مدیریت فرهنگی، جلد ۱۵، شماره ۵۳، صفحات ۶۳-۷۸

عنوان فارسی بررسی نقش رفتار شهروندی سازمانی بر ارتقاء فرهنگِ کارآفرینی سازمانی با طرح یک مطالعه تجربی
چکیده فارسی مقاله مقدمه و هدف پژوهش: امروزه اهمیت کارآفرینی برای جامعه‌ای که به سمت بهبود بهره‌وری سازمانی و فردی حرکت می‌کند، بر هیچ‌کس پوشیده نیست. در پژوهش‌های روبه رشدی که در حوزه کارآفرینی صورت پذیرفته است، تأکید بیشتر بر ایجاد و توسعه فرهنگ کارآفرینی در زیرساخت‌های سازمان و تطابق سازمان با محیط کسب و کار می‌باشد. از طرفی رفتار شهروندی سازمانی به عنوان یک رفتاری که در سیستم رسمی پاداش‌دهی، هیچ پاداشی برای آن در نظر گرفته نمی‌شود، اما ترکیب آن با همین نوع رفتارها در گروه، منجر به اثربخشی و بهره‌وری می‌شود. هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش رفتار شهروندی سازمانی بر اتقاء فرهنگ کارآفرینی سازمانی می‌باشد. روش: روش پژوهش ازنظر نحوه‌ی گردآوری داده‌ها، توصیفی- پیمایشی و ازنظر مقاصد پژوهش، کاربردی است. جامعه آماری تحقیق، 238نفر از کارکنان بنیاد مسکن استان مازندران می‌باشند، که 147نفر به ‌عنوان نمونه انتخاب، برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های استاندارد استفاده شد، که روایی آن به روش روایی صوری و پایایی پرسش‌نامه با استفاده از آلفای کرونباخ تائید و تجزیه‌ و تحلیل داده ها به ‌وسیله نرم‌افزارهای SPSS و لیزرل انجام‌شده است. یافته‌ها: نتایج نشان داد، همه ابعاد رفتار شهروندی سازمانی با فرهنگ کارآفرینی سازمانی ارتباط مثبت و معنی‌‌داری دارند (001/0P<). در رابطه با فرضیه اصلی پژوهش، آزمون مدل معادلات ساختاری نشان داد، رفتار شهروندی سازمانی بر فرهنگ کارآفرینی تأثیرگذار است (68/0=β). نتیجه‌گیری: نتایج حاکی از این است که بهبود رفتار شهروندی سازمانی می‌تواند بر توسعه فرهنگ کارآفرینی مؤثر باشد، و در نتیجه کارکنان بیشتر درگیر رفتارهای نوآور و مخاطره‌آمیز می‌شوند. از طرفی نتایج این پژوهش، مدیران سازمان را در بهره‌گیری از رفتار شهروندی سازمانی برای توسعه فرهنگ کارآفرینی جهت بهبود بهره‌وری مصمم‌تر خواهد نمود.  
کلیدواژه‌های فارسی مقاله فرهنگ کارآفرینی سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی، منابع انسانی، مدل معادلات ساختاری،

عنوان انگلیسی Investigating the role of organizational citizenship behavior on promoting organizational entrepreneurial culture by designing an empirical study
چکیده انگلیسی مقاله Introduction & Objective: Today, the importance of entrepreneurship for a society that is moving towards improving organizational and individual productivity is not hidden from anyone. In the growing research that has been done in the field of entrepreneurship, more emphasis is placed on creating and developing an entrepreneurial culture in the organization's infrastructure and the organization's adaptation to the business environment. On the other hand, organizational citizenship behavior is a behavior for which in the formal reward system, no reward is considered, but combining it with the same type of behavior in the group, leads to effectiveness and productivity. The purpose of this study is to investigate the role of organizational citizenship behavior in promoting organizational entrepreneurial culture.
Method: The research method is descriptive-survey in terms of data collection and applied in terms of research purposes. The statistical population of the study is 238 employees of the Housing Foundation of Mazandaran province. 147 people were selected as a sample. Standard questionnaires were used to collect data. This is done by SPSS and LISREL software.
Results: The results showed that all dimensions of organizational citizenship behavior have a positive and significant relationship with organizational entrepreneurship culture (P0.001). Regarding the main hypothesis of the research, the structural equation model test showed that organizational citizenship behavior has an effect on entrepreneurial culture (β = 0.68).
Conclusion: The results indicate that improving organizational citizenship behavior can affect the development of entrepreneurial culture, and as a result, employees are more involved in innovative and risky behaviors. On the other hand, the results of this study will make the managers of the organization more determined in using organizational citizenship behavior to develop entrepreneurial culture to improve productivity.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله فرهنگ کارآفرینی سازمانی, رفتار شهروندی سازمانی, منابع انسانی, مدل معادلات ساختاری

نویسندگان مقاله حسین صمدی میارکلائی |
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان، واحد قائم‌شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم‌شهر، ایران (نویسنده مسئول).

حمزه صمدی میارکلائی |
دکتری مدیریت دولتی، گروه مدیریت دولتی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.


نشانی اینترنتی https://jcm.srbiau.ac.ir/article_19133_7a4e97dd947233bb01f5762d0c65b9ff.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات