مطالعات مدیریت شهری، جلد ۱۲، شماره ۴۱، صفحات ۴۷-۶۲

عنوان فارسی ارزیابی نقش بومیسازی المانها بر هویت بخشی مبلمان شهری (مطالعه موردی منطقه۵ شهر کرج)
چکیده فارسی مقاله مقدمه و هدف پژوهش: با گسترش فزاینده شهرنشینی و افزایش جمعیت شهرنشینان و مشکلات ناشی از آن، فراهم آوردن امکاناتی برای رفاه حال شهروندان بیش از پیش ضروری مینماید. امروزه اهمیت و نقش مبلمان شهری در خدمات رسانی و زیباسازی شهری بر هیچ کس پوشیده نیست و مبلمان شهری از اجزای ضروری و جدایی ناپذیر شهرها محسوب می​شود. هدف از این مطالعه ارزیابی نقش بومی سازی المان​ها بر هویت بخشی مبلمان شهری منطقه 5 شهرکرج است. روش: پژوهش حاضر بعنوان یک مطالعه کاربردی بر مبنای شیوه توصیفی از نوع همبستگی به انجام رسیده است. بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه383نفرمی باشند. برای سنجش روایی ابزار تحقیق از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. ضریب آلفای کرونباخ در شاخص​های مورد سنجش (بیش از7/0) روایی ابزار تحقیق مورد پذیرش است.جهت تجزیه و تحلیل داده​ها براساس تکنیکهای جدول آماری توصیفی و مدل تحلیلی SWOT استفاده شده است. یافته ها: یافته​های مطالعه حاصل از مدل SWOT نشان داد که درراهبرد تهاجمی، مهمترین مولفه S10 O10. افزایش اوقات فراغت با ایجاد مبلمان شهری در مراکز خدماتی متعدد در بخش مرکزی با وزن 731/0، در راهبرد تدافعی، گزینه​های W4 T9. مشارکت دادن مردم در طراحی و ساخت مبلمان شهری و مکان یابی صحیح آن براساس نیاز مردم با امتیاز 924/0، در راهبرد بازنگری مهمترین گزینه W6 O3. افزایش بودجه توسعه مبلمان شهری به منظور طراحی و ساخت مبلمان با کیفیت با امتیاز 1 ودر راهبرد تنوع، مهمترین مولفه این راهبرد از نظر جامعه آماری گزینه T5S5. تنوع سازی کاربری​های مختلف با هویت فرهنگی و کالبدی در محلات با وزن 0.852 می​باشد. نتیجهگیری: شهروندان منطقه 5، با رضایت از وضعیت فعلی، در صدد ارتقاء شاخص​های مثبت و امکانات و توانمندی​های طراحی و معماری منطقه با استفاده از مدیریت شهری هستند. در نهایت می​توان گفت، اگر به مبلمان شهری توجه نشود، فضاهای شهری نیز آرامش و سکون لازم را ندارند و شهروندان نیز رغبتی پیدا نمی کنند تا از این فضاها بهره برداری نمایند.  
کلیدواژه‌های فارسی مقاله فضای شهری، هویت شهری، المان​های شهری، منطقه 5، شهر کرج،

عنوان انگلیسی Valuating the Role of Localization of Elements on the Identification of Urban Furniture in District 5 of Karaj
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: With the increasing expansion of urbanization and the increase of urban population and the resulting problems, providing facilities for the well-being of citizens becomes more and more necessary. Today, the importance and role of urban furniture in urban services and beautification is not hidden from anyone and urban furniture is an essential and integral component of cities. The purpose of this study is to evaluate the role of localization of elements on the identity of urban furniture in District 5 of Karaj. Method: The present study is an applied study based on a descriptive method of correlation. According to Cochran's formula, the sample size is 383 people. Cronbach's alpha coefficient was used to assess the validity of the research instrument. Cronbach's alpha coefficient in the measured indices (more than 0.7) is the validity of the accepted research tool. For data analysis based on descriptive statistical table techniques and SWOT analytical model has been used. Findings: The findings of the SWOT model study showed that in aggressive strategy, the most important component is S10 O10. Increase leisure time by creating urban furniture in various service centers in the central part with a weight of 0.731, in a defensive strategy, W4 T9 options. Involve people in the design and construction of urban furniture and its correct location based on the needs of the people with a score of 0.924, in the strategy of reviewing the most important option W6 O3. Increasing the budget for the development of urban furniture in order to design and manufacture quality furniture with a score of 1 and in the strategy of diversity, the most important component of this strategy in terms of the statistical community is the option T5S5. Diversification of different uses with cultural and physical identity in neighborhoods weighing 0.852 Conclusion:Citizens of District 5, satisfied with the current situation, are seeking to upgrade the positive indicators and design and architecture facilities and capabilities of the district using urban management. Finally, it can be said that if we do not pay attention to urban furniture, urban spaces do not have the necessary peace and quiet and citizens do not want to use these spaces.  
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله فضای شهری, هویت شهری, المان​های شهری, منطقه 5, شهر کرج

نویسندگان مقاله علی محمد میرزایی |
دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، سمنان، ایران Am_mirzaei116@yahoo.com

محمد رضا زند مقدم |
استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، سمنان ایران dr.zandmoghadam@gmail.com


نشانی اینترنتی https://ums.srbiau.ac.ir/article_16260_bd1574d4b35a68839807a6c63286de97.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات