مهندسی بهداشت حرفه ای، جلد ۸، شماره ۱، صفحات ۳۷-۴۵

عنوان فارسی شناسایی و اولویت‌بندی معیارهای مؤثر بر عملکرد سیستم مجوز کار با استفاده از روش دلفی و روش تحلیل سلسله‌مراتبی فازی (FAHP) در یک پالایشگاه نفت
چکیده فارسی مقاله
سابقه و هدف: سیستم مجوز کار یک سیستم رسمی، مستند و مکتوب می‌باشد که هدف اصلی آن کنترل خطر مشاغلی است که بالقوه خطرناک در نظر گرفته می‌شوند. در این راستا، مطالعه حاضر با هدف شناسایی و اولویت‌بندی معیارهای مؤثر بر عملکرد سیستم مجوز کار در یک پالایشگاه نفت انجام شد.
مواد و روش‌‌ها: پژوهش حاضر در سه ‌گام طراحی و اجرا شد. در گام اول با بررسی مطالعات گذشته و انجام مصاحبه با خبرگان، معیارهای اولیه پژوهش مشخص شدند. در گام دوم به‌ منظور تعیین معیارهای نهایی، نظر 25 خبره در خصوص معیارهای اولیه با استفاده از روش دلفی فازی جمع‌آوری و تجمیع گردید. در نهایت به منظور وزن‌دهی و الویت‌بندی معیارهای شناسایی شده از روش تحلیل سلسله‌مراتبی فازی استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج دلفی فازی نشان دادند که شش معیار شناسایی خطر و ارزیابی ریسک، آموزش و صلاحیت افراد، اقدامات پیشگیرانه، ارتباطات، مسئولیت‌پذیری و هماهنگی، معیارهای مؤثر بر عملکرد سیستم مجوز کار می‌باشند. اولویت‌بندی معیارها با استفاده از روش تحلیل سلسله‌مراتبی فازی نشان داد که معیار مسئولیت‌پذیری (وزن نهایی 191/0) و معیار هماهنگی و ارتباطات (وزن نهایی 134/0) دارای بیشترین و کمترین اهمیت در بین معیارهای شناسایی می‌باشند.
نتیجه‌گیری: در این مطالعه الگویی از تصمیم‌گیری براساس روش‌های دلفی و تحلیل سلسله‌مراتبی فازی جهت شناسایی عوامل مؤثر بر عملکرد سیستم مجوز کار در یک پالایشگاه نفت معرفی گردید.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله پالایشگاه نفت، تحلیل سلسله‌مراتبی فازی، سیستم مجوز کار، دلفی فازی

عنوان انگلیسی Identification and Prioritization of the Criteria Affecting the Performance of the Permit-to-Work System in an Oil Refinery using a Fuzzy Delphi Method and Fuzzy Analytical Hierarchy Process
چکیده انگلیسی مقاله
Background and Objective: Permit-to-work system is a formal, documented, and written system aiming at controlling the risk of occupations that are considered potentially dangerous. This study aimed to identify and prioritize the criteria affecting the performance of the permit-to-work system in an oil refinery.
Materials and Methods: The present study was designed and implemented in three steps. In the first step, the primary research criteria were identified after reviewing previous studies and conducting interviews with experts. In the second step, the Fuzzy Delphi method was used to determine the final criteria after obtaining the opinions of 25 experts regarding the primary criteria. Finally, the fuzzy hierarchical analysis method was utilized to weigh and prioritize the identified criteria.
Results: The result of the Fuzzy Delphi method showed that six criteria affected the performance of the permit-to-work system. These criteria included the hazard identification and risk assessment, training and competence of individuals, preventive actions, communication, responsibility, and coordination. The prioritization of these criteria using fuzzy hierarchical analysis showed that responsibility )final weight 0.191), as well as coordination and communication (final weight 0.134( obtained the highest and lowest importance among the identified criteria, respectively.
Conclusion: In this study, a model of decision-making based on Delphi methods and fuzzy hierarchical analysis was introduced to identify the factors affecting the performance of the permit-to-work system in an oil refinery.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Delphi Fuzzy, Fuzzy Analytical Hierarchy Process, Oil Refinery, Permit to Work System

نویسندگان مقاله سیدمهدی موسوی | Seyed Mahdi Mousavi
Department Occupational Health Engineering, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

علی کریمی | Ali Karimi
Department Occupational Health Engineering, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

سیدابوالفضل ذاکریان | Seyed Abolfazl Zakerian
Department Occupational Health Engineering, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

مهسا جهادی نائینی | Mahsa Jahadi Naeini
School of Public Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران


نشانی اینترنتی http://johe.umsha.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-498-2&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده ایمنی
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات