مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی - مولکولی، جلد ۱۱، شماره ۴۱، صفحات ۸۳-۱۰۲

عنوان فارسی روش های درمانی مبتنی برنقش و متابولیسم سلول های بنیادی سرطان
چکیده فارسی مقاله سلول های بنیادی سرطانی که سلول های آغازکننده تومور هم شناخته می شوند جمعیت کوچکی از سلول های سرطانی می باشند که توانایی تجدید خود و تمایز به سلول های بنیادی نرمال را دارند. مقاومت بالای سلول های بنیادی سرطانی نسبت به درمان های رایج از قبیل رادیوتراپی و شیمی درمانی یکی ازمشکلات اساسی در نابودی سرطان و عود مجدد می باشد. سلول های بنیادی سرطانی موجود در ریز محیط تومورها از طریق تقسیم نابرابر باعث تشکیل سلول های توموری جدید با خصوصیات متفاوت از نظر ژنتیکی و متابولیتی خواهد شد. بنابراین درمانهایی که مبتنی بر کنترل تکثیر و تمایز سلولهای بنیادی سرطانی باشد را بایدجستجو کرد. در این مقاله مروری ، بر بررسی فنوتیب و متابولیسم سلولهای بنیادی سرطانی پرداخته شده و روشهای درمانی مبتنی برکنترل متابولیسم جهت حذف سلولهای بنیادی سرطانی در ریزمحیط تومور بیان شده است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله سلولهای بنیادی سرطانی، متابولیسم، ریزمحیط اطراف تومور ، متاستاز، IAU science.

عنوان انگلیسی therapies approach based on metabolism of cancer stem cells
چکیده انگلیسی مقاله Cancer stem cells known as initiating tumor cells have self-renewal and differentiation in tumor mass and they are resistant to therapy. Therefore traditional treatment like radiotherapy and chemotherapy cannot control tumor cells proliferation. Searching new therapies to control cancer stem cells is necessary for inhibition of tumor cells. In the specific microenvironment,  cancer stem cells undergo unequal division and form new tumor cells with different characteristics in terms of genetics and metabolism. Therefore, therapeutic based on the controlling of proliferation and differentiation of cancer stem cells can be a good strategy for eliminating of various tumors.
In this paper we will review metabolism and mitochondrial context in cancer stem cells and we would discuss the possibly of targeting metabolism in cancer stem cells.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Cancer stem cells, Metabolism, microenvironment, metastasis, IAU science.

نویسندگان مقاله سحر داوری | Sahar Davari
Department of Microbiology, Bonab Branch, Islamic Azad University, Bonab, Iran
گروه میکروبیولوژی ، شاخه بناب ، دانشگاه ازاد اسلامی ، بناب ، ایران

بهناز ولی پور | Behnaz Valipour
Applied Pharmaceutical Research Center, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran
مرکز تحقیقات کاربردی داروئی ، دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، تبریز ، ایران

راحله فرحزادی | Rahele Farahzadi
Hematology and Oncology Research Center, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran
مرکز تحقیقات هماتولوژی و انکولوژی ، دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، تبریز ، ایران

شهرام پوررسول | Shahram Pourrasol
Department of Microbiology, Bonab Branch, Islamic Azad University, Bonab, Iran
گروه میکروبیولوژی ، شاخه بناب ، دانشگاه ازاد اسلامی ، بناب ، ایران

سید منصور ال طاها | Seyyed Mansour Altaha
Department of Microbiology, Bonab Branch, Islamic Azad University, Bonab, Iran
گروه میکروبیولوژی ، شاخه بناب ، دانشگاه ازاد اسلامی ، بناب ، ایران

زهرا حجتی | Zahra Hojjati
Department of Microbiology, Bonab Branch, Islamic Azad University, Bonab, Iran
گروه میکروبیولوژی ، شاخه بناب ، دانشگاه ازاد اسلامی ، بناب ، ایران

سید هادی چاوشی | Seyyed Hadi Chavoshish
Hematology and Oncology Research Center, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran
مرکز تحقیقات هماتولوژی و انکولوژی ، دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، تبریز ، ایران

حجت الله نوزاد چروده | Hojjatalah Nozad
Applied Pharmaceutical Research Center, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran
مرکز تحقیقات کاربردی داروئی ، دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، تبریز ، ایران


نشانی اینترنتی http://ncmbjpiau.ir/browse.php?a_code=A-10-1587-2&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده سلولی و مولکولی
نوع مقاله منتشر شده مقاله مروری
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات