مدیریت فرهنگی، جلد ۱۴، شماره ۳ (پیاپی ۴۹)، صفحات ۱۳۳-۱۴۵

عنوان فارسی ارائه مدلی به منظور شناسایی و رتبه‌بندی موانع جو سازمانی نوآورانه در دانشگاه آزاد (مطالعه موردی: سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی)
چکیده فارسی مقاله مقدمه و هدف پژوهش: هدف پژوهش حاضر ارائه مدلی به منظور شناسایی و رتبه‌بندی موانع جوسازمانی نوآورانه در دانشگاه آزاد اسلامی‌با مطالعه موردی سازمان مرکزی بوده است.
روش پژوهش: در این مطالعه از روش پژوهش ترکیبی استفاده شده است. در بخش کیفی از روش تحلیل مضمون (تم) و مصاحبه با 20نفر از متخصصین و مطلعین، بهره برده شده است. در بخش کمی‌و به منظور رتبه‌بندی موانع جو سازمانی نوآورانه سازمان و طراحی مدل، ازآزمون فریدمن و مدل‌سازی ساختاری تفسیری استفاده شده است. از آنجا که روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری مبتنی برنظر خبرگان است، از نظرات 320 متخصص در حوزه دانشگاهی استفاده شده است.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که فقدان همبستگی و توافق، فقدان نقش اعتماد آفرینی، فقدان فرهنگ و تفکر جونوآورانه، به ترتیب (رتبه‌های اول تا سوم) ازمهم‌ترین موانع جوسازمانی نوآورانه دانشگاهی هستند و ترس از تمسخر دیگران (رتبه 13) آخرین رتبه را به خود اختصاص داده است.
نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از این پژوهش، منجربه سطح‌بندی موانع جوسازمانی نوآورانه دانشگاهی شد. براساس مدل حاصله مهم‌ترین سطح که زیربنای مدل را تشکیل می‌دهد فقدان ثبات مدیریتی است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله جو سازمانی نوآورانه، مدل سازی ساختاری تفسیری، سازمان مرکزی، دانشگاه آزاد،

عنوان انگلیسی A Model for Identifying and Ranking the Barriers to Innovative Organizational Climate in the University (Case Study: Central Organization of Islamic Azad University)
چکیده انگلیسی مقاله Introduction & Objective: The aim of this study was to present a model to identify and rank the barriers to innovative organizational climate in Islamic Azad University with a case study of the Central Organization.
Research Method: In this study, the combined research method has been used. In the qualitative part, the method of content analysis (theme) and interviews with 20 experts and informants have been used. In the comics section, Friedman test and interpretive structural modeling are used to rank the barriers to the organization's innovative organizational climate and model design. Because the interpretive structural modeling method is based on the opinion of experts, the opinions of 320 experts in the academic field have been used.
Findings: The results showed that lack of solidarity and agreement, lack of trust-building role, lack of culture and innovative thinking, respectively (first to third ranks) are the most important barriers to innovative academic atmosphere and fear of ridicule (13th) is the last rank. dedicated.
Conclusion: The results of this study led to the leveling of barriers to innovative academic climate. According to the resulting model, the most important level that forms the basis of the model is the lack of managerial stability.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله جو سازمانی نوآورانه, مدل سازی ساختاری تفسیری, سازمان مرکزی, دانشگاه آزاد

نویسندگان مقاله ابوالفضل صمدیان |
دانش آموخته دکتری مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

فتاح ناظم |
دانشیارمدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول).

افسانه صابرگرکانی |
استادیار برنامه ریزی درسی، گروه علوم تربیتی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.


نشانی اینترنتی https://jcm.srbiau.ac.ir/article_17215_cb91792e216d1b6540ab245b62634d79.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات