مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی - مولکولی، جلد ۱۱، شماره ۴۱، صفحات ۵۹-۶۶

عنوان فارسی بررسی اثر درمانی افزودن پروبیوتیک ها به درمان استاندارد آسم درکودکان مبتلا به آسم خفیف تا متوسط
چکیده فارسی مقاله سابقه و هدف: آسم یکی از شایعترین بیماری مزمن دوران کودکی است که که باعث مراجعه مکرر آنها به بیمارستان و غیبت از مدرسه می شود. در این مطالعه به تعیین اثر درمانی افزودن پروبیوتیک به درمان استاندارد در کودکان مبتلا به آسم خفیف تا متوسط پرداخته شد.
مواد و روش ها: این مطالعه کارآزمایی بالینی دو سوکور بر روی120 بیمار 3 تا 8 ساله مبتلا به آسم خفیف تا متوسط مراجعه کننده به درمانگاه تخصصی اطفال بیمارستان حشمتیه سبزوار صورت گرفت. بیماران با روش نمونه گیری تصادفی ساده بر اساس بلوکی جایگشتی در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند و قطره های پروبیوتیک و پلاسبو به مدت دو ماه در اختیار آنها قرار گرفت و نحوه استفاده صحیح آموزش داده شد. در انتهای ماه دوم پرسشنامه استاندارد تست کنترل آسم (ACT) توسط پژوهشگر تکمیل شد. داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار  SPSS19تحلیل شد.
یافته ها: در بررسی پیامدها به دنبال افزودن پروبیوتیک ها به درمان استاندارد به مدت دو ماه در این بیماران، تغییر معنی دار آماری درکنترل آسم(کنترل نسبی و عدم کنترل) بین دو گروه مشاهده نشد (05/0<P).
نتیجه گیری: با توجه به نتایج این مطالعه و عدم ایجاد تاثیر معنی دار آماری بین دو گروه مداخله و کنترل اضافه کردن پروبیوتیک ها به درمان استاندارد آسم درکودکان مبتلا به آسم خفیف تا متوسط پیشنهاد نمی شود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله آسم، آسم خفیف، آسم متوسط، پروبیوتیک، تست کنترل آسم ، IAu- science

عنوان انگلیسی The therapeutic effect of adding probiotics to standard asthma treatment in children with mild to moderate asthma
چکیده انگلیسی مقاله Aim and Background: Asthma is one of the most common chronic diseases of childhood that causes frequent hospital visits and absenteeism from school. In this study, the therapeutic effect of adding probiotics to standard treatment in children with mild to moderate asthma was determined.
Material and Methods: This double-blind clinical trial study was performed on 120 patients aged 3 to8 years with mild to moderate asthma referred to the specialized pediatric clinic of Heshmatieh Hospital in Sabzevar. Patients were divided into two groups of intervention and control by simple random sampling based on permutation block and were given probiotic and placebo drops for two months and was taught how to use them correctly. At the end of the second month, the standard asthma control test (ACT) questionnaire was completed by their searcher. The collected data were analyzed using SPSS19 software.
Results: In the study of the consequences following the addition of probiotics to standard treatment for two months in these patients, no statistically significant change in asthma control (relative control and lack of control) was observed between the two groups (P <0.05).
Conclusion: According to the results of this study and the lack of statistically significant effect between the two groups of intervention and control, the addition of probiotics to standard asthma treatment in children with mild to moderate asthma is not recommended.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Asthma, mild asthma, moderate asthma, probiotics, ACT (Asthma Control Test),IAu- science

نویسندگان مقاله هومن تهرانی | Human Tehrani
Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Ira
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران

پرستو امیری | Parastoo Amiri
Department of Health and Community Medicine, Shahid Beheshti of Medical Sciences, Tehran, Iran
گروه پزشکی اجتماعی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

مهدی جلیلی اکبریان | Mehdi Jalili Akbarian
Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران

مرجان وجدانی | Marjan Vejdani
Student Research Committee, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

الهه رزم آرا | Elaheh Razmara
Student Research Committee, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran
کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران

کاظم حسن پور | Kazem Hassanpour
Heshmatie Hospital, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran
گروه اطفال، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات بیماری های غیر واگیر، بیمارستان حشمتیه، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران


نشانی اینترنتی http://ncmbjpiau.ir/browse.php?a_code=A-10-1635-2&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده سلولی و مولکولی
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات