مطالعات رسانه ای، جلد ۱۶، شماره ۱، صفحات ۷-۱۹

عنوان فارسی کنش گفتاری اقناعی شبکه اجتماعی اینستاگرام در مشارکت سیاسی کاربران (مورد مطالعه: انتخابات اسفند ۱۳۹۸)
چکیده فارسی مقاله شبکه اجتماعی اینستاگرام با آزادی فراوان و تعاملی بودن، به مهمترین شبکه اجتماعی در مشارکت سیاسی در انتخابات ایران تبدیل شده است. در این مقاله با رویکرد به کنش گفتاری اقناعی مطالب انتخاباتی و مرتبط با آن در این پلتفورم، به ارزیابی میزان تأثیرگذاری مشارکت انتخاباتی آن پرداخته شده است. برای این منظور از روش کیفی با بررسی مطالب اینستاگرامی انتخاباتی سال 1398 مجلس در دو طیف سیاسی اصول‌گرا [خبرگزاری فارس، رسایی، دولت بهار و یامین‌پور] و جریان مقابل [علی‌نژاد، زیباکلام و تاجزاده] با نرم‌افزار اطلس تی آی انجام شده است.
جان سرل برای کنش گفتاری اقناع، پنج کنش تأییدی، درخواستی، بیانی، اعلانی و تعهدی بکار می‌برد که در مشارکت انتخاباتی کنش تعهدی یا برنامه‌های آینده، مهمترین ابزار اقناعی محسوب می‌شود. طیف اصول‌گرا علاوه بر عدم ورود به مباحث انتخابات در اینستاگرام، فقط از سه کنش درخواستی، اعلانی و بیانی استفاده کرده است و کنش تعهدی که نشان از ورود جدی به انتخابات برای بهبود زندگی رأی‌دهندگان باشد دیده نمی‌شود. در حوزه مشارکت منفی اینفلوئنسرهای جریان مقابل از چهار کنش اقناعی بیانی، اعلانی، تأییدی و درخواستی استفاده کرده‌اند که منطبق با اهداف مشارکت منفی است. نتیجه اول آنکه در مطالب اینستاگرام مورد بررسی دو طیف سیاسی، هیچ اثری از مشارکت مثبت انتخاباتی [کنش گفتاری اقناعی تعهدی] وجود ندارد. نتیجه دوم مشارکت سیاسی در این مقاله به دو دسته منفی و مثبت تقسیم شده است که لایه خاکستری یا منفعلین که ملاک، رأی ندادن آن‌ها است در این اثر به عنوان مشارکت منفی سیاسی با ویژگی رأی ندادن آگاهانه شناخته شده است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله مشارکت‌سیاسی، انتخابات، اینستاگرام، اقناع،

عنوان انگلیسی Persuasive speech action on Instagram social network in users' political participation (Case study: February 2020elections)
چکیده انگلیسی مقاله Instagram, with its unlimited freedom and interactivity, has become the most important tool for political participation in Iran's elections. In this article, with the approach of persuasive verbal action of election materials and related issues in this platform, the effectiveness of its election participation has been evaluated. For this purpose, a qualitative method has been done by examining the Instagram contents of the 2020 elections in two principled political spectrums [Fars , Rasaei, Bahar and Yaminpour] and reformists [Ali Nejad, Zibakalam and Tajzadeh] with Atlas TI.
For persuasive speech, John Searle uses five affirmative, requesting, expressive, declarative, and obligatory actions, which are the most important persuasive tools in electoral participation. In addition to not entering the election debate on Instagram, the fundamentalist spectrum has used only three actions of request, announcement and expression, and there is no commitment action that indicates a serious involvement in the election to improve the lives of voters. In the area of negative participation, reformist influencers have used four persuasive actions: expressive, declarative, affirmative, and request, which are consistent with the goals of negative participation. The first conclusion is that there is no trace of positive electoral participation [persuasive persuasive speech] in the Instagram content examined by the two political spectrums. The second result of political participation in this article is divided into two categories, negative and positive. The gray layer or passive ones whose criterion is not to vote in this work is known as negative political participation with the characteristic of conscious non-voting.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله مشارکت‌سیاسی, انتخابات, اینستاگرام, اقناع

نویسندگان مقاله مهدی فرج اللهی |
دانشجوی دکتری/ گروه ارتباطات و علوم اجتماعی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

لیلا نیرومند |
استادیار علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق، تهران، ایران

نادر صادقی لواسانی |
استادیار علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق، تهران، ایران


نشانی اینترنتی https://mediastudies.srbiau.ac.ir/article_18185_9891d849eb19eef752a47cb4b48fe3b4.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات