مدیریت بازاریابی، جلد ۱۷، شماره ۵۶، صفحات ۸۵-۱۰۱

عنوان فارسی تأثیر هوش تجاری بر عملکرد مالی با نقش میانجی‌گری ارزش برند و خلاقیت (مورد مطالعه بانک‌های خصوصی استان خوزستان)
چکیده فارسی مقاله پژوهش حاضر، با هدف تأثیر هوش تجاری بر عملکرد مالی با نقش میانجی‌گری ارزش برند و خلاقیت بانک‌های خصوصی استان خوزستان انجام شد. پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی - پیمایشی بود. جامعه آماری در این پژوهش کلیه کارکنان بانک‌های خصوصی استان خوزستان را تشکیل می‌دهند که تعداد 1000 نفر از کارکنان به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شد و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعداد 287 نفر از کارکنان انتخاب شد؛ و با استفاده از روش تصادفی ساده می‌باشد؛ و پرسش‌نامه‌های استاندارد عملکرد مالی (قرانفله و همکاران، 2010)، پرسش‌نامه هوش تجاری (پوپوویج و همکاران، 2020)، پرسش‌نامه ترزش برند (سین و ورما، 2017) و پرسش‌نامه خلاقیت (دوریجی و همکاران، 2001) روی آنان به اجرا در آمد؛ و با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ پایایی پرسش‌نامه عملکرد مالی (0/86)، پرسش‌نامه هوش تجاری (0/85)، پرسش‌نامه ارزش ویژه برند (0/85) و پرسش‌نامه خلاقیت (0/86) به دست آمد. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده نرم‌افزار spss نسخه24 و از آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار و ...) و برای معادلات ساختاری از نرم‌افزار AMOS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت نتایج نشان داد. هوش تجاری بر عملکرد مالی بانک‌های خصوصی تأثیر دارد. همچنین هوش تجاری با نقش میانجی ارزش ویژه برند و خلاقیت بر عملکرد مالی بانک‌های خصوصی استان خوزستان تأثیر مثبت و معناداری دارد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله هوش تجاری، عملکرد مالی، ارزش برند، خلاقیت، بانک‌های خصوصی استان خوزستان،

عنوان انگلیسی The effect of business intelligence on financial performance with the role of mediating brand value and creativity (Case study of private banks in Khuzestan province)
چکیده انگلیسی مقاله The present study was conducted with the aim of the effect of business intelligence on financial performance with the mediating role of brand value and creativity of private banks in Khuzestan province. The research was applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of method. The statistical population in this study consists of all employees of private banks in Khuzestan province that 1000 employees were considered as the statistical population and the sample size was selected using the Cochran's formula of 287 employees; And is simple using the random method; And standard financial performance questionnaires of Qaranfleh et al. (2010), Popovij et al. (2020) business intelligence questionnaire, Sin and Verma brand sharpening questionnaire (2017) and Doriji et al. (2001) creativity questionnaire were performed on them; Using Cronbach's alpha test, the reliability of financial performance questionnaire (0.86), business intelligence questionnaire (0.85), brand equity questionnaire (0.85) and creativity questionnaire (0.86) were obtained. The collected data were analyzed using SPSS software version 24 and from descriptive statistics (mean, standard deviation, etc.) and for structural equations from AMOS software, the results showed. Business intelligence affects the financial performance of private banks. Also, business intelligence with the mediating role of brand equity and creativity has a positive and significant effect on the financial performance of private banks in Khuzestan province.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله هوش تجاری, عملکرد مالی, ارزش برند, خلاقیت, بانک‌های خصوصی استان خوزستان

نویسندگان مقاله هاشم رشیدی چقاخور |
کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

علی رضاییان |
استادیار، گروه مدیریت، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران


نشانی اینترنتی https://jomm.srbiau.ac.ir/article_19768_28f087182cffd792262bc51e9033b6e2.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات