مدیریت بازاریابی، جلد ۱۷، شماره ۵۵، صفحات ۸۱-۹۴

عنوان فارسی متغیرهای اثرپذیر بر تغییر نگرش مصرف‌کننده مبنی بر رویکرد ناهماهنگی شناختی
چکیده فارسی مقاله طبق نظریه ناهماهنگی شناختی، شناخت‌های یک فرد (مثل افکار، نگرش‌ها و باور‌ها)، ممکن است هماهنگ، ناهماهنگ یا نامربوط باشد. کاهش ناهماهنگی با اضافه، کم یا جایگزین کردن شناخت‌ها انجام می‌شود بر همین اساس می‌توان با به کارگیری استراتژی‌های مناسب جهت کاهش ناهماهنگی شناختی و هم‌چنین تغییر نگرش مصرف‌کنندگان از ظرفیت حمل‌ونقل ریلی بهره برده و حتی این موضوع می‌تواند ظرفیت این صنعت را افزایش دهد. ناهماهنگی از راه‌های مختلفی کاهش می‌یابد که در این تحقیق با توجه به نگرش مصرف‌کنندگان مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. بنابراین هدف این تحقیق طراحی مدل تغییر نگرش مصرف‌کننده با تأکید بر نظریه ناهماهنگی شناختی است. روش این تحقیق آمیخته از نوع کیفی و کمی است در بخش کیفی از روش مصاحبه نیمه ساختاریافته به کمک خبرگان و در بخش کمی از روش پرسش‌نامه زوجی و توزیع آن در بین جامعه آماری صنعت حمل‌ونقل ریلی استفاده شده است. در تحقیق کیفی با انجام روش کدگذاری به روش تم به مدل نظری رسیده و سپس از طریق روش دیمتل و ANP فازی متغییرهای اثرپذیر احصا شده است. نتایج به دست آمده متغیرهای اثرپذیر شامل نگرش مصرف‌کننده، ایجاد نگرش مثبت، پاسخ‌گویی به مشتریان بوده که اثرپذیرترین آن‌ها متغییر نگرش مصرف‌کننده می‌باشد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله نگرش مصرف‌کننده، رویکرد ناهماهنگی شناختی، حمل‌ونقل ریلی،

عنوان انگلیسی Influential variables on changing consumer attitudes based on cognitive dissonance approach
چکیده انگلیسی مقاله According to the theory of incoherence, a person's cognitions (such as thoughts, attitudes, and beliefs) may be coherent, incoherent, or irrelevant. Reducing inconsistency is done by adding, subtracting or replacing cognitions. Accordingly, it is possible to use the capacity of rail transportation by using appropriate strategies to reduce cognitive inconsistency and also change the attitude of consumers, and even this issue can increase the capacity of this industry. There are several reductions that are evaluated in this study according to the attitudes of consumers. Therefore, the purpose of this study is to design a model to change consumer attitudes with emphasis on the theory of cognitive inconsistency. Used among the statistical community of the rail transport industry. In qualitative research, by performing the theme coding method, the theoretical model was reached and then the effective variables were calculated through Dematel method and fuzzy ANP. It is a variable of consumer attitude.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله نگرش مصرف‌کننده, رویکرد ناهماهنگی شناختی, حمل‌ونقل ریلی

نویسندگان مقاله فاطمه عشوری |
دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

ناصر آزاد |
استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

عبدالله نعامی |
استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

محمود مدیری |
استادیار، گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران


نشانی اینترنتی https://jomm.srbiau.ac.ir/article_19514_b3f3069ebd68f256a6b924ccff508bbb.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات