مطالعات مدیریت شهری، جلد ۱۲، شماره ۴۱، صفحات ۶۳-۷۷

عنوان فارسی ارزیابی پتانسیل های گردشگری برای بازآفرینی بافت تاریخی شهر(مطالعه موردی: شهر اصفهان)
چکیده فارسی مقاله مقدمه و هدف پژوهش: بافت‌های تاریخی گنجینه‌ی گرانبهای شهرهایی هستند که نمود تمدن چندین هزار ساله می‌باشند. گاهی این گنجینه‌ها آن‌گونه که باید مورد توجه قرار نمی‌گیرند و از بین می‌روند برای این که بافت‌ها به عنوان میراث باقی بمانند باید بتوان آن‌ها را غنا بخشید و به جهانیان معرفی تمود از این رو هدف این پژوهش ارزیابی میزان پتانسیل گردشگری برای بازآفرینی بافت تاریخی شهر (مطالعه موردی: شهر اصفهان) است روش پژوهش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری شامل گردشگران داخلی شهر اصفهان که به صورت نامحدود بود که از این تعداد با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران 384 نفر با استفاده از روش هدفمند وابسته به معیار به عنوان نمونه انتخاب شدند، ابزار این پژوهش پرسشنامه استاندارد محقق ساخته پتانسیل گردشگری که روایی پرسشنامه ها بر اساس روایی محتوایی، صوری و سازه مورد بررسی قرار گرفتند و پس از اصطلاحات لازم روایی مورد تائید قرار گرفت و از سوی دیگرپایایی پرسش نامه ها با روش آلفای کرونباخ 93/0 برآورد شد و تجزیه و تحلیل داده ها از طریق نرم افزار spss و با کاربرد آزمون خی‌دو انجام گرفت. یافته‌ها: پتانسیل گردشگری بافت تاریخی شهر اصفهان در جهت بازآفرینی از بعد اجتماعی- فرهنگی در حد مطلوب، در بعد زیست محیطی، کالبدی و اقتصادی در حد نسبتاً مطلوب است. نتیجه گیری: بافت تاریخی کلان شهر اصفهان با وجود بناهای شاخص تاریخی و پتانسیل های لازم جهت جذب گردشگر متاًسفانه با مشکلاتی از قبیل تراکم بالای جمعیت، ترافیک سنگین، کاربریهای ناسازگار و غیره مواجه بوده و آثار فرسودگی در جای جای این بافت تاریخی به چشم می خورد، به گونه​ای که علاوه بر ساختار کالبدی، هویت فرهنگی و تاریخی شهر نیز در معرض خطر نابودی قرار گرفته است.  
کلیدواژه‌های فارسی مقاله بازآفرینی شهری، بافت تاریخی، توسعه گردشگری، شهر اصفهان،

عنوان انگلیسی Assessing Tourism Potentials to Recreate the Historical Fabric of the City (Case study: Isfahan(
چکیده انگلیسی مقاله Introduction & Objective: Historical textures are precious treasures of cities that are the manifestation of several thousand years of civilization. Sometimes these treasures are not taken care of as they should be and are destroyed. In order for tissues to remain as heritage, they must be able to be enriched and introduced to the world. Therefore, the purpose of this study is to evaluate the potential of tourism to recreate the historical context of the Isfahan city Method: The present study is applied in terms of purpose and descriptive survey in terms of how to collect information. The statistical population included domestic tourists in Isfahan, which was unlimited. From this number, 384 people were selected as a sample using Cochran's sampling formula using a criterion-dependent purposive method. The research tool was a standard questionnaire developed by a tourism potential that The questionnaires were evaluated based on content, face and structural validity and after the necessary terms, the validity was confirmed. On the other hand, the reliability of the questionnaires was estimated by Cronbach's alpha method of 0.93 and data analysis through software. spss and was performed using Khido test. Findings: The tourism potential of the historical context of Isfahan in order to recreate the socio-cultural dimension is desirable, in the environmental, physical and economic dimensions is relatively desirable. Conclusion: The historical context of Isfahan metropolis, despite the historic buildings and the necessary potentials to attract tourists, unfortunately, faces problems such as high population density, heavy traffic, incompatible uses, etc., and the effects of erosion can be seen in places of this historical context. In addition to the physical structure, the cultural and historical identity of the city is also in danger of extinction.  
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله بازآفرینی شهری, بافت تاریخی, توسعه گردشگری, شهر اصفهان

نویسندگان مقاله عباس قائدامینی هارونی |
دانشجوی دکتری مدیریت فرهنگی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران (مسئول مکاتبات) abbasgheadamini2020@gmail.com

رضا ابراهیم زاده دستجردی |
استادیار، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران ebrahimzadeh2020@gmail.com

مهرداد صادقی ده چشمه |
استادیار، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران mehrdad.sadeghi61@yahoo.com


نشانی اینترنتی https://ums.srbiau.ac.ir/article_16261_ed93464d62f879af3bf5bc6fad7792bb.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات