مدیریت فرهنگی، جلد ۱۵، شماره ۵۳، صفحات ۱۰۷-۱۲۲

عنوان فارسی رابطه مدیریت دانایی و سواد رسانه‌ای با کنترل ابعاد یادگیری سازمان‌های رسانه‌ای، «مطالعه موردی صداوسیما»
چکیده فارسی مقاله مقدمه و هدف پژوهش: با توجه به سیر تحولات در دنیا و گذر از جامعۀ اطلاعاتی و ورود به عصر جامعـۀ دانـایی، افـزایش سـواد رسانه‌ای کارکنان با ابعاد یادگیری از جمله الزامات سازمان‌های رسانه ای برای تحقق جامعۀ دانایی محور است. در این راستا مدیریت دانایی پدید آمده و این پرسش مطرح شده که سازمان یادگیرنده چه سازمانی و دارای چه ویژگی‌هایی است. از این‌رو پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه مدیریت دانایی و سواد رسانه‌ای مبتنی بر ابعاد یادگیری در سازمان‌های رسانه‌ای (صدا و سیما) با کنترل ابعاد یادگیری در سازمان به صورت میدانی به روش پیمایشی با تجزیه تحلیل توصیفی از نوع همبستگی تبیین آن انجام شد. روش پژوهش: نمونه آماری این تحقیق 162 نفر از کارکنان شبکه 4 بوده‌اند. این نمونه با روش تصادفی به صورت سیستماتیک از فهرست کارکنان شاغل در این شبکه انتخاب شده‌اند. پرسشنامه‌های مورد استفاده تلفیقی از پرسشنامه استاندارد و محقّق ساخته در سه مولفۀ عنوان پژوهش بوده است. یافته‌ها: مؤلفه‌های مورد بررسی مدیریت دانایی، سواد رسانه‌ای و یادگیری سازمانی است؛ پایایی ابزار با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه شده برای مؤلفه‌های ذکر شده مقدار 9218/0به دست آمده است. داده‌ها بااستفاده از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. مؤلفه‌های مدیریت دانایی، سواد رسانه‌ای با کنترل یادگیری سازمانی در رسانه ملّی رابطه معنی‌‌داری در سطح 1 درصد وجود دارد. نتیجه‌گیری: بین مدیریت دانایی و سواد رسانه‌ای رابطه مستقیم و معنی‌داری وجود دارد؛ به گونه‌ای که کاربرد مدیریت دانایی در رسانه ملّی سبب افزایش سواد رسانه‌ای با توجه به ابعاد یادگیری سازمانی، درسازمان صدا و سیما شده است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله مدیریت دانایی، سواد رسانه‌ای، سازمان‌های رسانه‌ای، سازمان صدا و سیما، یادگیری سازمانی،

عنوان انگلیسی The Relationship between Media Knowledge Management and Literacy with Controlling the Learning Dimensions of Media Organizations, "Case Study of Radio and Television"
چکیده انگلیسی مقاله Introduction & Objective: Due to the developments in the world and the transition from the information society and entering the era of knowledge society, increasing media literacy of employees with learning dimensions is one of the requirements of media organizations to achieve a knowledge-based society. In this regard, knowledge management has emerged and the question has been raised as to what organization the learning organization has and what characteristics it has. Therefore, the present study was conducted to investigate the relationship between knowledge management and media literacy based on learning dimensions in media organizations (Radio and Television) with controlling the dimensions of learning in the organization by field survey method with descriptive correlation analysis.
Methods: The statistical sample of this research was 162 employees of Network 4. These samples were randomly selected from the list of employees working in this network. The questionnaires used were a combination of standard and researcher-made questionnaires in three components of the research title.
Findings: The studied components are knowledge management, media literacy and organizational learning; The reliability of the instrument was obtained using Cronbach's alpha calculated for the mentioned components in the value of 0.9218. Data were analyzed using descriptive and inferential statistical methods. Components of knowledge management, media literacy and control of organizational learning in the national media There is a significant relationship at the level of 1%.
Conclusion: There is a direct and significant relationship between knowledge management and media literacy; In such a way that the application of knowledge management in the national media has increased media literacy according to the dimensions of organizational learning in the radio and television organization.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله مدیریت دانایی, سواد رسانه‌ای, سازمان‌های رسانه‌ای, سازمان صدا و سیما, یادگیری سازمانی

نویسندگان مقاله بهزاد آسمان نسب |
دانشجوی دکتری گروه مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول).

محسن قدمی |
دانشیار گروه مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

فاطمه عزیزآبادی فراهانی |
استادیار گروه مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران


نشانی اینترنتی https://jcm.srbiau.ac.ir/article_19135_0f52e5a34e27223dde7e253aee2579ef.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات