علوم پیراپزشکی و بهداشت نظامی، جلد ۱۶، شماره ۳، صفحات ۱۳-۲۰

عنوان فارسی بررسی روند ممیزی آزمایشگاه های تشخیص طبی استان همدان
چکیده فارسی مقاله مقدمه: ممیزی فرایندی سازمان یافته و مستند است که طی آن ممیزین با صلاحیت و آموزش دیده، با استفاده از ابزارهایی هم چون چک لیست‌های استاندارد، آزمایشگاه را مورد ارزیابی قرار می‌دهند. این مطالعه با هدف بررسی روند ممیزی در آزمایشگاه‌های تشخیص طبی استان همدان طراحی و اجرا گردید.
مواد و روش‌ها: این پژوهش مقطعی و گذشته نگر بود. آزمایشگاه های استان همدان در بازه زمانی سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۹ مورد مطالعه قرار گرفتند. اطلاعات بر اساس چک لیست‌ها و مستندات موجود در آزمایشگاه مرجع وارد نرم افزار SPSS نسخه ۱۶ گردید و با استفاده از آزمون کایرو با مقایسه سطح معنا داری ۰۵/۰ >P  تحلیل شد.
یافته‌ها: تعداد ممیزی‌های انجام شده در بازه زمانی ۷ ساله (۱۳۹۳ تا ۱۳۹۹) دارای تفاوت معناداری با یکدیگر بودند (۰۲۴/۰ P=). بیشترین ممیزی انجام شده مربوط به سال ۱۳۹۵ با میانگین 20/9 %  (۰۲۱/۰P=) بود. بیشترین عدم انطباق مربوط به سال ۱۳۹۹ با میانگین ۵/۲۶% (۰۰۰۱/۰ P = ) بود. بیشترین اقدام اصلاحی نیز در سال ۱۳۹۹ با میانگین ۷۰% ( ۰۰۰۱/۰ P= ) انجام شده بود.
بحث و نتیجه‌گیری: طی سال های بررسی روند ممیزی تثبیت شده و بیشترین اقدام اصلاحی و یا اصلاح انجام شده مربوط به سال ۱۳۹۹بوده که بیانگر توجه آزمایشگاه‌ها به رفع عدم انطباق‌ها و نظارت بیشتر سازمان‌های مربوطه می‌باشد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله ممیزی، آزمایشگاه تشخیص طبی، عدم انطباق، اقدام اصلاحی

عنوان انگلیسی Survey on Audit Process of Medical Laboratories in Hamadan Province
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: Audit is an organized and documented process in which qualified and trained auditors evaluate the laboratories using tools such as checklists. This study was designed and conducted to survey the audit process in medical laboratories of Hamadan province.
Methods and Materials: This study was cross-sectional and retrospective research. Laboratories of Hamadan province were studied during the period of 2014 to 2021. Data were entered into SPSS software version 16 based on the checklists and records of medical laboratories in the reference laboratory. Data were analyzed using Cairo test by comparing the significance level of P-value <0.05.
Results: The number of audits performed in a period of 7 years (2014 to 2021) had a significant difference with respect to the P-value = 0.024. The most audits were performed in 2016 with an average of 20.9% (P-value 0.021). The highest nonconformities were related to 2020 with an average of 26.5% (P value = 0.0001). The most corrective action was done in 2020 with an average of 70% (P-value = 0.0001).
Discussion and Conclusion: The audit process has been established during this period. The most corrective action has been done in 2021, which indicates the concern of laboratories to fix nonconformities and more supervision of relevant organizations.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Audit, Medical laboratory, Nonconformity, Corrective action.

نویسندگان مقاله غزاله معصوم | ghazaleh massoum
Student Research Committee, Hamadan University of Medical Science, Hamadan, Iran
مرکز پژوهش دانشجویان، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

محدثه بیگلری | mohaddese biglari
Student Research Committee, Hamadan University of Medical Science, Hamadan, Iran
مرکز پژوهش دانشجویان، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

فاطمه امیری | fatemeh amiri
Department of Medical Laboratory Sciences, Faculty of Paramedicine, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran
گروه علوم آزمایشگاهی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

سیما توکلی | sima tavakoli
Hamadan Reference Laboratory, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran
آزمایشگاه مرجع همدان، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران


نشانی اینترنتی http://jps.ajaums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-495-3&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده مقالات کامل
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات