مدیریت بازاریابی، جلد ۱۵، شماره ۴۷، صفحات ۱-۱۲

عنوان فارسی شناسایی و رتبه‌بندی متغیرهای اثرگذار ضمانت‌نامه‌های اعتباری بر رشد و توسعه بازارصادراتی با استفاده از تکنیک تصمیم‌گیری گروهی (MCDM)
چکیده فارسی مقاله هدف اصلی این پژوهش ارزیابی عوامل مؤثر در ضمانت­نامه­های اعتباری بر توسعه بازارصادراتی در شرکت­های بازرگانی و صادرات می­باشد. روش مورد استفاده در این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی، پیمایشی و همبستگی می­باشد. جامعه آماری این تحقیق که با استفاده از فرمول Q تعداد نمونه 311 نفر به روش نمونه­گیری تصادفی در نظر گرفته شد. برای تعیین پایایی پرسش‌نامه ضریب آلفای کرونباخ برابر 0/84 محاسبه گردید که حاکی از پایایی در سطح عالی می­باشد. جهت تجزیه و تحلیل داده­ها از آزمون­های تکنیک معادلات ساختاری و برای رتبه­بندی عوامل یاد شده از AHP، از دسته تکنیک­های تصمیم­گیری گروه (MCDM) استفاده شده است و سایر آزمون­های مربوطه که به طور مفصل در این پژوهش شرح داده شده است، تجزیه و تحلیل گردید تا هر یک از مؤلفه­های تأثیرگذار و زیر مؤلفه­ها مشخص گردد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که این پژوهش شامل 6 مؤلفه اصلی افزایش ظرفیت­های تولیدی (با 7 گویه)، کاهش قیمت تمام شده کالاها و خدمات (با 3 گویه)، ایجاد درآمدهای ارزی (با 3 گویه)، اصلاح وضعیت رقابتی کالاها و خدمات صادراتی و صادرکنندگان (با 5گویه)، تسهیل روند رشد و توسعه اقتصادی (با 3 گویه)، فراهم نمودن شرایط مساعد از طریق ضمانت­نامه­های خود برای خریداران خارجی (با 3 گویه)، و در مجموع 24 زیر معیار بود. با به کارگیری تکنیک تصمیم­گیری گروهی و طراحی پرسش‌نامه مخصوص به آن، عوامل مؤثر ضمانت­نامه­های اعتباری بر توسعه بازار صادراتی رتبه­بندی و اولویت­بندی شدند که در نهایت، از میان 24زیر معیار موجود "فراهم نمودن شرایط مساعد از طریق ضمانت­نامه­های خود برای خریداران خارجی" بر اساس تکنیک MCDM و "کاهش قیمت تمام شده کالاها و خدمات" براساس معادلات ساختاری بالاترین رتبه را به خود اختصاص دادند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله ضمانت‌نامه‌های اعتباری، رشد بازار صادراتی، بازارهای هدف صادرکنندگان، صادرات،

عنوان انگلیسی Identifying and ranking the variables affecting credit guarantees on the growth and development of the export market Using Group Decision Making Technique (MCDM)
چکیده انگلیسی مقاله The objective of this research is to evaluate the factors affecting credit guarantees on the growth and development of the export market. The method used in this research is applied in terms of purpose and descriptive, survey and correlation nature. The statistical population of this research was Q (311), using random sampling method. To determine the reliability of the questionnaire, the Cronbach's alpha coefficient was 0.84, which indicates a high level of reliability. To data analysis, structural equation technique tests and for grouping of the mentioned factors from AHP, group decision making techniques (MCDM) have been used and other relevant tests, which are described in detail in this study, were analyzed to identify each of the components and sub-components To make .The results indicate that this research consists of 6 main components of Increase production capacity (with 7 Factors), Reduce the cost of goods and services (with 3 Factors), Creating foreign exchange earnings (with 3 Factors), Improving the competitiveness of export goods and services and exporters (with 5 Factors), Facilitate the process of economic growth and development (with 3 Factors), Provide favorable conditions through its guarantees for foreign buyers (with 3 Factors), And a total of 24 sub-criteria. By using structural equation and MCDM techniques and designing a specific questionnaire, effective factors of credit guarantees on the growth and development of the export market were ranked and prioritized. Finally, among the 24 existing subsets of “Provide favorable conditions through its guarantees for foreign buyers” Based on the MCDM technique and “Reduce the cost of goods and services” Based on structural equations ranked highest. The objective of this research is to evaluate the factors affecting credit guarantees on the growth and development of the export market. The method used in this research is applied in terms of purpose and descriptive, survey and correlation nature. The statistical population of this research was Q (311), using random sampling method. To determine the reliability of the questionnaire, the Cronbach's alpha coefficient was 0.84, which indicates a high level of reliability. To data analysis, structural equation technique tests and for grouping of the mentioned factors from AHP, group decision making techniques (MCDM) have been used and other relevant tests, which are described in detail in this study, were analyzed to identify each of the components and sub-components To make .The results indicate that this research consists of 6 main components of Increase production capacity (with 7 Factors), Reduce the cost of goods and services (with 3 Factors), Creating foreign exchange earnings (with 3 Factors), Improving the competitiveness of export goods and services and exporters (with 5 Factors), Facilitate the process of economic growth and development (with 3 Factors), Provide favorable conditions through its guarantees for foreign buyers (with 3 Factors), And a total of 24 sub-criteria. By using structural equation and MCDM techniques and designing a specific questionnaire, effective factors of credit guarantees on the growth and development of the export market were ranked and prioritized. Finally, among the 24 existing subsets of “Provide favorable conditions through its guarantees for foreign buyers” Based on the MCDM technique and “ Reduce the cost of goods and services” Based on structural equations ranked highest .
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله ضمانت‌نامه‌های اعتباری, رشد بازار صادراتی, بازارهای هدف صادرکنندگان, صادرات

نویسندگان مقاله سمیه حضوری |
دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

محمد علی عبدالوند |
استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

امیرحسین یاوری نیک |
دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران


نشانی اینترنتی https://jomm.srbiau.ac.ir/article_16219_26192553e061f558ff87bbcc5a70349e.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات