مهندسی بهداشت حرفه ای، جلد ۸، شماره ۱، صفحات ۲۶-۳۶

عنوان فارسی بررسی کیفیت خواب پرستاران و ارتباط آن با شیوع اختلالات اسکلتی ـ عضلانی و استرس شغلی
چکیده فارسی مقاله
سابقه و هدف: خواب یکی از نیازهای اساسی انسان است که در صورت عدم رفع این نیاز باعث بروز مشکلات جسمی و روانی در افراد میگردد. اختلالات اسکلتی- عضلانی و استرس شغلی از مهمترین دغدغههای کارکنان در سازمانها و به ویژه بیمارستانها میباشند. در این راستا، مطالعۀ حاضر با هدف تعیین کیفیت خواب پرستاران و ارتباط آن با شیوع اختلالات اسکلتی ـ عضلانی و استرس شغلی انجام شد.
مواد و روش‌‌ها: در این مطالعۀ توصیفی ـ تحلیلی، 218 نفر از پرستاران شاغل در دو بیمارستان شهر اصفهان مورد بررسی قرار گرفتند. ابزارهای مورد استفاده، پرسشنامههای کیفیت خواب پیتزبورگ، نوردیک و استرس شغلی
HSE (Health and Safety Executive) بودند. وضعیت بدنی پرستاران با استفاده از روش ارزیابی سریع مواجهه (QEC: Quick Exposure Check) بررسی گردید. دادههای جمعآوری شده با استفاده از نرمافزار آماری SPSS 21 آنالیز شدند.
یافته‌ها: کیفیت خواب 31/67 درصد از پرستاران نامطلوب بود. از نظر آماری، کیفیت خواب با شیوع اختلالات اسکلتی ـ عضلانی (514/0=R، 002/0=P)، نمره نهایی
QEC (589/0=R، 001/0>P) و استرس شغلی (793/0-=R، 001/0>P) ارتباط معناداری داشت.
نتیجه‌گیری: در این مطالعه کیفیت خواب بر بروز ناراحتیهای اسکلتی ـ عضلانی و استرس شغلی پرستاران تأثیرگذار بود؛ به طوری که عدم توجه به کیفیت خواب پرستاران علاوه بر کاهش سلامتی آن‌ها، اثرات منفی بر ارائۀ خدمات به بیماران دارد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله اختلالات اسکلتی- عضلانی، استرس شغلی، پرستاران، روش QEC، کیفیت خواب

عنوان انگلیسی Investigation of Sleep Quality of Nurses and Its Relationship with Musculoskeletal Disorder Prevalence and Job Stress
چکیده انگلیسی مقاله
Background and Objective: Sleep is one of the basic human needs that can cause physical and psychological problems if it is not met properly. Musculoskeletal disorders and job stress are among the most important concerns of staff in organizations, especially hospitals. This study aimed
to determine the sleep quality of nurses and its relationship with musculoskeletal disorder prevalence and job stress.
Materials and Methods: This descriptive-analytical study was conducted on 218 nurses working at two hospitals in Isfahan, Iran. The data were collected using the Pittsburgh sleep quality, Nordic questionnaires, as well as Health and Safety Executive job stress questionnaire. Moreover, the nurses' body posture was investigated using the Quick Exposure Check (QEC) method. The collected data were analyzed in SPSS software (version 21).
Results: The sleep quality of 67.31% of the nurses was undesirable. According to the results, the sleep quality had a significant relationship with the prevalence of musculoskeletal disorders (P=0.002, R=0.514), QEC final score (P<0.001, R=0.589), and job stress (P<0.001, R=-0.793).
Conclusion: In this study, sleep quality was regarded as an effective parameter in the incidence of musculoskeletal disorders and job stress among nurses. Therefore, lack of attention to the sleep quality of nurses not only deteriorates their health but also has negative effects on providing services to the patients.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Job Stress, Musculoskeletal Disorders, Nurses, QEC Method, Sleep Quality

نویسندگان مقاله بهنام مرادی | Behnam Moradi
, Department of Health, Safety and Environment, School of Public Health and Safety, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Ira
گروه سلامت، ایمنی و محیط زیست، دانشکده بهداشت و ایمنی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

سمیرا برکات | Samira Barakat
Department of Occupational Health Engineering, School of Public Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران


نشانی اینترنتی http://johe.umsha.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-746-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده ارگونومی
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات