مطالعات رسانه ای، جلد ۱۶، شماره ۱، صفحات ۴۳-۶۷

عنوان فارسی ارائه الگوی مطلوب مدیریت ارتباط رسانه ملی با اقوام ایرانی
چکیده فارسی مقاله هدف این تحقیق ارائه الگوی مطلوب مدیریت ارتباط رسانه ملی با اقوام ایرانی است؛ روش انجام این تحقیق، کیفی از نوع گراندد تئوری می‌باشند. جامعه آماری این تحقیق اساتید و خبرگان حوزه مدیریت رسانه، علوم ارتباطات اجتماعی و مدیران و معاونین ارشد سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ‌ایران است. برای مصاحبه با خبرگان برای تحلیل کامل و جامع در زمینه مدیریت ارتباط رسانه ملی با اقوام ایرانی با 30 نفر مصاحبه باز و عمیق انجام شد. نتایج نشان می‌دهد افزایش مشارکت قومی ‌با تمرکز بر نیازسنجی و افکارسنجی مخاطبان قومی امکان‌پذیر است که راهکار ایجاد یک واحد مستقل برای پژوهش در مورد مباحث مرتبط با اقوام و راهکارهای اجرایی شدن سیاست‌های رسانه ملی در زمینه اقوام ارائه شد. همچنین تولیدات رسانه‌ای باید برگرفته از فرهنگ اقوام، استفاده از زبان محلی در برنامه‌های قومی، عدالت، برجسته‌سازی، امیدافزایی، تنوع و تکثر قومی، گفت‌وگو و هم‌اندیشی اقوام، همدلی و هم‌زبانی، معرفی الگوهای قومی، اتاق فکر، نظارت و مطالبه‌گری از نهادهای مسئول، بازنمایی مطلوب از اقوام در شبکه‌های استانی و تعامل برون‌سازمانی باشد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله اقوام، رسانه ملی، مخاطب، الگوی مطلوب،

عنوان انگلیسی Providing a favorable model for managing the relationship between national media and Iranian ethnic groups
چکیده انگلیسی مقاله Achieving the goals of any society requires the use of all material and human resources of that society. Proper management of human resources is one of the most important factors to achieve the goals of any society. The purpose of this study is to provide a favorable model for managing the relationship between national media and Iranian ethnic groups; The method of this research is qualitative grounded theory. The statistical population of this research is professors and experts in the field of media management, social communication sciences and managers and senior deputies of the Radio and Television Organization of the Islamic Republic of Iran. To interview the experts, for a complete and comprehensive analysis in the field of national media relations management with Iranian ethnic groups, 30 people were interviewed openly and in depth. The results show that increasing ethnic participation is possible by focusing on assessing the needs and opinions of ethnic audiences, and provided a way to create an independent unit for research on ethnic issues and ways to implement national media policies on ethnicity. Also, media productions should be based on ethnic culture, use of local language in ethnic programs, justice, highlighting, hope, ethnic diversity and pluralism, ethnic dialogue and empathy, empathy and language, introducing ethnic patterns, think tank, monitoring and demanding from responsible institutions. , Optimal representation of relatives in provincial networks and extra-organizational interaction.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله اقوام, رسانه ملی, مخاطب, الگوی مطلوب

نویسندگان مقاله مصطفی رضائی |
گروه مدیریت رسانه، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب، تهران، ایران

سید محسن بنی هاشمی |
دانشیار، گروه ارتباطات. دانشگاه صدا و سیما، تهران، ایران

بهرام علی‌شیری |
استادیار گروه مدیریت دولتی ،دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد، واحد تهران جنوب، تهران، ایران


نشانی اینترنتی https://mediastudies.srbiau.ac.ir/article_18188_82acfb82342435b2f67b0427fd89f1d6.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات