مدیریت بازاریابی، جلد ۱۷، شماره ۵۵، صفحات ۱۱۱-۱۲۸

عنوان فارسی ارائه الگویی در مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) در فروشگاه‌های زنجیره‌ای تخفیفی با بکارگیری اینترنت اشیاء و بیگ دیتا
چکیده فارسی مقاله موفقیت در ارتباط با مشتری به طور فزاینده‌ای به مدیریت دانش بستگی دارد. استخراج دانش در مدیریت ارتباط با مشتری از آنجایی پررنگ‌تر می‌شود که حجم بسیار انبوهی از داده درباره مشتریان، ویژگی‌های آنان و رفتار آن‌ها وجود داشته باشد. در چنین شرایطی استفاده از الگوریتم‌ها و فنون کارا برای تحلیل این داده‌ها امری ضروری می‌باشد. هدف این پژوهش، ارائه الگویی در مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) در فروشگاه‌های زنجیره‌ای تخفیفی از طریق بکارگیری اینترنت اشیاء و بیگ دیتا، می‌باشد. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات، روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری می‌باشد. در این پژوهش به منظور تکمیل پرسش‌نامه‌ها، از نظرات 20 فرد خبره در این زمینه استفاده شده است. مطابق مدل ساختاری تفسیری استخراج شده سطح اول سلسله مراتب متعلق به "موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری (3)"، سطح دوم سلسله مراتب متعلق به "تبلیغات بازاریابی سفارشی (1) و بهبود حفظ مشتری (2)" و سطح سوم سلسله مراتب متعلق به "استراتژی قیمت‌گذاری (3)" می‌باشد، این بدان معنا است که این متغیرها از باقی متغیرها اثر می‌پذیرد. اثرگذارترین متغیر، "تجزیه و تحلیل در زمان واقعی (4)" می‌باشد. نتایج به دست آمده می‌تواند الگوی مناسبی برای فروشگاه‌های زنجیره‌ای کشور جهت مدیریت بهتر ارتباط با مشتریان و کسب مزیت رقابتی باشد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله اینترنت اشیاء، بیگ دیتا، فروشگاه‌های زنجیره‌ای تخفیفی، مدیریت ارتباط با مشتری،

عنوان انگلیسی Provide a Model for Customer Relationship Management (CRM) In Discount Chain Stores Through The Use of the Internet of Things and Big Data
چکیده انگلیسی مقاله Success in customer relationship typically depends on increasing knowledge management. As the hiring of a scientist in customer relationship management becomes more prominent because there is so much information about drugs, their properties and their behavior. In such cases, use efficient algorithms and techniques to analyze this data is essential. The purpose of this study is to provide a model for customer relationship management (CRM) in discount chain stores through the use of the Internet of Things and Big Data. The data analysis method is a detailed construction modeling method. In this research, in order to fill in the questionnaires, the opinions of 20 experts in this field have been used. According to the interpretive structural model, the first level of the hierarchy belongs to “Customer Relationship Management Success (3)”, the second level of the hierarchy belongs to “Custom Marketing Advertising (1) and Customer Improvement (2)” and the third level of the hierarchy belongs to “Pricing strategy (3)” can be, which means that these variables are affected by other variables. The most influential variable is “real-time analysis” (4). The results can be a good model for the country's chain stores to better manage customer relationships and gain a competitive advantage.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله اینترنت اشیاء, بیگ دیتا, فروشگاه‌های زنجیره‌ای تخفیفی, مدیریت ارتباط با مشتری

نویسندگان مقاله محمد رضا رستمی |
استادیار، گروه مدیریت بازاریابی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

اسحاق قورچی بیگی |
دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران


نشانی اینترنتی https://jomm.srbiau.ac.ir/article_19513_233074bd690da29eacb7716aa0254175.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات