مطالعات مدیریت شهری، جلد ۱۳، شماره ۴۶، صفحات ۱-۱۹

عنوان فارسی تحلیلی بر تاب آوری کالبدی مساکن اجتماعی در برابر زلزله با استفاده از فن سیستم پشتیبان تصمیم گیری فازی غیر ساختاری (NSFDSS) ( نمونه موردی مسکن مهر زنجان)
چکیده فارسی مقاله مقدمه و هدف پژوهش: مسکن همواره به‌عنوان یکی از نیازهای اساسی هر انسان و تأمین مسکن، از مهم‌ترین دغدغه‌های جوامع و از اولویت‌های دولت‌هاست. در کشور ما طی چند سال اخیر، به منظور تامین مسکن اقشار کم درآمد، دولت سیاست احداث مسکن مهر و طرح اقدام ملی مسکن را در پیش گرفته‌است. از طرفی ایران به لحاظ جغرافیایی و زمین‌شناختی در زمره کشورهایی است که آسیب‌پذیری بالایی در برابر سوانح طبیعی دارد؛ و ازجمله مهمترین آنها، زلزله می‌باشد. از طرف دیگر روند سریع رو به رشد شهرنشینی در کنار سایر عوامل، زنگ‌خطر بحران زلزله را به صدا در آورده‌است.مطالعات نشان می‌دهند که اکثر برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته در زمینه مدیریت بحران به حین و پس از وقوع بحران اختصاص دارد و کمتر به شرایط پیش از وقوع بحران توجه می‌شود. بنابراین بررسی تاب‌آوری قبل از بحران در پروژه‌های مسکن اجتماعی امری ضروری می‌باشد.در این پژوهش توصیفی-تحلیلی با هدف ارزیابی محلات متشکل از مسکن‌های مهر از لحاظ تاب‌آوری کالبدی در برابر زلزله، کلیه‌ی شاخص‌ها به کمک تحلیل محتوا شناسایی و بررسی شده تا علاوه بر شناخت نقاط قوت و ضعف آنها، چراغ راهی برای طرح‌های اقدام ملی مسکن باشند. روش پژوهش: بدین منظور در این پژوهش با روش‌های اسنادی و میدانی به جمع‌آوری اطلاعات پرداخته شده‌است. معیارها و شاخص‌های استخراج شده، به کمک فن سیستم پشتیبان تصمیم‌گیری فازی غیرساختاری (NSFDSS) اولویت‌بندی و وزن‌دهی شده و در نهایت به کمک سامانه اطلاعات جغرافیایی نقشه‌های معیارهای وزن‌دهی شده، روی‌هم‌گذاری شده تا نقشه‌ی تاب‌آوری کالبدی حاصل شود. یافته‌ها: یافته‌های حاصل از پژوهش نشانگر این است که از بین شاخص‌های تاب‌آوری کالبدی فاصله از گسل بیشترین و دسترسی به کاربری‌های درمانی و آتش‌نشانی کمترین اولویت را در راستای ارتقاء تاب‌آوری کالبدی محلات دارند. نتیجه گیری: نتایج پژوهش گویای این است که محلات متشکل از مسکن‌های مهر به علت ضعف‌هایی که در مولفه‌های کالبدیشان دارند از تاب‌آوری کالبدی پایینی برخوردارند و با وجود نوساز بودن و برنامه‌ریزی شده بودن، آسیب‌پذیری بیشتری دارند.  
کلیدواژه‌های فارسی مقاله تاب آوری کالبدی، زلزله، فن سیستم پشتیبان تصمیم گیری فازی غیر ساختاری، مساکن اجتماعی، مسکن مهر زنجان،

عنوان انگلیسی Analysis of Physical Resilience of Social Housing against Earthquake Using Non-Structural Fuzzy Decision Support System (NSFDSS) Technique(Case Study: Zanjan's Mehr Housing)
چکیده انگلیسی مقاله Introduction & Objective: Housing, as one of the basic needs of every human being, has always been one of the most important priorities of governments. In Iran, in recent years, in order to provide housing for the low-income groups, the government has adopted a policy of Mehrhousing and a national housing action plan. Regarding its geographical and geological condition, Iran is highly vulnerable to natural disasters among which earthquakes happen more frequently and are of more significance. On the other hand the rapid growth of urbanization along with other factors has sounded the alarm of an earthquake crisis. Studies have illustrated that crisis management planning is mostly performed during and after the crisis and less attention is paid to the pre-crisis conditions. Therefor it is necessary to study pre-crisis resilience in social housing. In this descriptive-analytical study, with the aim of evaluating the neighborhoods consisting of Mehrhousing in terms of physical resilience against earthquakes, all indicators have been identified and studied with the help of content analysis not only to identify their strengths and weaknesses, but also to provide a guidance for national housing action plans.  Method: in order to reach this study's goals information needed has been collected through documentary and field methods. The extracted criteria and indicators were prioritized and weighted by non-structural fuzzy decision support system and finally superimposed with the help of weighted criteria maps GIS to obtain a physical resilience map. Findings: The results show that neighborhoods consisting of Mehrsocialhousing have low physical resilience due to their physical components weakness; hence despite being new and pre-planned, they are more vulnerable. Conclusion: The results show that neighborhoods consisting of Mehrsocialhousing have low physical resilience due to weaknesses in their physical components and despite being new and planned, they are more vulnerable.                
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله تاب آوری کالبدی, زلزله, فن سیستم پشتیبان تصمیم گیری فازی غیر ساختاری, مساکن اجتماعی, مسکن مهر زنجان

نویسندگان مقاله ماندانا کمالی |
دانشجوی دکتری تخصصی شهرسازی، گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران. Ana.kamali84@gmail.com

منوچهر طبیبیان |
استاد گروه شهرسازی، دانشکده شهرسازی پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

مسعود الهی |
دکتری شهرسازی، استادیار، گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.


نشانی اینترنتی https://ums.srbiau.ac.ir/article_19260_f54bf81a257611f8d619ceeb54d3391d.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات