مطالعات مدیریت شهری، جلد ۱۲، شماره ۴۳، صفحات ۳۹-۵۱

عنوان فارسی آسیب شناسی نیازسنجی آموزش کارکنان با استفاده از الگوی سه شاخگی(مورد مطالعه: شهرداری مشهد)
چکیده فارسی مقاله مقدمه و هدف پژوهش: هدف از انجام این پژوهش بهبود فرآیند نیازسنجی آموزشی کارکنان شهرداری مشهد با استفاده از الگوی سه شاخگی می‌باشد، در الگوی مذکور، سازمان‌ها از سه منظر ساختاری، رفتاری و زمینه‌ای مورد بررسی قرار می‌گیرند. روش پژوهش: این پژوهش به لحاظ روش شناسی، رویکردی کیفی دارد که به کمک ابزار مصاحبه صورت گرفته است. روایی و پایایی ابزار از طریق معیار گوبا و لینکلن مورد تائید قرار گرفته است. از روش تحلیل محتوا در تحلیل یافته‌ها استفاده شده است. جامعه آماری : جامعه آماری این تحقیق روسای ادارات برنامه ریزی و کارشناسان تحول و نوسازی شهرداری مشهد بوده اند که تعداد آنها 115 نفر بوده است و نمونه پژوهش را نیز با استفاده از فرمول کوکران 88 نفر تعیین شده است که در این تحقیق داده‌ها از 90 نفر جمع آموری شده است. یافته ها: در این تحقیق با تجزیه و تحلیل مصاحبه‌ها آسیب‌ها در پنج دسته آسیب‌های فرآیندی، روشی، آسیب‌های مرتبط با مشارکت کنندگان و مربوط به اولویت بندی و زمانبندی آموزش کارکنان در شهرداری مشهد شناسایی شد. نتیجه گیری: تحلیل یافته‌ها نشان داد که عمده آسیب‌ها در هر پنج دسته براساس الگوی سه شاخگی بیشتر مربوط به مسائل ساختاری بود که نیازمند هماهنگی بیشتر نیازسنجی آموزشی با ساختار، راهبردها و قوانین سازمان است.  
کلیدواژه‌های فارسی مقاله نیازسنجی آموزشی، آسیب شناسی، الگوی سه شاخگی، شهرداری مشهد، تحلیل محتوا،

عنوان انگلیسی Pathology of Staff Training Needs Assessment in Mashhad Municipality Using a Three-Branch Model
چکیده انگلیسی مقاله Introduction & Objective: The purpose of this study is to improve the educational needs assessment process of Mashhad municipal employees using a three-pronged model. In this model, organizations are examined from three structural, behavioral and contextual perspectives. Method: In terms of methodology, this research has a qualitative approach that has been done with the help of interview tools. The validity and reliability of the instrument have been confirmed by Goba and Lincoln criteria. Content analysis method has been used in the analysis of findings. Statistical population: The statistical population of this research was the heads of planning departments and experts of transformation and modernization of Mashhad Municipality and the sample of the research is all these people. Results: In this study, by analyzing the interviews, injuries were identified in five categories of process injuries, methodological injuries, injuries related to participants and related to prioritization and scheduling of staff training in Mashhad Municipality. Conclusion: The analysis of findings showed that the major injuries in all five categories based on the three-pronged model were more related to structural issues that require more coordination of educational needs assessment with the structure, strategies and rules of the organization.  
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله نیازسنجی آموزشی, آسیب شناسی, الگوی سه شاخگی, شهرداری مشهد, تحلیل محتوا

نویسندگان مقاله سلمان آل حسن |
کارشناسی ارشد مدیریت امور شهری، رییس گروه آموزش و توانمندسازی شهرداری مشهد، مشهد،

زهره شاه محمدی |
دانشجوی دکتری مدیریت و برنامه ریزی شهری، کارشناس گروه آموزش کارکنان شهرداری مشهد، مشهد، ایران

مرتضی کرمی |
استادیار گروه مدیریت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران


نشانی اینترنتی https://ums.srbiau.ac.ir/article_17125_c7c035cb686c6f6eb3a7f4b30490684f.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات