مدیریت بازاریابی، جلد ۱۵، شماره ۴۷، صفحات ۳۷-۵۰

عنوان فارسی بررسی تأثیر فعالیت‌های بازاریابی رسانه‌های اجتماعی بر ارزش ویژه برند و واکنش مشتری (مطالعه موردی: شرکت قفل یال)
چکیده فارسی مقاله هدف از انجام این تحقیق، بررسی تأثیر فعالیت‌های بازاریابی رسانه‌های اجتماعی بر ارزش ویژه برند و واکنش مشتری در شرکت قفل یال، بود. از روش توصیفی- همبستگی برای انجام این تحقیق استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه مشتریان شرکت قفل یال می‌باشند که تعداد آنها نامحدود است و بر اساس فرمول کوکران، حجم نمونه لازم 385 نفر تعیین شدند. برای بررسی متغیرهای تحقیق از ابزار پرسش‌نامه استفاده شد که دارای 23 سؤال است. پایایی پرسش‌نامه‌ها به وسیله ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد، روایی محتوایی پرسش‌نامه‌ها توسط جمعی از اساتید دانشگاه و روایی سازه آنها توسط تحلیل عاملی تأییدی مورد تأیید قرار گرفت. از روش‌های آمار استنباطی از نوع پارامتریک، از قبیل آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای اطمینان از نرمال بودن داده‌ها و مدل معادلات ساختاری و تحلیل مسیر به کمک نرم افزار لیزرل جهت آزمون فرضیه‌ها استفاده شده است. مهمترین یافته‌های تحقیق نشان داد که، فعالیت‌های بازاریابی رسانه‌های اجتماعی بر آگاهی برند تأثیر مثبت معناداری دارد، فعالیت‌های بازاریابی رسانه‌های اجتماعی برتصویر برند تأثیر مثبت معناداری دارد، آگاهی برند بر بازاریابی دهان به دهان تأثیر مثبت معناداری دارد، تصویر برند بر بازاریابی دهان به دهان تأثیر مثبت معناداری دارد، آگاهی برند بر تعهد تأثیر مثبت معناداری دارد، تصویر برند بر تعهد تأثیر مثبت معناداری دارد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله فعالیت‌های بازاریابی، رسانه‌های اجتماعی، ارزش ویژه برند، واکنش مشتری، شرکت قفل یال،

عنوان انگلیسی The Effect of social media marketing activities on brand equity and customer response (Case study: Yal lock Company)
چکیده انگلیسی مقاله The purpose of this research was to investigate the impact of social media marketing activities on brand equity and customer responsiveness in Yale Lock Company. A descriptive-correlational method was used for this research. The statistical population of the study consisted of all clients of the locksmith company, whose number is unlimited. Based on the Cochran formula, the sample size was 385 people. To investigate the variables of the research, the questionnaire tool was used which has 23 questions. The reliability of the questionnaires was confirmed by Cronbach's alpha coefficient. Content validity of the questionnaires was confirmed by a group of university professors and their construct validity was verified by a confirmatory factor analysis. Parametric inferential statistics methods, such as Kolmogorov Smirnov test, have been used to test the hypotheses to ensure that the data are normal and the structural equation modeling and path analysis using Laser Les software. The most important findings of the research showed that social media marketing activities have a significant positive effect on brand awareness; social media marketing activities have a positive effect on brand image; brand awareness has a significant positive effect on oral and oral marketing; brand image Oral-oral marketing has a significant positive effect, brand awareness has a significant positive effect on commitment, brand image has a significant positive effect on commitment.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله فعالیت‌های بازاریابی, رسانه‌های اجتماعی, ارزش ویژه برند, واکنش مشتری, شرکت قفل یال

نویسندگان مقاله مهتا نعیم آبادى |
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

مجتبی معظمی |
استادیار، گروه مدیریت آموزش عالی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران


نشانی اینترنتی https://jomm.srbiau.ac.ir/article_16221_77e539ca7b685a2f3fae6b9b3b385446.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات