مطالعات مدیریت شهری، جلد ۱۳، شماره ۴۶، صفحات ۸۱-۹۵

عنوان فارسی تدوین مدل مطلوب هویت مکانی در شهرهای جدید(مورد مطالعه شهر جدید پرند)
چکیده فارسی مقاله مقدمه و هدف پژوهش: مکان‌ها سازنده بخشی از هویت افرادند.هویت مکان بر کیفیت رابطه انسان- مکان مؤثر است. شهرهای امروزی، متاثر از شهرنشینی و سیستم شهرسازی جدید کارکرد هویتی خود را از دست داده‌اند و به محیط هایی تهی از هویت منبعث از مکان تبدیل شده اند هدف اصلی این پژوهش، شناسایی مدلی هویت یابی مکانی در شهر جدید پرند است
روش پژوهش: برای انجام این پژوهش از روش آمیخته استفاده شده است به این ترتیب که روش کیفی اساس کار بوده و روش کمی (استفاده از یافته‌های میدانی از جمله پرسشنامه، برای تکمیل اطلاعات کیفی) در کنار آن استفاده شده است
یافته‌ها: اطلاعات حااصل از پرسشنامه و مصاحبه‌های عمیق، نشان دادند که؛ شهر پرند اگرچه به لحاظ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎﻱ ﻫﻮﻳﺖ دهتده ﻃﺒﻴﻌﻰ دارای وضعیت مناسبی است؛ به لحاظ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎﻱ ﻫﻮﻳﺖدهتده اجتماعی و مصنوع، دارای ناهمخوانی و عدم تجانس فراوانی است
نتیجه گیری: بحران و یا فقدان هویت منبعث از مکان به شکل نگرفتن فرهنگ مشترک و عدم ارتباط با محیط شهری و نهایتا پایین بودن احساس تعلق مکانی، همبستگی و مشارکت اجتماعی، کاهش انگیزه ساکنان برای ادامه سکونت و تأثیر در عدم تحقق اهداف جمعیتی در بین ساکنان شهر جدید پرند منجر شده است. در پایان مدل پیشنهادی (مطلوب) پژوهش جهت برنامه ریزی و رفع مشکلات در این زمینه ارائه شده است.
 
کلیدواژه‌های فارسی مقاله هویت، هویت مکان، بحران هویت، شهرجدید، پرند،

عنوان انگلیسی Development of an Optimal Patern of Spatial identity in New Cities(Case Study of Parand New City)
چکیده انگلیسی مقاله Introduction and purpose of the research : Location identity affects the quality of human-location relationship and individual identity. One of the plausible reasons for the failure of the new cities is their lack of identity. The crisis of identity will have unpleasant consequences. The purpose of this investigation is recognition of a desirable spatial identification pattern in the newly established city of Parand
research method :For the purpose, the qualitative method has been basically employed and the quantitative method (using numbers and figures as descriptive to complete the qualitative information) has been also used. Studying the three components of spatial identification
Research findings:  Research has found that Parand enjoys an appropriate status in terms of the natural identity components however the city suffers from an incompatibility and heterogeneity in terms of the artificial and social identity makers and this has contributed to absence of common culture and the lack of communication with the urban environment and finally crisis of identity.
Conclusion :Therefore, it is suggested to adopt a participatory and bottom-up approach and appropriate social and cultural management for expanding the social and cultural capital indicators that create common culture and communication with the urban environment
 
 
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله هویت, هویت مکان, بحران هویت, شهرجدید, پرند

نویسندگان مقاله مریم صوفی |
مدیریت امورفرهنگی،دانشکده مدیریت و اقتصاد،دانشگاه آزاد اسلامی،واحدعلوم و تحقیقات تهران،ایران

ابراهیم حاجیانی |
دانشیار و عضو هیات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری. ebhajiani@gmail.com

سیدرضا صالحی امیری |
دانشیارگروه مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.dr.salehiamiri@gmail.com


نشانی اینترنتی https://ums.srbiau.ac.ir/article_19265_4b57595cddcfd5ce8ec5d5c2aea3ddaf.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات