسی سلامت اجتماعی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارتش به انجام رسید.
مواد و روش ها: مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی-تحلیلی و مقطعی در سال 1399 بود و در دانشگاه علوم پزشکی آجا به انجام رسید. تعداد 300 نفر از دانشجویان وارد مطالعه شده و پرسشنامه بین آن ها توزیع شد و 241 پرسشنامه که به طور کامل تکمیل شده و مورد تحلیل قرار گرفت. داده ها پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزار spss 23 و آزمون های آماری کولموگروف اسمیرنوف، من ویتنی، کروسکال والیس و اسپیرمن تحلیل شده و p<0/05 معنی دار تلقی گردید.
یافته ها: بین تحصیلات با کلیه ابعاد سلامت اجتماعی (انسجام، مشارکت، پذیرش، انطباق، و شکوفایی) رابطه معناداری وجود داشت (p ≤0/05). همچنین بین متغیر سن و بعد مشارکت اجتماعی رابطه معناداری وجود داشت (p<0.05) اما سن با دیگر ابعاد سلامت اجتماعی رابطه معناداری نشان نداد. متغیر وضعیت تأهل نیز تنها با بعد مشارکت اجتماعی رابطه معنادار داشته (p<0.05)  و با دیگر ابعاد سلامت اجتماعی رابطه معناداری را نشان نداد. متغیر رشته تحصیلی با چهار بعد از ابعاد سلامت اجتماعی (انسجام، مشارکت، انطباق، و شکوفایی) رابطه معناداری داشت (p<0.05).
بحث و نتیجه گیری: به نظر می­‌رسد بالاتر بودن سلامت اجتماعی در مقاطع بالاتر می­تواند به احساس پایان یافتن دوره دانشجویی و رهایی از مشکلاتی مانند دوری از شهر و خانواده مرتبط باشد. همچنین این یافته­ها می­تواند مبین این نکته باشد که با بلوغ جسمی- روانی و افزایش آگاهی­‌ها و مهارت­‌های زندگی دانشجویان، سلامت اجتماعی آنان نیز افزایش یابد.
 
کلیدواژه‌های فارسی مقاله سلامت اجتماعی، دانشگاه، دانشجویان

عنوان انگلیسی Evaluating the Social Health of Students in AJA University of Medical Sciences
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: People’s social health refers to the aftermath of a person’s well-being, which is related to how that person interacts with others, how people react to him or her, and how that person interacts with social institutions and social customs. The aim of this study was to evaluate the social health of students of Army University of Medical Sciences.
Methods and Materials: This descriptive-analytical and cross-sectional study was conducted in AJA University of Medical Sciences in 1399. A total of 300 students were participated in the study. Questionnaires were distributed among them. 241 questionnaires were fully completed and analyzed. Data were analyzed through Kolmogorov-Smirnov, Mann- Whitney, Kruskal-Wallis and Spearman tests using SPSS software version 23. In addition P < 0.05 was considered significant.
Results: There was a significant relationship between education and all dimensions of social health (cohesion, participation, acceptance, adaptation, and prosperity) (P ≤ 0.05). There was also a significant relationship between age and the dimension of social participation (P < 0.05). However, there was not any significant relationship between age and other dimensions of social health. The variable of marital status also had a significant relationship only with the dimension of social participation (P < 0.05). It did not show a significant relationship with other dimensions of social health. There was a significant relationship between variable of the field of study and four dimensions of social health (cohesion, participation, adaptation, and prosperity) (P < 0.05).
Discussion and Conclusion: It seems that higher social health in higher levels can b related to the feeling of finishing the student period and getting rid of problems such as distance from the city and family. These findings can also indicate that students social health will also increase by the physical-mental maturity and increasing in awareness and their life skills.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Social Health, University, students

نویسندگان مقاله زهراسادات اسدی | Zahra Sadat asadi
Department of Health, Faculty of Medicine, AJA University of Medical Sciences, Tehran, Iran
گروه بهداشت، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اجا، تهران، ایران

مهرداد جعفری | Mehrdad Jafari
Student Research Committee, Faculty of Paramedical Sciences, AJA University of Medical Sciences, Tehran, Iran
کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اجا، تهران، ایران

دانیال مولوی | Daniel Molavi
Department of Management, Faculty of Staff, Command and Staff University, Tehran, Iran
گروه مدیریت، دانشکده ستاد، دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش، تهران، ایران


نشانی اینترنتی http://jps.ajaums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-477-2&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده مقالات کامل
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات