مدیریت فرهنگی، جلد ۱۴، شماره ۳ (پیاپی ۴۹)، صفحات ۷۱-۸۴

عنوان فارسی تاثیر سرمایه روان شناختی بر سکوت سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران
چکیده فارسی مقاله مقدمه و هدف پژوهش: هدف این پژوهش، بررسی تاثیر سرمایه روان شناختی بر سکوت سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی‌استان مازندران بود. روش پژوهش: روش پژوهش توصیفی- همبستگی بود. یافته‌ها: نتایج آزمون معادلات ساختاری نشان داد که سرمایه روان شناختی بر سکوت سازمانی تاثیر منفی و معنادار دارد. نتیجه‌گیری: نتایج آزمون معادلات ساختاری نشان داد که سرمایه روان شناختی بر سکوت سازمانی تاثیر منفی و معنادار دارد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله سرمایه روانشناختی، سکوت سازمانی، دانشگاه آزاد اسلامی،

عنوان انگلیسی The impact of Psychological Capital on Organizational Silence in Islamic Azad University of Mazandaran province
چکیده انگلیسی مقاله introduction & Objective: The aim of this study was to investigate the effect of psychological capital on organizational silence in Islamic Azad University of Mazandaran Province. Research method: The research method was descriptive-correlation. Results: The results of structural equation test showed that psychological capital has a negative and significant effect on organizational silence. Conclusion: The results of structural equation testing showed that psychological capital has a negative and significant effect on organizational silence.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله سرمایه روانشناختی, سکوت سازمانی, دانشگاه آزاد اسلامی

نویسندگان مقاله غزل احمدی |
دانشجوی دکترا گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری،مازندران، ایران (نویسنده مسئول).

کیومرث نیاز آذری |
استاد گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری،مازندران، ایران.

محمد صالحی |
دانشیار گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری، مازندران، ایران


نشانی اینترنتی https://jcm.srbiau.ac.ir/article_17211_564013ee6eff42e52d267de658ba8bae.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات