مدیریت بازاریابی، جلد ۱۵، شماره ۴۷، صفحات ۵۱-۶۷

عنوان فارسی ارائه مدل مفهومی برند رویدادهای ورزشی در ایران
چکیده فارسی مقاله هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل مفهومی برند رویدادهای ورزشی در ایران بود که روش تحقیق از نوع کیفی با رویکرد تحلیل سیستماتیک می‌باشد. جامعه آماری شامل دو جامعه انسانی (1. مدیران ارشد ورزش کشور و متخصصان حوزه مدیریت ورزشی و گردشگری ورزشی، و 2. اساتید صاحب نظر دانشگاه در حوزه مدیریت، گردشگری و بازاریابی ورزشی)، و جامعه اطلاعاتی (شامل منابع علمی، اسنادی و کتابخانه‌ای) بود. نمونه آماری به تعداد قابل کفایت بر مبنای اشباع نظری به صورت هدفمند و در دسترس انتخاب و مورد نظرخواهی قرار گرفتند (23 نفر و 61 سند). ابزارهای پژوهش شامل مطالعه کتابخانه‌ای نظام‌مند و مصاحبه نیمه ساختاریافته بود و روایی ابزار با استفاده از روش‌های مختلف اعتبارسنجی کیفی تأیید شدند. برای تحلیل داده‌ها نیز از روش کدگذاری و چارچوب‌بندی مفهومی مبتنی بر رویکرد کوربین و استراوس استفاده گردید. چارچوب مفهومی برند رویدادهای ورزشی در ایران در هشت منظرکلی شامل ویژگی‌های رویداد، قابلیت برند رویداد، برندسازی رویداد، بازاریابی رویداد، نوآوری رویداد، عملکرد برند رویداد، مزیت رقابتی رویداد، و ارزش برند شکل گرفت که مدل مفهومی برخاسته از چارچوب کدها به صورت یک سیستم فرایندی از ویژگی رویداد و قابلیت برند رویداد (سطح زمینه‌ای) تا ارزش برند رویداد (سطح پیامد) ترسیم گردید. دستاورد حاصل از این پژوهش سبب شناخت ابعاد برند رویداد ورزشی و ارتباط آن با مجموعه‌ای از فعالیت‌‌ها در برگزاری رویداد می‌شود. بر پایه این چارچوب، به مسئولین برگزاری رویداد پیشنهاد می‌شود از ابعاد ارائه شده در این پژوهش جهت کیفیت بخشی و بهبود رویدادهای ورزشی استفاده کنند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله مدل مفهومی، برند، رویداد ورزشی، بازاریابی ورزشی، مزیت رقابتی،

عنوان انگلیسی Providing a Conceptual Model for Sporting Events in Iran
چکیده انگلیسی مقاله The purpose of the present study was to provide a Conceptual Model for Sporting Events in Iran. The research methodology was performed in terms of quality, process strategy and the objective was applied. The statistical population was selected to consist of human community 1. Senior sport managers and experts in sport management and sport tourism, and 2. University professors in sport management and marketing. The statistical sample was sampled and questioned in a number of capability-based theoretical saturated content (23 and 61 documents). Based on theoretical saturation and you will be considered. Research tools included systematic library study and the exploratory interview structure. The validity of tools using qualitative narrative methods was evaluated at a desirable level. The method of conceptual coding and frameworks were used for analyze the data according Corbin and Strauss approach. The conceptual framework for sporting events in Iran includes eight general areas: event characteristics, event brand capability, event branding, event marketing, event innovation, event brand performance, event competitive advantage and event brand value. The conceptual model derived from the code framework was mapped as a process system from event attribute and event brand capability to event brand value. The framework presented in this research provides an understanding of the dimensions of the event brand based on its relation to a set of event activities. Based on this framework, it can provide an objective assessment of the level of management activities at each sporting event and provide scientific information on the appropriate actions that sports organizations must take to branding.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله مدل مفهومی, برند, رویداد ورزشی, بازاریابی ورزشی, مزیت رقابتی

نویسندگان مقاله ریحانه نقش زن خواجویی |
دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

مهدی سلیمی |
استادیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

رسول نظری |
دانشیار، گروه مدیریت ورزشی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران


نشانی اینترنتی https://jomm.srbiau.ac.ir/article_16223_2c6e1e2dd26a157ebe5f4ce651c9942e.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات