مدیریت فرهنگی، جلد ۱۵، شماره ۵۳، صفحات ۱-۱۶

عنوان فارسی فراترکیب مولفه‌های سیاست‌گذاری فرهنگی در نظام آموزش عالی
چکیده فارسی مقاله مقدمه و هدف: در دو دهه اخیر، با وجود تاکید بر اهمیت فرهنگ، مطالعات سیاست‌گذاری فرهنگی در نظام آموزش عالی کمتر مورد توجه بوده است. شناسایی مولفه‌ها و ارائه الگوی سیاست‌گذاری فرهنگی در نظام آموزش عالی از اهداف مطالعه بودند.
روش: این مطالعه از روش کیفی و مرور نظام‌مند با هدف کاربردی استفاده کرد. مرور نظام‌مند جامعی از مقاله‌ها صورت گرفت که از پژوهش پایگاه داده‌های مختلف با استفاده از سه کلید واژه (فرهنگ، سیاست‌گذاری فرهنگی، آموزش عالی) و ارجاعات مرتبط بین سال‌های 1387 تا 1399 به دست آمده بودند. در مجموع 40 منبع مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. معیارهای انتخاب اسناد، هم‌راستایی عنوان، چکیده و محتوی با سیاست‌گذاری فرهنگی در آموزش عالی بود.
یافته‌ها: براساس یافته‌های پژوهش سیاست‌گذاری فرهنگی نظام آموزش عالی از سه مرحله (تدوین، اجرا و ارزیابی) تشکیل شده است که به صورت آشکاری در هم تنیده‌اند. مسئله‌یابی، راه‌حل‌یابی و مشروعیت بخشی از زیر مولفه‌های تدوین سیاست‌ها هستند. اجرای برنامه‌های فرهنگی زیر مولفه‌های مدیریتی و قانونی را در بر می‌گیرد. و در نهایت، شاخص‌های عمومی و حرفه‌ای ارزیابی فعالیت‌های فرهنگی در نظام آموزش عالی را شکل می‌دهند.
نتیجه‌گیری: چنان‌چه سیاست‌گذاری فرهنگی مطلوب در آموزش عالی صورت نگیرد، یک احتمال وجود دارد و آن این است که دیگران برای ما سیاست‌گذاری فرهنگی خواهند کرد که می‌تواند چالش‌ها و تغییراتی را در نظام آموزش عالی ما پدید آورد. 
کلیدواژه‌های فارسی مقاله فرهنگ، سیاستگذاری فرهنگی، آموزش عالی،

عنوان انگلیسی Transformation of cultural policy components in the higher education system
چکیده انگلیسی مقاله Introduction & Objective: In the last two decades, despite the emphasis on the importance of culture, cultural policy studies in the higher education system have received less attention. Identifying the components and presenting a cultural policy model in the higher education system were the objectives of the study.
Method: This study used a qualitative method and systematic review with an applied purpose. A comprehensive systematic review of articles was conducted from the research of various databases using three keywords (culture, cultural policy, higher education) and related references between 2008 and 1399. A total of 40 sources were analyzed. The criteria for selecting documents were the alignment of the title, abstract and content with cultural policy in higher education.
Findings: Based on the research findings of cultural policy-making, the higher education system consists of three stages (formulation, implementation and evaluation) which are clearly intertwined. Problem-solving, problem-solving and legitimacy are some of the sub-components of policy-making. The implementation of cultural programs includes the following managerial and legal components. Finally, they form the general and professional indicators of the evaluation of cultural activities in the higher education system.
Conclusion: If there is no good cultural policy in higher education, there is a possibility that others will make cultural policy for us that can create challenges and changes in our higher education system.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله فرهنگ, سیاستگذاری فرهنگی, آموزش عالی

نویسندگان مقاله علیرضا نصیری فیروز |
فوق لیسانس آموزش زبان انگلیسی و کاندیدای دکتری مدیریت آموزش عالی دانشگاه تهران، ایران.

خدایار ابیلی |
استاد تمام و عضو هیات علمی گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه تهران، ایران. (نویسنده مسئول)

جواد پورکریمی |
دانشیار و عضو هیات علمی گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه تهران، ایران.


نشانی اینترنتی https://jcm.srbiau.ac.ir/article_19129_4046e2f91ec6107df55d06a54047d2dd.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات