کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی، جلد ۱۰، شماره ۱۹، صفحات ۷۱-۹۵

عنوان فارسی موضوع، نگرش و زبان در کشف الاسرار میبدی
چکیده فارسی مقاله موضوع این پژوهش بررسی رابطه موضوع و نگرش نویسنده با ماهیت ویژگی های زبانی متن است. این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش است که چرا گاه در یک متن ادبی منثور، مانند نثر تفسیر عرفانی در نوبت سوم کشف الاسرار ابوالفضل رشیدالدین میبدی به انواع نثر با ویژگی های زبانی متفاوت روبه رو هستیم و دلایل وجود تنوع موضوعی و زبانی در یک متن کدام است؟ بدین سبب پاسخ این پرسش در نوبت سوم این تفسیر ده جلدی مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا طرح هایی برای طبقه بندی محتوای متن تعیین شد. سپس کارآیی طرح ها در طبقه بندی موضوعات مورد آزمایش قرار گرفت. عاقبت طرحی که قادر به طبقه بندی موضوعی متناسب با نوبت سوم باشد، انتخاب شد. در طی تلاش برای طبقه بندی موضوعی، نقش اساسی نگرش نویسنده نسبت به موضوع در تغییر ویژگی های زبانی انواع نثرآشکار شد. در نهایت بر اساس یافته ها انواع نثر بخش تفسیر عرفانی کشف الاسرار به پنج گروه؛ نثرعلمی تفسیری، نثرتعلیمی اخلاقی، نثررمزآلود، نثرغزل گونه و نثرتوصیف شهود تقسیم گردید. این تقسیم بندی بر مبنای مقایسه تفاوت های این پنج گونه نثردر هشت محور مشترک؛ واژگان، ساختار نحوی جملات، معانی جملات، عاطفه، تخیل، موسیقی، کاربرد آیات، احادیث، شعر، حکایات و نقل قول از بزرگان شریعت و طریقت قرار دارد. یافته ها تاثیرات تعیین کننده، عمیق، همه جانبه، پیچیده، گسترده و مستقیم موضوع و همچنین نگرش نویسنده نسبت به موضوع را بر ویژگی های زبانی انواع نثر نشان می دهند.  
کلیدواژه‌های فارسی مقاله زبان عرفانی، کشف الاسرار، تفسیر عرفانی، ابوالفضل رشیدالدین میبدی،

عنوان انگلیسی Language, Subject and Approach in Meybodi Kashf-Alasrar
چکیده انگلیسی مقاله The subject of this paper is to analyze the relationship between the subject and author's approach and the nature of the language of the text. An attempt has been made to answer why sometimes in a literary prose text, like the mystical interpretation prose of 3rd edition of Kashf-Alasrar of Abolfazl Rashid-Aldin Meybodi, one is faced with different proses with different languages. First some plans have been considered to categorize the subjects. Finally a plan which is able to categorize an apt subject to the 3rd edition has been chosen. Categorizing the subject, the author's approach towards the subject in interpreting the characteristics of language of different prose has been brought to light. Finally based on the findings, the different proses of mystical interpretation of Kashf-Alasrar have been classified in five groups: didactic interpretative prose, pedagogical prose, mysterious prose, lyrical prose and descriptive intuition prose. This classification is based on the comparing the differences of these five kinds of prose in terms of eight common points: lexicon syntactic structure of sentences, the meaning of the sentences, emotions, imagination, music, the application of verses, holy traditions, poetry, narration and quotes from well-known religious figures. The findings show deep, complicated, multidimensional and decisive effects on the author's subject and approach towards the subject and characteristics of language.     
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله زبان عرفانی, کشف الاسرار, تفسیر عرفانی, ابوالفضل رشیدالدین میبدی

نویسندگان مقاله سوسن جبری |
عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازی


نشانی اینترنتی http://kavoshnameh.yazd.ac.ir/article_2479_24c877b21bc8c59d903060ec8a9582ee.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات