مطالعات مدیریت شهری، جلد ۱۲، شماره ۴۱، صفحات ۱-۱۵

عنوان فارسی ارزیابی تاثیر شهرک صنعتی شمس آباد بر توسعه شهر حسن آباد
چکیده فارسی مقاله مقدمه و هدف پژوهش: ایجاد شهرکهای صنعتی با هدف تشویق بخش صنعت و با توجه به سیاستهای توزیع جمعیت و به منظور استفاده بهینه از منابع طبیعی و تولید محلی، جلوگیری از تمرکز ناموزون صنایع و تراکم صنعتی در محدوده شهرها و همگام نمودن توسعه صنعتی با مسئله حفظ محیط زیست و کنترل آلاینده های صنعتی مورد توجه مسئولین قرار گرفته است. روش پژوهش: هدف از این مقاله بررسی نقش شهرک های صنعتی بر توسعه شهرها در ابعاد مختلف می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی تحلیلی است. در این پژوهش برای سنجش پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ در نرم افزار spss استفاده شد، میزان آلفای کرونباخ شاخص‌های اقتصادی، 0.736، شاخص‌های اجتماعی، 0.731 زیست‌محیطی، 0.792، کالبدی 0.750، مدیریتی 0.855 که به لحاظ پایایی اعداد قابل قبولی می­باشند. میزان روایی سؤالات تحقیق نیز با استفاده نظر متخصصان و کارشناسان تحقیق موردبررسی واقع شد. یافته‌ها: یافته ها نشان می دهد که نتایج حاصل از روش معادلات ساختاری در بعد اجتماعی دو شاخص «بهبود نیروی متخصص و کارآمد» و «افزایش مهاجرت»؛ در بعد زیست‌محیطی نیز «کاهش کشاورزی» و «افزایش آلودگی هوا»؛ در بعد کالبدی نیز شاخص‌های «گسترش فیزیکی شهر» و «بهبود وضعیت سکونت اقشار کم‌درآمد»؛ در بعد اقتصادی وجود شاخص‌های «ایجاد اشتغال جدید» و «بهبود درآمد شهروندان»؛ در بعد مدیریتی شاخص‌های «مدیران شهری در رشد و پراکنده شهری در طرح‌های جامع و تفصیلی نقش کلیدی» و «تأثیر میزان شهرک صنعتی بر ایجاد طرح‌های ملی در شهر حسن‌آباد» به ترتیب بیشترین و کمترین همبستگی را دارند. همچنین نتایج آزمون کای اسکوئر نشان می‌دهد که بیان ابعاد مختلف اقتصادی، مدیریتی، کالبدی، اجتماعی و زیست‌محیطی در شهرک صنعتی شمس‌آباد و توسعه حسن‌آباد روابط مستقیم و معناداری وجود دارد. نتیجه گیری: بهبود و توسعه شهرک­های صنعتی شمس آباد می تواند بر ابعاد مختلف اجتماعی، زیست­محیطی، اقتصادی، کالبدی و مدیریتی شهر حسن آباد تاثیر بگذارد و این امر نیازمند مدیریت منسجم و یکپارچه می باشد.  
کلیدواژه‌های فارسی مقاله شهرک های صنعتی، توسعه پایدار، توسعه شهر، شهر حسن آباد، شهرک صنعتی،

عنوان انگلیسی The Evaluating of the Influence of Industrial Settelment of Shams Abad on the Development of Hasan Abad city
چکیده انگلیسی مقاله Introduction & Objective: development of the industrial settlements with the aim of encouraging the industrial sector and with considering the politician related to population density and benetifical usage of natural resources and preventing of non-justified of industrial density in the cities and accompanying the industrial development with environment protection and control of industrial pollutants are internationally recognized. Method: The purpose of this paper is to provide an overview of the industrial settlements in the development of cities in different aspects. This research is an applied research regards to the goal aspect and is a description research regards to the method. In this research, we used Cronbach's alpha in spss for validity. This statistic was about 0.736 for economical, 0.731 for social , 0.792 for environmental, 0.750 for physical and 0.855 for management indices. The reliability of the research 's questions was reviewed using experts opinion. Findings: the results from structure equation showed the two indices of   "development of Employee" and "increasing migration"  in social aspect, “decreasing agriculture “and “increasing air pollution”  in environmental aspect, the “physical development of cities” and “improvement in low income residential situation”  in physical aspects, and  “creation new business” and “improvement of citizen’s income” in economical aspect, and "manager of cities a and dispersed urban management in the comprehensive plan" and "an influence of  industrial cities in development of national plan in Hasan Abad" in management aspect, had the highest and lowest correlation respectively.  The results of Chi-Square showed that there is a positive and significant correlation for all the aspect of management, physical, social and environmental in Hasan Abad and Shams Abad industrial settlements. Conclusion: improvement and development of Shams Abad Industrial settlements can be effected in different aspects of economical, physical and management of Hassan Abad City and this needs coherent and integrated management capabilities.  
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله شهرک های صنعتی, توسعه پایدار, توسعه شهر, شهر حسن آباد, شهرک صنعتی

نویسندگان مقاله منصوره تارودی |
دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

پروانه زیویار |
دانشیار گروه جغرافیا، واحد یادگار امام خمینی(ره) شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (مسئول مکاتبات)

بهمن کارگر |
دانشیار گروه جغرافیا، واحد یادگار امام خمینی(ره) شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران


نشانی اینترنتی https://ums.srbiau.ac.ir/article_16257_735f1c0bdff13fb46897fbc5eb4522d3.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات