مطالعات رسانه ای، جلد ۱۵، شماره ۱، صفحات ۴۵-۶۲

عنوان فارسی راهکارها‌ی بهینه سازی نظام اطلاع رسانی شهرداری تهران با رویکرد استفاده از نخبگان مردمی در توسعۀ اقتصاد شهری
چکیده فارسی مقاله مطالعه چگونگی راهکارهای بهینه سازی مدیریت شهری تهران با رویکرد استفاده از نخبگان مردمی در توسعه اقتصاد شهری با رهیافت کیفی (تحلیل محتوا با رویکرد استقرایی) هدف پژوهش حاضر است. در این راستا، 100منبع چاپی و دیجیتالی در حوزه مدیریت شهری و اقتصادشهری با استفاده از روش نمونه گیری غیراحتمالی از نوع هدفمند برای این تحقیق انتخاب شدند. هم چنین برای تکمیل داده‌ها از خبرگان نیز مصاحبه به عمل آمد. روش‌شناسی پژوهش حاضر روش‌شناسی کیفی است و از تکنیک فیش‌ها، فرم ها و جداول محقق ساخته ای و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نظام مقوله ای استقرایی و سپس دلفی استفاده شد و در آخر با استفاده از مقوله های حاصل از مراحل کدبندی (باز، محوری و گزینشی) به الگوی پارادایمی دست یافته شد. یافته های به دست آمده، نشان داد، ایجاد و توسعه شهر فرهنگی، شهروندی فرهنگی، فضا و محیط ایجاد خلاقیت ها و شبکه اطلاع رسانی مناسب بین شهروندان نخبه و بازنشستگان نخبه مدیریت شهری و مسولان این سازمان می تواند تعامل و مشارکت در بین این گروه ها را افزایش دهد و هم چنین توسعۀ آموزش شهروندان نخبه و ایجاد نظام اطلاع رسانی مناسب می تواند به عنوان متغیرهای مداخله گر منجر به ایجاد ایده ها و خلاقیت بین شهروندان نخبه و بازنشستگان نخبه مدیریت شهری و مسئولان در اداره امور شهری گردد و هم چنین اقتصاد شهری را تقویت کرده و مسئولیت اجتماعی و همدلی را بین این گروه ها افزایش می دهد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله مدیریت شهری، اقتصادشهری، نخبگان مردمی، خلاقیت، نظام اطلاع رسانی،

عنوان انگلیسی Solutions for Optimizing the Information System of Tehran Municipality Using the Popular Elite Approaches in Urban Economy Development
چکیده انگلیسی مقاله The purpose of this study is to study the ways of optimizing Tehran's urban management information system with the use of the popular elite in urban economy development with a qualitative approach (content analysis with inductive approach). In this regard, 100 print and digital sources in the field of urban management and urban economics were selected using purposive sampling method. The experts also were interviewed to complete the data. Methodology of the present study is a qualitative methodology, using researcher made forms, forms, and tables, and inductive and Delphi categorical systems were used for data analysis. And finally, using the categories of the coding (open, axial and selective) to be achieved paradigmatic model.The findings show that the creation and development of cultural city, cultural citizenship, space and environment for creativity and information network between elite citizens and retired urban management elites and officials of this organization can increase interact and participate in these groups. Also, the development of elite citizenship education and the creation of a proper information system can serve as intervening variables to generate ideas and creativity between citizens and retired urban management elites with officials in urban affairs. It also strengthens the urban economy and increases social responsibility and empathy among these groups.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله مدیریت شهری, اقتصادشهری, نخبگان مردمی, خلاقیت, نظام اطلاع رسانی

نویسندگان مقاله حمیدرضا حسینی دانا |
عضو هیات علمی


نشانی اینترنتی https://mediastudies.srbiau.ac.ir/article_16048_73710ea254784963c06725d3ad3da087.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات