مدیریت فرهنگی، جلد ۱۵، شماره ۵۳، صفحات ۱۷-۳۵

عنوان فارسی بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر توسعه مدیریت دانش (مورد مطالعه: جهاد دانشگاهی)
چکیده فارسی مقاله مقدمه و هدف پژوهش: هدف این تحقیق بررسی تأثیر ابعاد فرهنگ‌ سازمانی بر توسعه مدیریت دانش در جهاد دانشگاهی به عنوان یک سازمان پژوهش محور می‌باشد. روش پژوهش: ماهیت این تحقیق از نوع تحقیقات کمّی و از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی و به لحاظ نحوه‌ی گردآوری داده‌ها، توصیفی - همبستگی می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق را روسای واحدهای سازمانی، مدیران میانی و پایه جهاددانشگاهی تشکیل داده‌اند که براساس جدول مورگان، نمونه‌ای 210 نفری از آنان با روش نمونه‌گیری غیر تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه بود. تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها از روش چند متغیره مدل‌سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار (AMOS) انجام شده است. یافته‌ها: بارعاملی یا ضرایب همبستگی تحقیق، مقدار مثبتی می‌باشد، بنابرین بین فرهنگ سازمانی و توسعه مدیریت دانش رابطه‌ی مستقیم، معنادار و مثبتی وجود دارد. هم‌چنین، بین چهار بعد فرهنگ سازمانی (درگیر شدن در کار، سازگاری، انطباق‌پذیری و مأموریت) و توسعه مدیریت دانش رابطه مستقیم، معنادار و مثبتی وجود دارد، ولی رابطه و تأثیر ویژگی سازگاری با توسعه مدیریت دانش قوی‌تر است. نتیجه‌گیری: فرهنگ سازمانی عاملی موثر در استقرار سیستم مدیریت دانش بوده و تقویت ابعاد فرهنگ سازمانی به توسعه مدیریت دانش در سازمان جهاد دانشگاهی کمک می‌کند.  
کلیدواژه‌های فارسی مقاله ابعاد فرهنگ سازمانی، توسعه مدیریت دانش، جهاد دانشگاهی،

عنوان انگلیسی Investigating the Impact of Organizational Culture on the Development of Knowledge Management (Case Study: University Jihad)
چکیده انگلیسی مقاله Introduction & Objective: The purpose of this study is to investigate the effect of organizational culture on the development of knowledge management in academic jihad as a research-oriented organization.
Methods: The nature of this research is quantitative research and in terms of purpose is applied research and in terms of data collection is descriptive-correlation. The statistical population of this study consists of heads of organizational units, middle managers and basic jihadists of the university. According to Morgan table, a sample of 210 people were selected by non-random sampling method. The data collection tool was a questionnaire. Data analysis was performed using multivariate method of structural equation modeling using software (AMOS).
Results: The factor load or correlation coefficients of the research is a positive value, so there is a direct, significant and positive relationship between organizational culture and the development of knowledge management. Also, there is a direct, significant and positive relationship between the four dimensions of organizational culture (involvement in work, adaptation, adaptability and mission) and the development of knowledge management, but the relationship and effect of adaptation to the development of knowledge management is stronger.
Conclusion: Organizational culture is an effective factor in establishing a knowledge management system and strengthening the dimensions of organizational culture helps to develop knowledge management in the university jihad organization.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله ابعاد فرهنگ سازمانی, توسعه مدیریت دانش, جهاد دانشگاهی

نویسندگان مقاله کاوه لطفی کیا |
گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

محمدرضا کاباران زاد قدیم |
گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول).

تیمور مرجانی |
گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، پژوهشکده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهی، تهران، ایران.

جلال حقیقت منفرد |
گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران


نشانی اینترنتی https://jcm.srbiau.ac.ir/article_19130_9ddf3a0557ac041f52fc301dff0031b3.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات