مهندسی بهداشت حرفه ای، جلد ۸، شماره ۱، صفحات ۱۰-۱۸

عنوان فارسی رنگ و تأثیر آن بر عملکردهای روانشناختی افراد: یک مقالۀ مروری سیستماتیک
چکیده فارسی مقاله
سابقه و هدف: در زمینه روانشناختی محیط، رنگ به عنوان یکی از عوامل محیطی مطرح می‌باشد که تأثیر زیادی بر ادراک و رفتار انسان دارد. در بررسی عملکرد روانی ـ ذهنی افراد از شاخصهایی استفاده میشود که نشاندهنده وضعیت شناختی فرد میباشد. در این راستا، مطالعۀ مروری سیستماتیک حاضر با هدف بررسی تأثیر رنگ بر عملکردهای روانشناختی افراد انجام شد.
مواد و روش‌‌ها: این مقاله یک مطالعۀ مروری سیستماتیک می‌باشد که در آن مقالات منتشر شده تمام متن به زبان انگلیسی در پایگاه‌های علمی
Science Direct، Scopus، PubMed و ISI Web of Knowledge با واژگان کلیدی "رنگ، عملکرد، شناختی و روانشناختی" بدون محدودیت زمانی جستجو شدند و 60 مقاله واجد شرایط مورد بررسی قرار گرفتند.
یافته‌ها: ابتدا 312 مقاله از پایگاه‌های اطلاعاتی مختلف شناسایی شدند که 123 مقاله معیارهای ورود به مطالعه را داشتند. 63 مقاله به دلیل عدم انجام مطالعات تجربی حذف شدند و 60 مقاله برای بررسی نهایی انتخاب گردیدند. در مجموع، شش مطالعه بر توجه انتخابی، سه مطالعه بر هوشیاری، چهار مطالعه بر عملکرد ورزشی، هفت مطالعه بر عملکرد فکری، هفت مطالعه بر پرخاشگری/تسلط، هفت مطالعه بر احتیاط/اجتناب، شش مطالعه بر جذابیت، پنج مطالعه بر ارزیابی فروشگاه/شرکت، هفت مطالعه بر خوردن/آشامیدن، چهار مطالعه بر حافظه، دو مطالعه بر برانگیختگی و دو مطالعه بر درک زمان تمرکز کرده بودند. نتایج نشان دادند که رنگ تأثیر قابل توجهی بر عملکردهای شناختی از جمله توجه انتخابی، هوشیاری، عملکرد ورزشی، عملکرد فکری، ارزیابی پرخاشگری/تسلط، احتیاط/اجتناب، جذابیت، ارزیابی فروشگاه/شرکت، خوردن/آشامیدن، حافظه، برانگیختگی و درک زمان دارد.
نتیجه‌گیری: رنگ باید به عنوان یکی از راه‌های اصلی ارتقای سلامت روانی، ادراک و رفتار افراد مورد توجه قرار گیرد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله رنگ، روانشناختی، شناختی، عملکرد

عنوان انگلیسی Color and its Effect on Individuals' Psychological Functions: A Systematic Review
چکیده انگلیسی مقاله
Background and Objective: Regarding the psychological context of the environment, color is discussed as another environmental factor that has a great impact on human perception and behavior. In the study of the psychological-mental performance of individuals, indicators are used that indicate the individual's cognitive status. Therefore, this systematic review aimed to investigate the effect of color on the psychological functions of individuals.
Materials and Methods: This systematic review searched published full-text and English articles in PubMed, Scopus, and Science Direct ISI Web of Knowledge databases using such keywords as "color, function, cognitive, psychological" without a time limit. Eventually, 60 eligible articles were reviewed and included in this study.
Results: Initially, 312 articles were identified out of various databases, and 123 studies fulfilled the inclusion criteria. On the other hand, 63 articles were excluded from the study due to a lack of experimental studies, and 60 articles were selected for final review. The factors that were emphasized in the studies included selective attention (n=6), alertness (n=3), sport performance (n=4), intellectual performance (n=7), aggressiveness/dominance evaluation (n=7), caution/avoidance (n=7), attraction (n=6), store/company evaluation (n=5), eating/drinking (n=7), memory (n=4), arousal (n=2), and time perception (n=2). The results also revealed that color had a significant effect on cognitive functions, including selective attention, alertness, sports performance, intellectual performance, aggressiveness/dominance evaluation, caution/ avoidance, attraction, store/company evaluation, eating/drinking, time perception, memory, and arousal.
Conclusion: Color should be considered one of the main ways to promote mental health, perception, and behavior of people.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Cognitive, Color, Performance, Psychological

نویسندگان مقاله هیمن زارعی | Himan Zarei
Department of Occupational Health Engineering, School of Health, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran
دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران

حسین شجاعی | Hossein Shojaei
Department of Occupational Therapy, School of Rehabilitation Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
دانشکده توانبخشی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

حامد امانی | Hamed Amani
Department of Handicrafts, Faculty of Art &Architecture, University of Kurdistan, Kurdistan, Iran
دانشکده هنر و معماری، دانشگاه کردستان، کردستان، ایران


نشانی اینترنتی http://johe.umsha.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-550-2&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده ارگونومی
نوع مقاله منتشر شده مقاله مروری
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات