مطالعات رسانه ای، جلد ۱۵، شماره ۱، صفحات ۲۳-۳۱

عنوان فارسی نقش شایعه های اقتصادی بر روند توسعه ملی و راه های رسانه ای مقابله با آن با تاکید بر شبکه اجتماعی تلگرام
چکیده فارسی مقاله چکیده
با گسترش فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی، رسانه‌ها قادرهستند وقایع دنیای پیرامون را لحظه به لحظه به سراسر جهان مخابره کنند و این امر رسانه‌ها را به ابزاری قدرتمند در جوامع تبدیل کرده است. در واقع رسانه ها می‌توانند تاثیرات مثبت و منفی بسیاری بر جوامع داشته باشند. یکی از ابعادی که همواره به آن توجه شده است، نقش رسانه های نوین در توسعه و به ویژه توسعه اقتصادی کشورهاست. فناوری ‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی بستری مهیا جهت انتقال گسترده شایعات و خبرهای جعلی، یعنی خبرهایی که عمداً با اطلاعات نادرست همراه است، محسوب می شوند. لذا در تحقیق پیش رو با هدف بررسی این پدیده در بستر شبکه های اجتماعی، تلگرام به عنوان یکی از پر کاربرد ترین شبکه های اجتماعی در ایران، مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد. پژوهش حاضر پژوهشی کیفی است که با ابزار مصاحبه در صدد دستیابی به شناخت است. یافته های تحقیق نشان می دهد که شایعه در شبکه اجتماعی تلگرام، ابعاد مختلفی دارد و در توسعه اقتصادی کشور نیز نقش به سزایی ایفا میکند. با توجه به شناسایی سه رویکرد برای مقابله با شایعات، یعنی رویکرد آموزشی، رویکرد ژورنالیستی و رویکرد کلان، پیشنهادها و راهکارهایی ارائه گردید.

کلید واژه: شایعه، توسعه، شبکه اجتماعی، تلگرام
کلیدواژه‌های فارسی مقاله کلید واژه شایعه، توسعه، شبکه اجتماعی، تلگرام،

عنوان انگلیسی The Role of Economic Rumors on the National Development and How to Deal with Them through Media (with an Emphasis on Telegram)
چکیده انگلیسی مقاله The Role of Economic Rumors on the National Development and How to Deal with Them through Media (with an Emphasis on Telegram)
Shahram Jorjani*
Afsaneh Mozaffari (PhD)**
Ali Akbar Farhangi(PhD)***

The Abstract
As modern information and communication technologies expand, the media is capable of communicating the events promptly all over the world. This has made the media a powerful tool in societies. The media can indeed affect societies positively or negatively. One aspect that has always been considered is the role of modern media in the development and particularly the economic development of countries. Modern information and communication technologies are considered as platforms for the widespread communication of rumors and fake news, that is, news that is deliberately contaminated by misinformation. Thus, using interviews, the present qualitative study attempted to investigate this in social networks, and in so doing, Telegram was studied as one of the most widely-used social networks in Iran. The findings showed that rumors on Telegram have different aspects and play an important role in Iran's economic development. Three approaches were identified to deal with rumors, namely educational approach, journalistic approach, and macro approach, and accordingly, suggestions and solutions were presented.
Keywords: Rumor, Development, Social Network, Telegram
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله کلید واژه شایعه, توسعه, شبکه اجتماعی, تلگرام

نویسندگان مقاله شهرام جرجانی |نشانی اینترنتی https://mediastudies.srbiau.ac.ir/article_16046_ff1155a76a8de487a98a69f5b6d91208.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات