مدیریت فرهنگی، جلد ۱۵، شماره ۵۳، صفحات ۷۹-۱۰۵

عنوان فارسی مطالعه تولید موسیقی بعد از انقلاب اسلامی و ارائه الگوی مدیریت هنری آن
چکیده فارسی مقاله مقدمه و هدف پژوهش: به نظر می‌رسد مهم‌ترین نقش مدیران هنری امری تعاملی بین افراد درگیر در دنیای هنر و سازمان‌های مختلف و هم‌چنین تضمین به ثمر رسیدن ارزش‌های یک اثر هنری است. مدیر هنری برای تاثیر گذاشتن بر جامعه، می‌بایست کدهای اخلاقی و ارزشی موجود در یک اثر هنری را جستجو و با اثرات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی که پیش‌بینی می‌کند، همسو و دست‌یابی به آن را تضمین نماید. اما رویکرد مدیر هنری در ایران با فراز و نشیب‌های بسیار به ویژه در حوزه موسیقی روبرو بوده است. چالش اصلی مدیریت در حوزه تولید موسیقی مربوط به فهم واقعیت اجتماعی هنر است و از آنجا که به رویکرد جامعه‌شناختی هنر برای فهم مدیریت هنر توجه نشده، مطالعه مدیریت تولید موسیقی با رویکرد جامعه شناختی بیش از پیش ضروری می‌نماید. روش پژوهش: پژوهش انجام شده از روش تلفیقی (کیفی و کمی) است و ماهیتی اکتشافی دارد. در بخش کیفی ضمن مطالعه آخرین ادبیات جامعه‌شناختی هنر با انجام تحلیل تماتیک و بر اساس مصاحبه با دست‌اندرکاران، مطالعه کتاب‌ها و مقالات معتبر علمی ابعاد و مولفه‌های مدیریت تولید موسیقی شناسایی شد. در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته برگرفته از یافته‌های کیفی برای پایش وضعیت موجود و شناسایی مهم‌ترین‌ مولفه‌ها توزیع شد. یافته‌ها: نتایج تحقیق نشان داد مدیریت تولید موسیقی دارای 4 بعد و 18 مولفه است. هنرمندان، مخاطبان، بازار و سیاست‌گذاری چهار بعد مدیریت تولید موسیقی هستند. نتیجه گیری: از مهم‌ترین عوامل تاثیر گذار در مدیریت تولید موسیقی الگوهای رمزگشایی مخاطبان، تاثیرات صنف موسیقی در بازار، مسئولیت اجتماعی هنرمندان، مباحث فقهی در باب آثار موسیقی شناسایی و کیفیت تمامی این موارد نامطلوب گزارش شد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله مدیریت هنر، مدیریت موسیقی، تولید هنر، تولید موسیقی،

عنوان انگلیسی Study of music production after the Islamic Revolution and presenting its model of artistic management
چکیده انگلیسی مقاله Introduction & Objective: It seems that the most important role of art directors is the interaction between people involved in the art world and various organizations, as well as ensuring that the values ​​of a work of art are achieved. In order to influence society, the art director must search for the moral and value codes in a work of art and ensure that it aligns with and achieves the social, cultural, and economic effects it anticipates. But the approach of the artistic director in Iran has faced many ups and downs, especially in the field of music. The main challenge of management in the field of music production is related to understanding the social reality of art, and since the sociological approach of art to understanding art management has not been considered, the study of music production management with a sociological approach becomes more necessary.
Research Method: The research is an integrated method (qualitative and quantitative) and has an exploratory nature. In the qualitative section, while studying the latest sociological literature of art, by performing thematic analysis and based on interviews with stakeholders, studying books and authoritative scientific articles, the dimensions and components of music production management were identified. In the quantitative part, a researcher-made questionnaire based on qualitative findings was distributed to monitor the current situation and identify the most important components.
Results: The results showed that music production management has 4 dimensions and 18 components. Artists, audiences, markets, and policymakers are the four dimensions of music production management.
Conclusion: The most important factors influencing the management of music production were the decoding patterns of the audience, the effects of the music class in the market, the social responsibility of the artists, jurisprudential issues regarding the works of music and the quality of all these undesirable cases.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله مدیریت هنر, مدیریت موسیقی, تولید هنر, تولید موسیقی

نویسندگان مقاله یاشار اسدپور |
دانشجوی دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

تکتم فرمانفرمایی |
دکتری تخصصی مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول).

عباسعلی قیومی |
دانشیار گروه مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران


نشانی اینترنتی https://jcm.srbiau.ac.ir/article_19134_15723e85a36481acea2ad691d8df26a1.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات