مدیریت فرهنگی، جلد ۱۴، شماره ۳ (پیاپی ۴۹)، صفحات ۱۹-۴۰

عنوان فارسی شاخص سنجش سرمایه‌های فرهنگی در شهر تهران
چکیده فارسی مقاله مقدمه و هدف پژوهش: پژوهش حاضر با هدف شناسائی مولفه‌ها و شاخص‌های مناسب در سنجش سرمایه‌های فرهنگی شهر تهران و ترسیم مدل مفهومی‌سنجش سرمایه‌های فرهنگی در شهر تهران انجام شده است.
روش پژوهش:‌این تحقیق، براساس هدف، یک تحقیق  کاربردی است و در گردآوری داده‌های مورد نیاز تحقیق از روش‌های کتابخانه‌ای و تکنیک طوفان فکری استفاده شده است.
یافته‌ها: با مرور ادبیات تخصصی مربوطه و هم‌چنین پژوهش‌های کاربردی و مدل‌های عملیاتی شاخص بین‌المللی، مولفه‌ها و شاخص‌های متعددی برای سنجش سرمایه‌های فرهنگی در محیط‌های مختلف، بویژه شهر، شناسائی گردید، سپس با ارائه مولفه‌ها و شاخص‌های مستخرج از مطالعات کتابخانه‌ای به گروه تخصصی پژوهش، با روش طوفان فکری و بحث و جدل و جمع‌بندی حاصل از آنها، 39 شاخص در پنج گروه مولفه، به عنوان شاخص‌های پیشنهادی آنها برای سنجش سرمایه‌های فرهنگی شهر تهران شناسائی و مناسب دانسته شدند. در انتها، مدل سنجش سرمایه‌های فرهنگی شهر تهران متشکل از مولفه‌ها و شاخص‌های مربوطه ترسیم گردید.
نتیجه‌گیری: با استفاده از مولفه‌ها و شاخص‌های مناسب می‌توان مدل مناسبی برای سنجش سرمایه‌های فرهنگی شهر تهران ارائه داده و به سیاست‌گذاران و برنامه ریزان شهری برای ارزیابی و سنجش وضعیت‌این سرمایه در شهر تهران معرفی کرد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله سرمایه‌های فرهنگی، شاخص‌ها، مدل سنجش و ارزیابی،

عنوان انگلیسی Index of Measuring Cultural Capital in Tehran
چکیده انگلیسی مقاله Abstract
Introduction and Objective: The purpose of this study is to identify the appropriate components and indicators in measuring cultural capital of Tehran and to draw a conceptual model for measuring cultural capital in Tehran.
Methodology: This research falls into the category of applied researches in terms of purpose and to collect the required data, The library method and brainstorming technique have been used. Initially, the concept and applications of the concept and the theory of cultural capital in literature and researches are discussed,Then, using the brainstorming method and the interaction and exchange of views among the members of the expert group, the components and indicators derived from the research literature are investigated and summarizing the comments as the primary components and indicators, is presented. Finally using the identified components and indicators, the conceptual model of measuring cultural capital of Tehran was drawn.
Findings: By reviewing relevant studies and literature as well as applied researches and international operational sample models, numerous components and indicators have been identified for measuring cultural capital in different environments, especially the city, Then, by presenting the components and indices derived from library studies to the research group, using brainstorming, 39 indices in five component groups, were identified as suitable indicators for measuring cultural capital of Tehran.
Result: Using appropriate components and indicators, a suitable model for measuring the cultural capital of Tehran can be presented and provided policymakers and urban planners with the opportunity to evaluate and measure the status of these capitals in Tehran.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله سرمایه‌های فرهنگی, شاخص‌ها, مدل سنجش و ارزیابی

نویسندگان مقاله علی قادری |
دانشجوی دکتری شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

سید کمال الدین شهریاری |
دانشیار، گروه شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران (نویسنده مسئول).

حسین ذبیحی |
دانشیار، گروه شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران


نشانی اینترنتی https://jcm.srbiau.ac.ir/article_17208_beed3875a6912099bf5b4715b103e3ef.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات