مطالعات مدیریت شهری، جلد ۱۲، شماره ۴۳، صفحات ۸۷-۱۰۸

عنوان فارسی شناسایی عوامل فرهنگی زمینه ساز گسترش طلاق از دیدگاه زنان و ارائه الگوی مدیریتی کاهش آن (مورد مطالعه: منطقه یک شهرداری تهران)
چکیده فارسی مقاله هدف این پژوهش، شناسایی عوامل فرهنگی زمینه ساز گسترش طلاق از دیدگاه زنان منطقه یک شهرداری تهران می‌باشد. پژوهش توصیفی پیمایشی، کاربردی و آمیخته می‌باشد. جامعه آماری شامل کلیه زنان منطقه یک شهر تهران و نمونه آماری با توجه به جامعه نامحدود با فرمول کوکران، شامل 492 نفر می‌باشد. ابتدا از طریق مصاحبه نیمه ساختمند از صاحبنظران و خبرگان جهت اخذ اعتبار روایی محتوایی، عوامل فرهنگی زمینه ساز طلاق با روش دلفی استخراج و در نهایت با تهیه دو پرسشنامه الف- محقق ساخته، ب- تناسب الگو پژوهش ادامه یافت و جهت اخذ اعتبار صوری بصورت آزمایشی از آزمون کرونباخ با 97/0 بدست آمد. تجزیه و تحلیل آماری پژوهش از آزمون ناپارامتریک دو جمله ای، آزمون فریدمن و برای تعیین تناسب الگو از آزمون t تک گروهی و تحلیل عاملی تاییدی و معادلات ساختاری ترکیبی استفاده گردید. یافته‌ها به طور کلی با رویکرد آسیب شناسی رفتاری، ساختاری، زمینه‌ای (محیطی)، در ابعاد فرد، خانواده، دولت و جامعه مورد بررسی قرار گرفتند و هر یک از عوامل فرهنگی به ترتیب؛ نابرابری، عدم اعتقادات مذهبی، تضاد فرهنگی، سبک زندگی، گردشگری، فناوری اطلاعات و ارتباطات (فضای مجازی)، تحصیلات و عدم آموزش مهارت‌های زندگی، تجملات زندگی و شهری، مهاجرت، تهاجم فرهنگی و در نهایت رسانه‌ها شناسایی شدند و الگوی مدیریت فرهنگی در رفتارفردی، رفتارخانوادگی، ساختار نهادهای دولتی، محیط زمینه‌ای جامعه، جهت کاهش طلاق در میان زنان تدوین و ارائه گردید. 
کلیدواژه‌های فارسی مقاله طلاق، عوامل فرهنگی زمینه ساز طلاق، الگوی مدیریتی کاهش طلاق، زنان منطقه یک شهرداری تهران،

عنوان انگلیسی Identifying Cultural Factors Underlying the Spread of Divorce from the Perspective of Women and Presenting a Management Model to Reduce It (Case study: District 1 of Tehran Municipality)
چکیده انگلیسی مقاله The purpose of this study is to identify the cultural factors underlying the spread of divorce from the perspective of women in District One of Tehran Municipality. Descriptive research is survey, applied and mixed. The statistical population includes all women in district one of Tehran and the statistical sample includes 492 people according to the unlimited population with Cochran's formula. First, through semi-structured interviews with experts to obtain content validity, the cultural factors underlying divorce were extracted by Delphi method, and finally by preparing two questionnaires: a- researcher-made, b- proportionality of the research model and to obtain formal validity experimentally It was obtained from Cronbach's test with 0.97. Statistical analysis of the study was non-parametric binomial test, Friedman test and to determine the fit of the model, one-group t-test and confirmatory factor analysis and combined structural equations were used. Findings were generally examined with the approach of behavioral, structural, contextual (environmental) pathology, in the dimensions of individual, family, government and society, and each of the cultural factors, respectively; Inequality, lack of religious beliefs, cultural conflict, lifestyle, tourism, information and communication technology (cyberspace), education and lack of life skills training, life and urban luxuries, migration, cultural aggression and finally the media were identified and the management model A culture on individual behavior, family behavior, the structure of government institutions, the context of society was developed and presented to reduce divorce among women.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله طلاق, عوامل فرهنگی زمینه ساز طلاق, الگوی مدیریتی کاهش طلاق, زنان منطقه یک شهرداری تهران

نویسندگان مقاله ساناز گلیجانی مقدم |
دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت و برنامه ریزی امور فرهنگی گرایش خط مشی گذاری و تصمیم گیری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران. dr.sgmoghadam@gmail.com

سیدرضا صالحی امیری |
دانشیار و عضو هیئت علمی گروه مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

کامران محمدخانی |
دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران. globecampus@gmail.com


نشانی اینترنتی https://ums.srbiau.ac.ir/article_17344_e4ab3beaf41c62724ff0bc10549e4ed6.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات