مهندسی بهداشت حرفه ای، جلد ۸، شماره ۱، صفحات ۴۶-۵۴

عنوان فارسی بررسی عوامل فردی و شغلی مؤثر در بروز خشونت شغلی کارکنان در صنایع منتخب استان آذربایجان شرقی
چکیده فارسی مقاله
سابقه و هدف: در سراسر دنیا، رفتارهای انحرافی از جمله خشونت در محیط کار به طور فزایندهای به عنوان یک بحران جدی شناخته می‌شود که منجر به تنش‌های روحی ـ روانی شده و می‌تواند باعث کاهش رضایتمندی در شغل و روابط اجتماعی گردد. در این راستا، مطالعه حاضر با هدف بررسی عوامل فردی و شغلی مؤثر در بروز خشونت شغلی در کارکنان صنایع مختلف استان آذربایجان شرقی انجام شد.
مواد و روش‌‌ها: مطالعه مقطعی حاضر که از نوع توصیفی ـ تحلیلی می‌باشد، در سال 1397 انجام شد. جامعه مورد بررسی، کارکنان پنج صنعت (تولید شکلات، صنایع غذایی، لوازم بهداشتی، فولاد و کشت ـ صنعت) در استان آذربایجان شرقی بودند. ابزار جمعآوری دادهها، پرسشنامه محققساخته‌ای بود که بر پایه اطلاعات پرسشنامه‌های استاندارد سازمان جهانی کار و سازمان جهانی بهداشت تهیه گشته و روایی و پایایی آن تأیید گردیده بود. داده‌ها پس از وارد شدن به نرم‌افزار SPSS 22 با استفاده از آزمونهای کای دو و آنالیز واریانس مورد ارزیابی قرار گرفتند.
یافته‌ها: در تمامی صنایع، خشونت کلامی با فراوانی 46/6 درصد رایجترین نوع خشونت بود. علاوه‌براین، عوامل داخل سازمانی نقش مهمی در بروز خشونت داشتند. بر مبنای تحلیل آماری، رابطه معناداری بین خشونت با مراجعه به روانپزشک (0/005P=)، جنسیت (0/001P=) و شیفت کاری (0/001P=) به دست آمد.
نتیجه‌گیری: با توجه به شیوع خشونت کلامی بالا به نظر می‌رسد می‌بایست تمهیداتی در جهت کاهش آن به کار گرفته شود؛ از این رو پیشنهاد می‌گردد برنامه‌ریزی و اجرای مداخلات ارگونومیکی و روانشناسی به منظور کاهش شرایط محیطی استرس‌زا و پیشگیری از خشونت در میان کارکنان صورت گیرد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله پرسشنامه خشونت صنعتی، خشونت شغلی، صنعت، محیط کار

عنوان انگلیسی Individual and Job Factors Affecting the Incidence of Occupational Violence among Workers in Industries
چکیده انگلیسی مقاله
Background and Objective: Deviant behaviors, such as occupational violence, are recognized as a serious crisis all across the globe. It can lead to physiological stress and reduces job satisfaction, as well as social and family relationships. The present study aimed to assess the individual and occupational factors affecting the incidence of workplace violence among workers in different industries in East Azerbaijan.
Materials and Methods: This cross-sectional study was conducted in 2018. The research population consisted of all personnel in five industries, including the chocolate factory, food industry, health products, steel, and agricultural industry in East Azerbaijan. Data were collected by a researcher-made questionnaire provided based on standard questionnaires developed in International Labour Organization  (ILO) and World Health Organization (WHO). The validity and reliability of this questionnaire were confirmed in previous studies. Data analysis was performed in SPSS software (version 22) using Chi-square and multiple logistic regression test.
Results: In all industries, verbal violence with a frequency of 46.6% was the most common type of violence. Moreover, internal organizational factors played a major role in the incidence of occupational violence in these industries. The results of logistic regression pointed to the statistically significant associations of occupational violence with referring to a psychiatrist (P=0.005), gender (P=0.001), and work shift(P=0.001).
Conclusion: The high prevalence of verbal violence highlights the necessity of some plans and measures in this regard. Therefore, it is recommended that ergonomics and psychology intervention be implemented to reduce the stressful environmental conditions and violence among employees.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Industry, Occupational Violence, Violence in Industries Questionnaire, Work Environment

نویسندگان مقاله نفیسه نصیرزاده | Nafiseh Nasirzadeh
Department of Occupational Health Engineering, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

مهران نظرپرور | Mehran Nazarparvar
Department of Occupational Health, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran
گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

داوود محمودی | Davoud Mahmoudi
Department of Occupational Health, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran
گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

امیر علی عالیش زاده | Amir-Ali Alishzadeh
Department of Occupational Health, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran
گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

وحید میرزایی | Vahid Mirzae
Department of Occupational Health and Ergonomics, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran
گروه ارگونومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران


نشانی اینترنتی http://johe.umsha.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-731-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده ارگونومی
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات