علوم پیراپزشکی و بهداشت نظامی، جلد ۱۶، شماره ۳، صفحات ۳۸-۴۵

عنوان فارسی بررسی دانش و نگرش نوجوانان نسبت به آکنه ولگاریس
چکیده فارسی مقاله مقدمه: آکنه شایع ترین شرایط درماتولوژیکی در سراسر دنیاست که به طور تقریبی همه افراد را برای یک بار در زندگی مبتلا می‌سازد.. پیامدهای این بیماری فراتر از نشانه‌های اندکی است که بر چهره فرد ظاهر می‌شود. اهمیت این بیماری نباید نادیده گرفته شود؛ زیرا این بیماری می تواند اثرات نامطلوب روانی و اجتماعی زیادی برای فرد مبتلا به دنبال داشته باشد. هدف از این مطالعه بررسی دانش و نگرش نوجوانان جنوب ایران در مورد آکنه در  سال 2019 می‌باشد.
مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی-تحلیلی و از نوع  مقطعی می‌باشد که در سال 2019  بر روی 351 نفر از  دانش آموزان دوره متوسطه جنوب ایران که به روش نمونه گیری طبقه‌ای انتخاب شدند، انجام گردید. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه محقق ساخته جهت بررسی دانش و نگرش نسبت به آکنه بود که از طریق خود گزارش دهیی تکمیل گردید. داده ها توسط نرم افزار SPSS نسخه 23 آنالیز شد. سطح معنادار کمتر از 0/05 در نظر گرفته شد. 
یافته‌ها: میانگین نمره دانش و نگرش نسبت به آکنه به ترتیب 3.6 ± 3 /11 (محدوده 27-0) و 3.6 ± 8 /22 (محدوده = 32-8) بود. میزان دانش در رابطه با  آکنه در 9.1٪ درصد کم ، در 87.2٪ متوسط ​​و در 3.7٪ درصد بالا گزارش شد. میزان نگرش در رابطه با آکنه در 4.8٪ مطلوب، در 82.8٪ متوسط ​​و در 12.4٪ درصد ضعیف گزارش شد. میانگین نمرات نگرش در هر دو جنس مشابه بود، اما میانگین نمرات دانش در دختران به میزان معناداری بالاتر از پسران گزارش گردید (0.015=P).
بحث و نتیجه‌گیری: در مجموع نتایج حاصل از این مطالعه نشان دادند که دانش و نگرش دانش آموزان در رابطه با آکنه ولگاریس به طور عمده در حد متوسط می باشد و با توجه به نتایج به دست آمده توصیه می‌شود که برنامه ریزی و اقدامات لازم در مورد ارتقاء سطح دانش و نگرش دانش آموزان دبیرستانی در رابطه با آکنه ولگاریس در جنوب ایران فراهم گردد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله آگاهی ، نگرش ، آکنه ، نوجوانان

عنوان انگلیسی The Survey of Adolescents’ Knowledge and Attitude towards Acne Vulgaris
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: Acne is the most common dermatological condition worldwide that affects almost everyone once in a lifetime. The consequences of the disease go beyond the few symptoms that appear on a persons face. The significant of this disease should not be overlooked because it can have many adverse psychological and social effects on the patient. This study aims to investigate the knowledge and attitude of adolescents in the south of Iran about acne in 2019.
Methods and Materials: The present study is a descriptive-analytic and cross-sectional study that carried out among 351 high school students in southern Iran in 2019. The stratified sampling technique has been used in the study. Data collection tools included a researchermade questionnaire for knowledge and attitude toward acne that was completed through self-reporting. Data were analyzed by SPSS software version 23. The significance level was considered less than 0.05.
Results: The mean score of knowledge and attitude about acne were 11.3 ± 3.6 (range=0-27) and 22.8 ± 3.6 (range= 8-32), respectively. Knowledge of acne was low in 9.1% of students, moderate in 87.2%, and high in 3.7%. The attitude toward acne was desirable in 4.8% of students, moderate in 82.8% and poor in 12.4%. The mean scores of attitude were similar in both sexes; howevere, the mean scores of knowledge in females were significantly higher than males (P=0.015).
Discussion and Conclusion: All in all, the results of this study showed that students’ knowledge and attitude about acne vulgaris are mostly moderate. Based on the results, it is recommended to provide the necessary planning to increase the knowledge and attitude of high school students about acne vulgaris in southern Iran.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Knowledge, Attitude, Acne, Adolescents

نویسندگان مقاله فوزیه رفعتی | Foozieh Rafati
Department of Nursing, Faculty of Nursing and Midwifery, Jiroft University of Medical Sciences, Jiroft, Iran
گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، جیرفت، ایران

فرزاد عباس زاده | farzad abaszadeh
Neuroscience Research Center, Institute of Neuropharmacology, Department of Operating Room Technology, Faculty of Allied Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran
مرکز تحقیقات علوم اعصاب، پژوهشکده نوروفارماکولوژی، گروه اتاق عمل، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

محبوبه برسم | Mahboobe Barsam
Student Research Committee, Jiroft University of Medical Sciences, Jiroft, Iran
کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پژشکی جیرفت، جیرفت، ایران


نشانی اینترنتی http://jps.ajaums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-468-3&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده مقالات کامل
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات