کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی، جلد ۱۰، شماره ۱۹، صفحات ۹-۳۶

عنوان فارسی نقش زبان شناسی تاریخی در کشف معانی رمزی و تحلیل محتوایی اسطوره
چکیده فارسی مقاله بررسی های تاریخی (در زمانی) در زبان، دیدی تاریخی نسبت به تغییرات آن در طول زمان دارد. این تغییرات معمولاً نمودارهای مناسبی از پدیده انتقال فرهنگی جوامع در طول تاریخ است و نتایج بررسی این تغییرات، نقش مهمی در پیشرفت دانش انسان شناسی -به ویژه اسطوره شناسی و مردم شناسی- داشته است. نتایج مطالعات زبان شناختی، می تواند اطلاعات ارزنده ای را در اختیار اسطوره شناس قرار دهد تا برای تفسیر و کشف معانی رمزی اسطوره ها و اثبات فرضیه های خود، ابزارهای لازم را به دست آورد. در این جستار، ضمن پرداختن به ارتباط میان زبان و اسطوره در فرهنگهای بشری و ذکر آرای برخی نظریه پردازان و اسطوره شناسان نامی غرب در این باره، چند نمونه از بن مایه های اساطیری شاهنامه، از جمله کیومرث و جمشید، را به عنوان الگوی انسان و زوج نخستین، اسطوره جام جهان نما و ارتباط آن با واژه فروردین و ردیابی پدیده انتقال فرهنگی را در تغییرات معانی واژه کوی (و کیانیان)، انتخاب کرده، در جهت تلفیق زبان شناسی و نشانه شناسی اساطیری و برقراری ارتباط منطقی میان بافت زبانی و ویژگیهای اسطوره شناختی مورد بررسی قرار داده و نشان داده ایم که یافته های بررسی های زبان شناختی تاریخی نقش عمده ای در کشف معانی و تحلیل محتوایی این اسطوره ها دارد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله زبان شناسی تاریخی (در زمانی)، اسطوره، تحلیل محتوایی، جمشید، کیومرث، فروردین، کوی (کیانیان)،

عنوان انگلیسی Using of Historical Studies in Language for Discovering the Symbolic Meanings and Content Analysis of a Myth
چکیده انگلیسی مقاله By historical (diachronic) studies in language, we can be had a historical approach about the language alterations. These alterations are often suitable visible of cultural transfer appearance in various societies, during history. The results of these studies have been affected on anthology and anthropology progress. These results can be agreed to mythologist, the important information for interpreting and discovering the symbolic meanings and confirming their theories. This article first begins by an introduction about the connection between language and myth and the mention of some theories respecting this case. Then present the analyses of some ancient Iranian myths, by this approach and using of incorporating the language study and mythological semi logy and searching the connection between lingual texture and mythological theories. For example, conformity Jamshid and Kiumarth words with first human and first twin patterns, since present the connection between Farvardin and foreteller cap, and issue describe the cultural transfer appearance about meaning changes in Kavi and Kianian words. In this paper, we try to present using of historical studies in language, for discovering the symbolic meanings and content analysis of myths.  
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله زبان شناسی تاریخی (در زمانی), اسطوره, تحلیل محتوایی, جمشید, کیومرث, فروردین, کوی (کیانیان)

نویسندگان مقاله فرزاد قائمی |
دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد

مهدخت پورخالقی چترودی |
دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد


نشانی اینترنتی http://kavoshnameh.yazd.ac.ir/article_2477_302d6da820e0278b297e42ea15c6cc84.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات