مدیریت فرهنگی، جلد ۱۵، شماره ۵۳، صفحات ۳۷-۶۲

عنوان فارسی بررسی سبک رهبری تحول‌گرا و رابطه آن با اثربخشی سازمانی در سازمان صدا و سیما
چکیده فارسی مقاله مقدمه و هدف پژوهش: در چند دهه اخیر نقش سازمان‌های رسانه‌ای بیشتر و پررنگ‌تر شده است و این امر باعث شده است که این سازمان‌ها از ابعاد مختلف مورد مطالعه و تحقیق قرار گیرند. یکی از این ابعاد بعد مدیریتی و اثربخشی این سازمان‌ها است. این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین سبک رهبری تحول‌گرا و اثربخشی سازمانی در سازمان صدا و سیما در تهران به روش پیمایشی انجام شده است. روش پژوهش: پژوهش حاضر مطالعه‌ای توصیفی- تحلیلی و روش آن پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش 400 نفر از کارکنان 7 معاونت «سیما، صدا، خبر، پشتیبانی، آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی و فنی» در تهران بوده‌اند. این نمونه با روش تصادفی طبقه‌ای در این معاونت‌ها انتخاب شده‌اند. داده از طریق پرسشنامه استاندارد سبک رهبری تحول‌گرا (سؤال 20) و پرسشنامه اثربخشی سازمانی (سؤال 28) گرداوری شده است. پایایی این پرسشنامه‌ها با آلفای کرونباخ محاسبه شده برای پرسشنامه سبک رهبری تحول‌گرا 90/0 و پرسشنامه اثربخشی سازمانی 91/0 به تأیید رسیده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSSنسخه 26 انجام شده است. یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که بین مؤلفه‌های سبک رهبری تحول‌گرا و اثربخشی سازمانی در سازمان صدا و سیما رابطه معنی‌داری در سطح 1درصد (01/0>(000/0p=) وجود دارد. به طور کلی بین شاخص سبک رهبری تحول‌گرا و اثربخشی آن در سازمان صدا و سیما رابطه مستقیم و معنی‌داری وجود دارد. نتیجه‌گیری: براساس نتایج پژوهش، سبک رهبری تحول‌گرا رابطه‌ای قوی و مثبتی با میزان اثربخشی سازمانی دارد، بدین معنا که بکارگیری سبک رهبری تحول‌گرا در سازمان صدا و سیما منجر به هدایت کارکنان جهت افزایش اثربخشی بیشتر سازمان و در نتیجه رسیدن سازمان صدا و سیما به اهداف از پیش تعیین شده می‌شود.  
کلیدواژه‌های فارسی مقاله رهبری، سبک رهبری، رهبری تحول‌ گرا، اثربخشی سازمانی، صداوسیما،

عنوان انگلیسی A study of transformational leadership style and its relationship with organizational effectiveness in the Radio and Television Organization
چکیده انگلیسی مقاله Introduction & Objective of Research: In recent decades, the role of media organizations has become more and more prominent and this has led to the study and research of these organizations from different dimensions. One of these dimensions is the management dimension and effectiveness of these organizations. The aim of this study was to investigate the relationship between transformational leadership style and organizational effectiveness in the Radio and Television of Iran in a survey method.
Research Method: The present study is a descriptive-analytical study and its survey method. The statistical population of this research was 400 employees of 7 departments of "Broadcasting, Voice, News, Support, Education, Research and Planning and Technology" in Tehran. These samples were selected by stratified random sampling method in these deputies. Data were collected through the Standard Transformational Leadership Style Questionnaire (Question 20) and the Organizational Effectiveness Questionnaire (Question 28). The reliability of these questionnaires was confirmed by Cronbach's alpha calculated for the transformational leadership style questionnaire of 0.90 and the organizational effectiveness questionnaire of 0.91. Data analysis was performed using SPSS software version 26.
Findings: The findings show that there is a significant relationship between the components of transformational leadership style and organizational effectiveness in the Radio and Television Organization at the level of 1% (p = 0.01) .In general, between the transformational leadership style index and its effectiveness There is a direct and significant relationship in the Radio and Television Organization.
Conclusion: According to the results of the study, transformational leadership style has a strong and positive relationship with the level of organizational effectiveness, meaning that the use of transformational leadership style in the broadcaster leads to directing employees to increase the effectiveness of the organization and thus achieve the goals of the broadcaster Is predetermined.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله رهبری, سبک رهبری, رهبری تحول‌ گرا, اثربخشی سازمانی, صداوسیما

نویسندگان مقاله علی میکائیلی |
دانشجوی دکتری مدیریت، گروه مدیریت رسانه، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

علی اکبر فرهنگی |
استاد تمام، گروه مدیریت رسانه، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

حمید رضا حسینی دانا |
استادیار، گروه مدیریت رسانه، دانشکده علوم انسانی و هنر، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی، دماوند، ایران.


نشانی اینترنتی https://jcm.srbiau.ac.ir/article_19132_42693f95d84717cb50d86bbd27e455a3.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات