کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی، جلد ۱۰، شماره ۱۹، صفحات ۹۷-۱۲۱

عنوان فارسی نقش عوامل ربط زمانی در انسجام متن
چکیده فارسی مقاله عوامل ربط در نظریه هالیدی به عنوان یکی از ابزارهای انسجام متن یا ابزارهای پیوند جمله های یک متن مطرح می شوند. این عوامل، عواملی هستند که بین دو جمله یا اول آنها قرار می گیرند و آنها را به هم متصل می کنند. مشهورترین عنصر این عامل در زبان فارسی حروف ربط هستند؛ اما عناصر دیگری نیز مانند قید و گروه حرف اضافه ای به عنوان عامل ربط در متن فعالند که عملکرد همه آنها همانند عملکرد حروف ربط است. به طور کلی عوامل ربط به چهار دسته تقسیم می شوند: الف) رابطه افزایشی، شامل: ساده، مرکب، مزدوج، توضیحی، تمثیلی؛ ب) رابطه تقابلی، شامل: ساده، مرکب، مزدوج؛ ج) رابطه علی، شامل: عادی، معکوس؛ د) رابطه زمانی، شامل: ترتیبی، همزمانی، ارجاعی، انجامی. در این مقاله تنها به عامل اخیر یعنی عامل ربط زمانی پرداخته شده است. در این عامل زمان و توالی زمانی نقشی اساسی در پیوند جمله های یک متن به یکدیگر دارند. این عناصر گاهی از طریق ساختاری نیز جمله ها را به هم متصل می کنند که تاثیری در انسجام متن ندارد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله انسجام متن، هالیدی، ربط، رابطه زمانی،

عنوان انگلیسی The Role of Temporal Connective Factors in Text Cohesion
چکیده انگلیسی مقاله In Holiday's theory the connective factors are discussed as one of the factors of textual coherence or the factors of connection between sentences of a text. These are the factors that place between two sentences or the first part of them and connect them with each other. The most famous of all these elements in Persian language are the conjunctions, but also other elements such as adverb and prepositions operate as the connective factor in a text that their operation is exactly the same as the conjunctions. Generally, we can divide the connective factors into four groups: A) additional connection, includes: naive, compound, couplet, explicative, allegorical B) contrastive connection, includes: naïve, compound, couplet C) casual connection, includes: prosaic, reverse D) temporal connection, includes: sequential, synchronic, referential, teleological. In this article we just have discussed the latter factor, the temporal connective factor. In this factor, the time and temporal sequence play an important role in connecting the sentences of a text with each other. Also these elements sometimes connect the sentences structurally which doesn't affect on the coherence.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله انسجام متن, هالیدی, ربط, رابطه زمانی

نویسندگان مقاله حامد نوروزی |
دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس

غلامحسین غلامحسین زاده |
استادیار دانشگاه تربیت مدرس


نشانی اینترنتی http://kavoshnameh.yazd.ac.ir/article_2497_df401f6d3f3d5ed0390173c0f70c4db2.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات