مدیریت بازاریابی، جلد ۱۷، شماره ۵۵، صفحات ۱۷-۴۱

عنوان فارسی ارائه مدل فروش تولیدات جدید صنعت تایر کشور به روش بازاریابی رابطه‌مند
چکیده فارسی مقاله هدف پژوهش حاضر ارائه مدل فروش تولیدات جدید صنعت تایر کشور به روش بازاریابی رابطه‌مند است. از آن جایی که در پژوهش‌های کاربردی هدف اصلی صرفاً کشف علمی نیست، بلکه آزمودن و بررسی کاربرد دانش است، بنابراین روش این تحقیق از نظر هدف کاربردی است و به روش اکتشافی انجام شده است. نحوه گردآوری داده‌ها به روش کمی صورت گرفته است و ابزار گردآوری داده‌ها پرسش‌نامه می‌باشد. لذا بر همین اساس، تعداد 375 نفر در این پژوهش همکاری کردند. تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده، به دو روش توصیفی و استنباطی از طریق نرم‌افزار SPSS 16 و Smart PLS انجام شد. پس از انجام پژوهش نتایج نشان داد که: نظام‌مند بودن، گرایش تکنولوژی، گرایش به طراحی، گرایش بازار، استفاده از منابع، مبنای تلاش صورت گرفته برای کالاهای جدید، مفهوم سازی کالای جدید، و در نهایت مدیریت کالای جدید؛ تحت عنوان مؤلفه‌های بازار فروش کالاهای جدید به روش وان تو وان مارکتینگ؛ مورد تأیید قرار گرفت. آزمون‌های برازش مدل، نشان از اعتبار مدل داشت.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله بازاریابی وان تو وان، بازاریابی رابطه‌مند، مدیریت ارتباط با مشتری،

عنوان انگلیسی Providing the Sales Model of New Products of the Country's tire Industry through Relational Marketing Methods
چکیده انگلیسی مقاله The purpose of this study is to present a sales model of new products in the country's tire industry through relational marketing methods. Since in this applied research, the main goal is not only scientific discovery, but also to test and study the application of knowledge, so the method of this research is applied in terms of purpose and has been done by exploratory method. The data collection method is quantitative and the data collection tool is a questionnaire. Therefore, 375 people participated in this study. The collected data were analyzed by descriptive and inferential methods through SPSS 16 and Smart PLS software. After conducting the research, the results showed that: systematicity, technology orientation, design orientation, market orientation, use of resources, the basis of efforts for new goods, conceptualization of new goods, and finally new product management; Under the heading of market components of selling new goods by one-to-one marketing method; Approved. Model fit tests showed the validity of the model.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله بازاریابی وان تو وان, بازاریابی رابطه‌مند, مدیریت ارتباط با مشتری

نویسندگان مقاله مسعود صفی زاده |
دانشجوی دکتری مدیریت کارآفرینی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

افسانه زمانی مقدم |
دانشیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

عباس طلوعی اشلقی |
استاد، گروه مدیریت صنعتی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران


نشانی اینترنتی https://jomm.srbiau.ac.ir/article_19517_e9d5803b0719528620a599c16d2c41c8.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات