مهندسی بهداشت حرفه ای، جلد ۸، شماره ۱، صفحات ۶۵-۷۳

عنوان فارسی اولویت‌بندی روش‌های کنترل صدا با استفاده از فرایند تحلیل سلسله‌ مراتبی (AHP) در یک صنعت باتری‌سازی
چکیده فارسی مقاله
سابقه و هدف: با توجه به محدودیت‌های زمانی، اجرایی و تأمین منابع مالی در هر صنعت، یکی از راهکار‌های اساسی برای مدیریت کنترل صدا و انتخاب بهترین روش، استفاده از اولویت‌بندی روش‌های کنترل صداست. هدف از مطالعه حاضر، اولویت‌بندی روش‌های کنترل صدا در یک صنعت باتری‌سازی با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) بود.
مواد و روش‌‌ها: مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی از نوع توصیفی-تحلیلی بود. پس از اندازه‌گیری تراز فشار صوت و شناسایی منابع عمده مولد آلودگی صوتی، به‌منظور غربالگری معیار‌ها و روش‌های کنترل صدا از شاخص روایی محتوایی (CVI) و نسبت روایی محتوایی (CVR) استفاده شد. اولویت‌بندی روش‌های کنترل صدا بر اساس معیارهای مطالعه با محاسبه وزن نسبی هریک از آن‌ها با کمک دو عامل مقدار ویژه و بردار ویژه انجام شد.
یافته‌ها: نتایج حاصل از مطالعه نشان داد میزان ناسازگاری در مقایسه‌های زوجی در تمام موارد کمتر از 10 درصد است و سازگاری پاسخ‌ها تأیید می‌شود. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، از بین معیار‌های مطالعه، معیار کارایی آکوستیکی روش با وزن (0/1810) و از بین روش‌های پیشنهادی کنترل صدا، روش کنترل مدت‌زمان مواجهه با صدا و آموزش کارگران با وزن (0/1732) بیشترین اولویت را داشتند.
نتیجه‌گیری: به‌طورکلی یافته‌های مطالعه نشان داد بهترین معیار به‌منظور انتخاب وسیله کنترل صدا، معیار کارایی آکوستیکی روش است. همچنین بر اساس نتایج، کنترل مدت‌زمان مواجهه با صدا و آموزش کارگران بهترین روش کنترل صدا به‌منظور کنترل صدای منابع عمده تولید صدا در صنعت باتری‌سازی است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله آلودگی صوتی، اولویت‌بندی، صنعت باتری‌سازی، فرایند تحلیل سلسله مراتبی، کنترل صدا

عنوان انگلیسی Prioritization of Noise Control Methods by the Analytical Hierarchy Process (AHP) in a Battery Factory
چکیده انگلیسی مقاله
Background and Objective: Due to major constraints on time, implementation, and funding in every industry, one of the essential strategies for the management of noise control and selection of the best method is to prioritize noise control methods. The present study aimed to prioritize noise control methods in a battery factory using the Analytical Hierarchy Process (AHP).
Materials and Methods: The present study was conducted based on a descriptive-analytical cross-sectional design. After measurement of sound pressure level and identification of the main sources of noise pollution, Content Validity Index (CVI) and Content Validity Ratio (CVR) were used for screening the criteria and methods of noise control. The relative weight of each of them was calculated by two factors of Eigenvalue and Eigenvector to prioritize noise control methods based on the study criteria.
Results: Based on the results, the Inconsistency Ratio (IR) in pairwise comparisons in all cases was less than 10%, and the consistency of the answers was confirmed. Moreover, among the study criteria, the acoustic efficiency of method with weight (0.1810), and among the proposed methods for noise control, the method of controlling the time of exposure to noise and training of workers with weight (0.1732) had the highest priority.
Conclusion: As evidenced by the obtained results, the best criterion for selecting a sound control device is the acoustic efficiency of the method. Furthermore, based on the results, controlling the duration of exposure to noise and training workers in conditions of high noise exposure was the best method to control noise in a battery factory.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Analytical Hierarchy Process, Battery Factory, Noise Control, Noise Pollution, Prioritizing

نویسندگان مقاله ایوب عبدالله زاده ثانی | Ayub Abdollahzade Sani
Department of Occupational health, School of Public Health , Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

رسول یاراحمدی | Rasoul Yarahmadi
Department of Occupational Health, School of Public Health, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

جمیله ابوالقاسمی | Jamileh Abolghasemi
Department of Biostatistics, School of Public Health, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

مهران فیروزبخش | Mehran Firouzbakhsh
Department of Environment Engineering, Faculty of Natural Resources and Environment , Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
گروه مهندسی محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

جعفر بشارتی | Jafar Besharati
Department of Environment Management, Faculty of Natural Resources and Environment , Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
گروه مدیریت محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

ایرج علیمحمدی | Iraj Alimohammadi
Department of Occupational Health, School of Public Health, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران


نشانی اینترنتی http://johe.umsha.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-676-2&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده عوامل فیزیکی
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات