مدیریت بازاریابی، جلد ۱۵، شماره ۴۷، صفحات ۸۷-۱۰۲

عنوان فارسی تأثیر متقابل جهت‌گیری بازاریابی سبز استراتژیک و بازاریابی سبز داخلی بر مزیت رقابتی
چکیده فارسی مقاله هدف این پژوهش بررسی تأثیر متقابل جهت‌گیری بازاریابی سبز استراتژیک و بازاریابی سبز داخلی بر مزیت رقابتی در شرکت باریج اسانس بود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و روش آن توصیفی از نوع پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان شرکت باریج اسانس در سال 1397 که طبق آمار 551 نفر بوده است، با توجه به فرمول کوکران، تعداد نمونه مورد نیاز 225 نفر برآورد گردید. جهت نمونه‌گیری از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، استفاده شده است. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش‌نامه‌ای است که توسط محقق بومی سازی شده که شامل 37 پرسش بوده است. گویه‌ها براساس مقیاس پنج درجه ای لیکرت بود. که روایی سوری مورد تأیید تعدادی از پاسخ‌گویان قرار گرفت و روایی محتوایی آن به تأیید جمعی از صاحب‌نظران رسید. جهت سنجش پایایی و قابل اعتماد بودن از ضریب آلفای کرونباخ با استفاده از نرم‌افزار SmartPLS، که بیش‌تر از 0/7 محاسبه گردید، استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که اثر مثبت گرایش به بازاریابی سبز استراتژیک بر مزیت رقابتی زمانی که گرایش به بازاریابی سبز داخلی بیشتر باشد، بالاتر است. همچنین، مسئولیت اجتماعی شرکت و فشارهای زیست محیطی ذینفعان بر گرایش به بازاریابی سبز استراتژیک تأثیر دارد. گرایش به بازاریابی سبز استراتژیک بر مزیت رقابتی تأثیر دارد و همچنین از طریق مزیت رقابتی بر عملکرد مالی نیز تأثیر مثبت دارد. محدودیت پژوهش استفاده از پرسش‌نامه و جمع‌آوری اطلاعات در یک مقطع زمانی می‌باشد. نوآوری پژوهش در متغیرهای پژوهش بوده که توجه کافی به نقش بازاریابی سبز استراتژیک و بازاریابی سبز داخلی با هدف‌گیری کارکنان بوده است. به طور کلی به مدیران سازمان‌ها راهبردهایی را در جهت ارتقای اثربخشی بازاریابی استراتژیک سبز و افراد ارائه داد، که باعث ایجاد مزیت رقابتی می‌شود و این امر به نوبه خود عملکرد مالی را افزایش داده و در نتیجه موجب مبادله دانش ضمنی می‌گردد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله بازاریابی سبز، جهت‌گیری بازاریابی سبز استراتژیک، جهت‌گیری بازاریابی سبز داخلی، مزیت رقابتی، عملکرد شرکت،

عنوان انگلیسی The Interplay of Strategic and Green Marketing Orientation on Competitive Advantage
چکیده انگلیسی مقاله The purpose of this study was to investigate the interaction between strategic green marketing orientation and internal green marketing on competitive advantage in Barij Essence. This research is a descriptive survey in terms of purpose and its method. The statistical population of the study consisted of all the staff of Barij Esen Company in 1397, which was 551 according to Cochran's formula. Simple random sampling method was used for sampling. Data gathering tool was a questionnaire developed by a local researcher containing 37 questions. The items were based on a five-point Likert scale. Formal validity was approved by a number of respondents and content validity was confirmed by a number of experts. Cronbach's alpha coefficient was calculated using Smart PLS software, which was calculated above 0.7 to assess validity and reliability. The results show that the positive effect of strategic green marketing orientation on competitive advantage is higher when the tendency to internal green marketing is higher. Also, corporate social responsibility and stakeholder environmental pressures affect the orientation towards strategic green marketing. The trend towards strategic green marketing has a positive effect on competitive advantage and also has a positive effect on financial performance through competitive advantage. The limitation of the research is the use of questionnaires and data collection in a period of time. Research innovation has been in research variables that have paid enough attention to the role of strategic green marketing and internal green marketing with employee targeting. In general, it provided strategies to managers of organizations to improve the effectiveness of green strategic marketing and individuals, which creates a competitive advantage, which in turn increases financial performance and thus provides the exchange of tacit knowledge.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله بازاریابی سبز, جهت‌گیری بازاریابی سبز استراتژیک, جهت‌گیری بازاریابی سبز داخلی, مزیت رقابتی, عملکرد شرکت

نویسندگان مقاله لیلا علی عربی |
دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

سید عباس کاظمی |
دانشیار، گروه مدیریت اجرایی، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران


نشانی اینترنتی https://jomm.srbiau.ac.ir/article_16225_78e9e4ac426a616282051597a5ef2e87.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات