علوم پیراپزشکی و بهداشت نظامی، جلد ۱۶، شماره ۳، صفحات ۲۱-۲۹

عنوان فارسی اثربخشی افزودن سولفات منیزیم بر روپی واکائین در بلوک صفحه عرضی شکم تحت هدایت سونوگرافی در بی دردی بعد از آپاندکتومی باز
چکیده فارسی مقاله مقدمه: مدیریت مناسب درد بعد از عمل باعث برطرف شدن ناراحتی بیمار، کاهش مدت بستری بیمارستانی، کاهش هزینه ­های بیمارستانی و افزایش رضایتمندی بیماران می شود. این مطالعه با هدف تعیین اثربخشی افزودن سولفات منیزیم بر روپی واکائین 25/0 % در بلوک صفحه شکم عرضی (TAP) تحت هدایت سونوگرافی در بی دردی پس از عمل جراحی آپاندکتومی باز انجام شد.
مواد و روش ها: این کارآزمایی بالینی تصادفی دو سو کور بر روی 50 بیمار تحت عمل جراحی آپاندکتومی باز در سال 1399-1398 انجام شد. بلوک صفحه عرضی شکم در تمام بیماران و بلافاصله بعد از اتمام جراحی و قبل از اکستیوباسیون تحت هدایت سونوگرافی انجام شد. در گروه مداخله، سولفات منیزیوم (250 میلی گرم) و در گروه کنترل، نرمال سالین (5/0 میلی لیتر) به داروی بی حسی روپی واکائین 25/0% اضافه شد. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی و مقیاس آنالوگ دیداری بود. بیماران در ریکاوری و در ساعات 6، 12 و 24 بعد از عمل از نظر شدت درد و نیاز به مخدر بررسی شدند. آنالیز داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS   نسخه 16 انجام شد.
یافته ها: میانگین نمره درد در هیچ یک از مقاطع زمانی بعد از عمل جراحی و همچنین، میزان نیاز به مخدر در دو گروه اختلاف آماری معناداری نداشت (P> 0.05).
بحث و نتیجه گیری: افزودن سولفات منیزیوم موجب کسب نمرات درد پایین تر و نیاز به مخدر کمتر شد؛ اما، نتوانست تأثیر معناداری در افزایش مدت بی دردی داشته باشد؛ لذا، مطالعات گسترده تر با دوزهای بیشتر و یا ترکیب با سایر داروها پیشنهاد می‌­شود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله سولفات منیزیوم، روپی واکائین، بلوک صفحه ی عرضی شکم، بی دردی، آپاندکتو می

عنوان انگلیسی Efficacy of Adding Magnesium Sulfate to Ropivacaine in Ultrasound-guided Transversus Abdominis Plane Block on Analgesia After Open Appendectomy
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: Proper management of postoperative pain relieves the patient’s discomfort, reduces the length of hospitalization, reduces hospital costs, and increases patient satisfaction. This study was aimed to determine the efficacy of adding magnesium sulfate to ropivacaine 0.25% in transverse abdominis plane (TAP) block under ultrasound guidance on analgesia after open appendectomy.
Methods and Materials: This double-blind randomized clinical trial was performed on 50 patients undergoing an open appendectomy. Transverse abdominis plane block under ultrasound guidance was performed immediately after surgery and before extubation in all patients. Magnesium sulfate (250 mg) and normal saline (0.5 ml) were added to the anesthetic drug ropivacaine 0.25% in the intervention group (RM) and control group (RN) respectively. Data collection tools included a demographic information questionnaire and a Visual Analog Scale (VAS). Patients were assessed in terms of pain intensity and their need for opioids at PACU (post-anesthesia care unit) in the hours of 6, 12 and 24 after surgery. Data analysis was performed using SPSS software version 16.
Results: There were no significant differences in the mean pain score in none of the time periods after surgery as well as the need for opioids in the two groups (P-value> 0.05).
Discussion and Conclusion: The addition of magnesium sulfate resulted in lower pain scores and less need for opioids. However, it could not have a significant effect on increasing the duration of analgesia. Therefore, more extensive studies are recommended with higher doses or in combination with other drugs.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Magnesium Sulfate, Ropivacaine, Transverse Abdominis Plane Block, Analgesia, Appendectomy

نویسندگان مقاله سعید جلیلی | Saeed Jalili
Department of Anaesthesiology, Faculty of Medicine, Zanjan University of Medical Sciences, Zanjan, Iran
گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران

علیرضا فرزانه | Alireza Farzaneh
Department of Anaesthesiology, Faculty of Medicine, Zanjan University of Medical Sciences, Zanjan, Iran
گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران

مهدی قائمی | Mehdi Ghaemi
Department of Anaesthesiology, Faculty of Medicine, Zanjan University of Medical Sciences, Zanjan, Iran
گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران

نیما معتمد | Nima Motamed
Department of Community Medicine, Faculty of Medicine, Zanjan University of Medical Sciences, Zanjan, Iran
گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران

فاطمه غیاثی | Fatemeh Gheiasi
Department of Operating Room and Anaesthesiology, Faculty of Nursing and Midwifery, Zanjan University of Medical Sciences, Zanjan, Iran
گروه اتاق عمل و هوشبری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران


نشانی اینترنتی http://jps.ajaums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-488-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده مقالات کامل
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات