مدیریت فرهنگی، جلد ۱۴، شماره ۳ (پیاپی ۴۹)، صفحات ۶۳-۶۹

عنوان فارسی تدوین صلاحیت‌های علمی- حرفه‌ای مدیران مدارس ابتدایی شاهین شهر
چکیده فارسی مقاله مقدمه و هدف پژوهش: با توجه به اینکه در آموزش و پرورش ایران مدیران آموزشی تقریباً بدون هیچ ملاک و صلاحیتی انتخاب می‌شوند، و بیشتر آنها فاقد صلاحیت‌های لازم برای مدیریت آموزشی می‌باشند؛ این پژوهش کیفی برای تدوین صلاحیت‌های علمی- حرفه‌ای مدیران مدارس ابتدایی انجام گرفت. روش پژوهش: نوع پژوهش کیفی که مورد استفاده قرار گرفت پدیدار شناسی می‌باشد. سؤال اصلی که در این پژوهش مطرح گردید بدین شرح بود: از نظر مشارکت کنندگان مؤلفه‌های تشکیل دهنده صلاحیت‌های علمی- حرفه‌ای مدیران ابتدایی کدامند؟ برای جمع‌آوری یافته‌های کیفی مصاحبه هدفمند با 20 نفر از مدیران مدارس ابتدایی شاهین شهر صورت پذیرفت. یافته‌ها: برای جمع‌‌آوری یافته‌‌های کیفی مصاحبه هدفمند با 20 نفر از مدیران مجرب مدارس ابتدایی شاهین شهر صورت پذیرفت. چند بار مرور متن مصاحبه‌ها و تجزیه و تحلیل محتوایی آنها جهت کسب تصویر و درک کلی از صلاحیت‌های حرفه‌ای برای مدیریت آموزشی باعث استخراج هشت مقوله محوری در مرحلۀ کدگذاری محوری و یک مقوله محوری اصلی در مرحله کدگذاری گزینشی شد. نتیجه‌گیری: در مرحله بعد از تجزیه و تحلیل و کدگذاری این مفاهیم و عبارات 8 مقوله محوری، که شامل: تخصص مدیریتی، تجربه معلمی، مهارت روابط انسانی، مهارت هنری، مهارت فنی، اخلاقی اجتماعی، انگیزشی و ظاهری بودند به عنوان صلاحیت‌های علمی- حرفه‌ای مدیران آموزش ابتدایی تدوین شدند
کلیدواژه‌های فارسی مقاله &،quot،مدارس ابتدایی&،quot،، &،quot، صلاحیت های علمی‌حرفه ای&،quot،، &،quot، مدیران مدارس&،quot،،

عنوان انگلیسی Academic-Professional Qualifications of Shahin Shahr Elementary School Administrators
چکیده انگلیسی مقاله Introduction & Objective: Considering that in Iranian education, educational administrators are selected without any criteria and qualifications, and most of them lack the necessary qualifications for educational management; This qualitative research was conducted to develop the scientific-professional competencies of primary school principals.
Research Method: The type of qualitative research used is phenomenology. The main question raised in this study was as follows: From the participants' point of view, what are the components of the scientific-professional competencies of primary managers? In order to collect qualitative findings, a purposeful interview was conducted with 20 principals of Shahinshahr primary schools.
Results: In order to collect qualitative findings, a purposeful interview was conducted with 20 experienced principals of Shahinshahr primary schools. Repeating the text of the interviews several times and analyzing their content to obtain an overview and general understanding of the professional competencies for educational management led to the extraction of eight central categories in the central coding stage and one main central category in the selective coding stage.
Conclusion: In the next stage, after analyzing and coding these concepts and expressions, 8 central categories, which included: managerial expertise, teacher experience, human relations skills, artistic skills, technical skills, social ethics, motivation and appearance as scientific competencies. The professions of primary education principals were developed
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله &,quot,مدارس ابتدایی&,quot,, &,quot, صلاحیت های علمی‌حرفه ای&,quot,, &,quot, مدیران مدارس&,quot

نویسندگان مقاله عباس بابایی دارانی |
دانشجوی دکترای ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خرم آباد، لرستان، ایران (نویسنده مسئول).

مهری دارایی |
استاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خرم آباد، لرستان، ایران.

سعید فرحبخش |
استاد، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران.


نشانی اینترنتی https://jcm.srbiau.ac.ir/article_17210_be9f490a09637664ef16519fb4ced2d2.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات