مطالعات مدیریت شهری، جلد ۱۳، شماره ۴۶، صفحات ۵۱-۶۵

عنوان فارسی ارائه روشی برای سنجش قدرت کنشگران تولید فضای شهری(پیشنهاد معیارها و شاخص‌های سنجش قدرت کنشگران)
چکیده فارسی مقاله مقدمه و هدف پژوهش: تولید فضای شهری، مفهومی پیچیده است که توسط اندیشمندان مختلف از زوایای گوناگون موردبررسی قرارگرفته است. قدرت یکی از اصلی‌ترین فاکتورهای تأثیرگذار بر تولید فضاهای شهری است. این پژوهش به دنبال تعیین معیارها و شاخص‌ها و ارائه روشی برای سنجش قدرت کنشگران تولید فضاهای شهری است.
روش پژوهش پژوهش حاضر با توجه به هدف تحقیق، بنیادی و با توجه به پرسش تحقیق، توصیفی-اکتشافی است. برای جمع‌آوری داده‌ها از روش اسنادی و مصاحبه نیمه ساخت‌یافته استفاده‌شده­است. نمونه‌گیری برای دستیابی به خبرگان موضوع، با استفاده از روش گلوله برفی انجام‌شده­است.برای تحلیل داده­ها از روش تحلیل شبکه و نرم افزار SuperDecision استفاده شده است.
جامعه آماری: در این پژوهش از جامعه متخصصین حوزه شهرسازی و مسئولین و کارشناسان اجرایی در بخش دولتی و نیمه دولتی و خصوصی (30نفر) انجام شده است.
یافته ها: معیارها و شاخص‌هایی برای سنجش قدرت کنشگران تولیدفضای شهری شناسایی شده و با تحلیل شبکه، وزن هر کدام بدست آمده است و روشی برای اندازه گیری میزان قدرت کنشگران در قالب جدول امتیازگذاری شده، تدوین گردیده است.
نتیجه گیری: این پژوهش در راستای توسعه روش‌شناسی تحلیل‌های روابط قدرت کنشگران تولید فضای شهری انجام شد. با توجه به نتایج بدست آمده، معیار دسترسی به منابع قدرت دارای بیشترین وزن در بین معیارهای قدرت کنشگران است و معیارهای میزان تاثیرگذاری در فضا و میزان مشارکت و حضور درفضا، در رده بعدی اهمیت قرار دارند.
 
 
کلیدواژه‌های فارسی مقاله قدرت، کنشگران، معیارها و شاخص­ها، سنجش قدرت،

عنوان انگلیسی Introduce a method to measure the power of urban space production Actors(Proposing criteria and indicators for measuring the power of actors)
چکیده انگلیسی مقاله Introduction & Objective: Urban space production is a complex concept that has been studied by different thinkers from different angles. Power is one of the main factors influencing the production of urban spaces. This research seeks to determine the criteria and indicators and provide a method for measuring the power of actors    in the production of urban spaces.
Research Method: The present study is fundamental according to the purpose of the research and descriptive-exploratory according to the research question. Documentary and semi-structured interviews were used to collect data. Sampling was performed using snowball method to reach the subject experts. Analytic Network Process (ANP) and SuperDecision software were used to analyze the data.
Statistical population: In this research, a community of urban planning experts and officials and executive experts in the public, semi-public and private sectors (including 30 people) has been conducted.
Findings: Criteria and indicators for measuring the power of urban space production actors have been identified and by analyzing the network, the weight of each has been obtained and a method for measuring the power of actors in the form of a scoring table has been developed.
Conclusion: This study was conducted in order to develop the methodology of power relations analysis of urban space production actors. According to the obtained results, the criterion of “access to power resources”, has the highest weight among the criteria of power of actors, and the criteria of “influence in space” and the “degree of participation and presence in space” are in the next category of importance.
 
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله قدرت, کنشگران, معیارها و شاخص­ها, سنجش قدرت

نویسندگان مقاله نیّر فارابی اصل |
دانشجوی دکترای شهرسازی، گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد قزوین،دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

مجتبی رفیعیان |
گروه شهرسازی دانشکده هنر ومعماری دانشگاه تربیت مدرس

سیدمحمدرضا خطیبی |
استادیار گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران khatibimohammadreza@gmail.com


نشانی اینترنتی https://ums.srbiau.ac.ir/article_19263_fd6afd08c21b61c498c45d5405e8cb8d.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات