مطالعات مدیریت شهری، جلد ۱۳، شماره ۴۶، صفحات ۶۷-۸۰

عنوان فارسی سنجش و ارزیابی تاب‌آوری ساختار کالبدی- فضایی محلات شهری در برابر زلزله (نمونه موردی: محله مینودر شهر قزوین)
چکیده فارسی مقاله مقدمه و هدف پژوهش:  یک شهر تاب‌آور، شبکه‌ای از سیستم‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، روانی و کالبدی پایدار جامعه است. بر اساس نظریات ساختارگرایان، می‌توان ساخت نظام کالبدی-فضائی شهر را، به‌عنوان برآیند نیروهای وارده از سوی سایر نظام‌ها، موردبررسی قرار داد. هدف این پژوهش ارزیابی تاب‌آوری ساختار کالبدی فضایی محله مینودر در برابر زلزله است.
روش پژوهش: روش تحقیق این پژوهش توصیفی- تحلیلی است. جهت سنجش میزان آسیب‌پذیری محله مینودر از توزیع 15 پرسشنامه بین متخصصین شهری و زلزله و ایجاد لایه‌های اطلاعاتی در نرم‌افزار GIS استفاده شده است. همچنین جهت سنجش میزان تاب‌آوری ساختار کالبدی فضایی محله مینودر جهت کاهش آسیب‌پذیری در برابر زلزله، علاوه بر نظر کارشناسان، 320 پرسشنامه تکمیل‌شده توسط ساکنان مورد استناد قرار گرفته است.جهت تحلیل سؤالات پژوهش، از آزمون رگرسیون استفاده شده است.
یافته‌ها:  تحلیل یافته بیانگر این است که ازنظر شاخص‌های معیار فرم، 23% محله دارای آسیب‌پذیری زیاد، 59% آسیب‌پذیری متوسط و 18% محله آسیب‌پذیری کمی در برابر زلزله دارد. به‌علاوه ازنظر شاخص‌های معیار فعالیت، 6% از مساحت محله از آسیب‌پذیری زیاد، 11% از آسیب‌پذیری متوسط و 83% محله از آسیب‌پذیری کمی در برابر زلزله برخوردار است.
نتیجه گیری: در آخر این نتیجه حاصل شده است که ارتباط غیرمستقیم بین مؤلفه‌های تاب­آوری (تکرارپذیری، انعطاف‌پذیری، تنوع، ارتباط، نیرومندی و پیمون­بندی) و آسیب­پذیری در برابر زلزله وجود دارد. این ارتباط نشان می­دهد در مکان­هایی که ارتباطات، تکرارپذیری، انعطاف­پذیری، تنوع، نیرومندی و پیمون­بندی در ساختار کالبدی- فضایی محله مینودر بیشتر است، آسیب­پذیری در برابر زلزله کاهش می­یابد. همچنین متغیرهای «ارتباط»، «تکرارپذیری» و «انعطاف­پذیری» به ترتیب سهم بیشتری در مقایسه با سایر متغیرها در پیش‌بینی متغیر آسیب­پذیری در برابر زلزله دارند.
 
کلیدواژه‌های فارسی مقاله تاب آوری، ساختار کالبدی-فضایی، آسیب پذیری، فرم، فعالیت، محله مینودر،

عنوان انگلیسی Assessing and Evaluating the Resilience of the Pphysical-Spatial Structure of Urban Neighborhoods Against Earthquakes(Case Study: Minoodar Neighborhood of Qazvin)
چکیده انگلیسی مقاله Introduction & Objective: A resilient city is a network of sustainable social, economic, cultural, political, psychological, and physical systems. The purpose of this study is to measure and evaluate the resilience of the physical spatial structure of the Minodar neighborhood against earthquake, and the research method is descriptive-analytical.
Research method: To measure the vulnerability of the Minodar neighborhood in terms of physical-spatial structure, the distribution of 15 questionnaires among urban and earthquake experts and the creation of information layers in GIS software have been used. To measure the resilience of the physical-spatial structure of Minodar neighborhood to reduce vulnerability to earthquakes, in addition to obtaining expert opinions, 320 questionnaires completed by residents have been cited. A regression test was used to analyze the research questions.
Findings: The results of this analysis indicate that in terms of form criteria, 23% of neighborhoods have a high vulnerability, 59% moderate vulnerability, and 18% of neighborhoods have a low vulnerability to earthquakes. In addition, in terms of activity benchmarks, 6% of the neighborhood area is highly vulnerable, 11% is moderately vulnerable and 83% of the neighborhood is slightly vulnerable to earthquakes. To measure the resilience of the physical-spatial structure of Minodar neighborhood to reduce vulnerability to earthquakes, in addition to obtaining expert opinions, 320 questionnaires completed by residents have been cited. A regression test was used to analyze the research questions.The findings of this study show that there is an indirect relationship between the components of resilience and vulnerability to earthquakes.
Conclusion: The results of this study show that there is an indirect relationship between the components of resilience and vulnerability. This relationship can be analyzed in such a way that in places where communication, reproducibility, flexibility, diversity, strength, and modulation are more in the physical-spatial structure of Minodar neighborhood, earthquake vulnerability decreases. Also, the variables "relevance", "reproducibility" and "flexibility" have a greater share in predicting the earthquake vulnerability variable.
 
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله تاب آوری, ساختار کالبدی-فضایی, آسیب پذیری, فرم, فعالیت, محله مینودر

نویسندگان مقاله هاله سادات نبوی رضوی |
دانش آموخته دکتری، گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، ایران.

منوچهر طبیبیان |
گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، ایران، (نویسنده مسئول)


نشانی اینترنتی https://ums.srbiau.ac.ir/article_19264_fa3ce50b0d3054258005fcd871f1f0aa.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات