مدیریت بازاریابی، جلد ۱۵، شماره ۴۷، صفحات ۱۰۳-۱۲۲

عنوان فارسی شناسایی، رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر بازاریابی آموزشی در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران و ارائه مدل مناسب
چکیده فارسی مقاله هدف پژوهش شناسایی، رتبه‌بندی مؤلفه‌های بازاریابی آموزشی در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران و ارائه مدل و همچنین شناسایی و رتبه‌بندی عوامل درونی و عوامل بیرونی اثرگذار بر بازاریابی آموزشی باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر روش گردآوری داده‌ها میدانی و از نظر روش اجرا نیز آمیخته (کیفی و کمی) است. جامعه مورد مطالعه در مرحله کیفی شامل کلیه مطلعین کلیدی و خبرگان حوزه بازاریابی آموزشی و در بخش کمی شامل استادان حوزه‌های مختلف بازاریابی و ذینفعان دانشگاه آزاد اسلامی (واحدهای تهران) می‌باشد. در بخش کیفی ابزار گردآوری داده‌ها مصاحبه نیمه ساختار یافته و در بخش کمی پرسش‌نامه می‌باشد. تحلیل داده‌های کیفی با روش داده بنیاد سیستماتیک و با استفاده از کدگذاری باز، محوری و انتخابی می‌باشد. یافته‌ها: با توجه به نتایج تحلیل مصاحبه‌ها و تجربه مشارکت‌کنندگان در زمینه موضوع پژوهش، مهم‌ترین عوامل اثرگذار درونی (عواملی که مربوط به داخل سازمان می‌شود.) بر بازاریابی آموزشی در واحدهای دانشگاهی آزاد اسلامی شامل: 1-منابع مالی 2- فرایند و محصول آموزشی 3- سیاست‌های آموزشی دانشگاه 4- اساتید برجسته 5- منابع و امکانات فیزیکی دانشگاه 6- عوامل دانشگاهی و عوامل اثرگذار بیرونی 1- عوامل فردی 2- عوامل سازمانی 3- مسائل مالی و هزینه 4- عوامل مرتبط با آموزش عالی می‌باشد. در بخش کمی با استفاده ازتکنیک A.H.P این عوامل اولویت‌بندی و مدل مناسب جهت بازاریابی آموزشی در واحدهای دانشگاهی آزاد اسلامی تهران تدوین شد. راهبردهای بازاریابی آموزشی در واحدهای دانشگاهی آزاد اسلامی تهران شامل مکانیزم‌های توسعه بازاریابی، مکانیزم‌های مدیریتی و پویایی محیط علمی می‌باشد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله بازاریابی، بازاریابی آموزش عالی، عوامل اثرگذار درونی، عوامل اثرگذار بیرونی،

عنوان انگلیسی Identifying, ranking the factors affecting educational marketing in the units of Islamic Azad University of Tehran and presenting an appropriate model
چکیده انگلیسی مقاله The purpose of this research is to identify and rank the components of educational marketing in the units of Islamic Azad University in Tehran and provide an appropriate model, as well as identify and rank internal and external factors affecting educational marketing. This research is applied in terms of practical purpose, in terms of field data collection method and in terms of implementation method (qualitative and quantitative). The study community in the qualitative stage includes experts in the field of educational marketing and in the quantitative part includes professors in the various fields of marketing and stakeholders in Islamic Azad University (Tehran Branch). In the qualitative section, the data collection tool is a semi-structured interview, and in the quantitative section, it is a questionnaire. Qualitative data analysis is systematic with the data method using open, central and selective coding. For ranking factors we use AHP technique. Findings: According to the results of the analysis of interviews and the experience of participants in the field of research, the most important internal factors (factors related to the organization) on educational marketing in Islamic Azad University units include: 1- Financial resources 2- Process and educational product 3- University educational policies 4- Outstanding professors 5- University resources and physical facilities 6- Academic factors and external influential factors: 1- Individual factors 2- Organizational factors 3- Financial and cost issues 4- Factors related to higher education. Educational marketing strategies in Tehran Islamic Azad University units include marketing development mechanisms, management mechanisms and the dynamics of the scientific environment.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله بازاریابی, بازاریابی آموزش عالی, عوامل اثرگذار درونی, عوامل اثرگذار بیرونی

نویسندگان مقاله پریا محمدیها |
دانش آموخته دکتری مدیریت آموزشی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

امیرحسین محمد داودی |
دانشیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران

مریم مصلح |
دانشیار، گروه ریاضی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران


نشانی اینترنتی https://jomm.srbiau.ac.ir/article_16226_324f3f00dc920bbc18c18db4a5b8c327.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات