مطالعات مدیریت شهری، جلد ۱۲، شماره ۴۳، صفحات ۱۵-۲۶

عنوان فارسی ارزیابی کیفیت بصری- فضایی منظر شهری در گذر زمان (مورد مطالعه: ناحیه ۸ منطقه یک تهران)
چکیده فارسی مقاله مقدمه و هدف پژوهش: منظر شهری کلیت ذهنی تعامل میان انسان و محیط و تصویری ذهنی است، که در خاطر انسان می‌ماند.منظر شهری پدیداری است که تنها از طریق تجربه انسانی در تعامل میان انسان و محیط آشکار می‌گردد.با توجه به اهمیت منظر شهری، هدف مقاله حاضر تحلیل کیفیت بصری- فضایی منظر شهری در گذر زمان در ناحیه هشت منطقه یک تهران است. روش پژوهش: این پژوهش از نوع تحلیل محتوا، بوده که با روش اکتشافی انجام گرفته است.داده­های مورد استفاده از شهرداری منطقه مورد­مطالعه تأمین شده­اند.به منظور دستیابی به شاخص­های تحقیق نخست شاخص­های تحلیل فضایی و سپس شاخص­های کیفیت بصری برای ناحیه 8 منطقه 1 تهران ‌مورد بررسی قرار گرفته است.شاخص­ها بر مبنای ارزیابی رهیافت ادراکی بر اساس دید ناظر (منظره­ها و مکان­ها) با دوربین (در مسیرهایی در محدوده مورد مطالعه) ثبت شده­اند.  یافته­ها: با توجه به نتایج بدست آمده می­توان به این مسئله توجه کرد که در هریک از عوامل بررسی شده در پهنه مورد مطالعه، یکی از معیار­های سنجش در قالب مفهوم بعد زمان­، بصورت برجسته­تری نمایان است.بطوری که گاهی عوامل انسان­ساخت بیشتر بر محیط تسلط دارد­ و گاهی عوامل طبیعی محیط با همراهی عوامل انسان­ساخت در محیط حضور پر­رنگ­تر دارند. نتیجه­گیری: در ارزیابی پژوهش حاضر مسیرهای مورد بررسی در کیفیت بصری، مسیر شماره 2 بیشتر مورد توجه است که نیاز به برنامه­ریزی و طراحی مدونی دارد که بتوان عناصر هویت بخش محدوده احیا شوند.بسته به ویژگی­های فضایی محدوده مورد مطالعه دیدهای پیاپی و مرتبط منجر به ایجاد ارزش­های سه بعدی بسیاری می­شود.این دیدهای متوالی با حرکت از مسیری به مسیر دیگر تأکید و تأثیرپذیری قوی در ناظر ایجاد می­کند.  
کلیدواژه‌های فارسی مقاله ارزیابی، ادراک منظر، کیفیت بصری- فضایی، منظر شهری، منطقه یک تهران،

عنوان انگلیسی Assessing the Visual-Spatial Quality of the Urban Landscape over Time (Case Study: Region 8, District 1 of Tehran)
چکیده انگلیسی مقاله Introduction & Objective: The urban landscape is the totality of the mind, the interaction between man and the environment, and the mental image remains in the human mind. Urban landscape is a phenomenon that is revealed only through human experience in the interaction between man and the environment. Due to the importance of urban landscape, the purpose of this article is to analyze the visual-spatial quality of urban landscape over time in District 8 of Tehran. Method: This research is a content analysis that has been done by exploratory method. The data used by the municipality of the study area have been provided. In order to achieve the research indicators, first the spatial analysis indicators and then the visual quality indicators for District 8 of District 1 of Tehran have been studied. Indicators are recorded based on the assessment of the perceptual approach based on the observer's view (scenes and places) with the camera (on routes in the study area). Results: According to the obtained results, it can be noted that in each of the factors studied in the study area, one of the criteria in the form of the concept of time dimension, is more prominent. So that sometimes man-made factors dominate the environment more, and sometimes the natural factors of the environment with the presence of man-made factors have a more prominent presence in the environment. Conclusion: In the evaluation of the present study, the studied paths in visual quality, path number 2 is more important, which requires planning and codified design to be able to revive the identifying elements of the area. Depending on the spatial characteristics of the study area, consecutive and related views lead to the creation of many three-dimensional values. These consecutive views, by moving from one direction to another, create a strong emphasis and impression on the observer.  
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله ارزیابی, ادراک منظر, کیفیت بصری- فضایی, منظر شهری, منطقه یک تهران

نویسندگان مقاله کتایون تیموریان |
گروه طراحی صنعتی، واحد یادگار امام خمینی (ره)شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

سید محسن میر |
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات - دانشکده مدیریت و اقتصاد


نشانی اینترنتی https://ums.srbiau.ac.ir/article_17123_fbdf89c469a806a4ad54108661126d66.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات