کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی، جلد ۱۲، شماره ۲۲، صفحات ۲۰۹-۲۲۹

عنوان فارسی پیروزی و تخت پیروزه
چکیده فارسی مقاله هنگام جنگ دوم کیخسرو با تورانیان، فردوسی، در بیتی ماه را در آسمان آبی به شاهی پیروزمند تشبیه کرده که بر تختی از جنس پیروزه نشسته است، این مضمون به عنوان مشبّهٌ به نه تنها در شاهنامه، بلکه در سایر متون ادبی تکرار شده است. نگارنده در این مقاله سعی کرده است با استناد به متون حماسی، تاریخی و ادبی ثابت کند که تخت پیروزه تخت خاصّ فریدون بوده که ویژگی های منحصر به فرد داشته و به مرور زمان نماد سلطنت شده و پیروز شاه نیز کسی نیست جز فریدون که به خاطر پیروزی بر ضحاک و دارا بودن ویژگی های پادشاه آرمانی و پیشینه اساطیری ارتباط با ایزدان هندوایرانی به این صفت نایل آمده و این صفتِ خاصّ او اندک اندک جانشین نام وی شده و به همراه تخت او در ذهن شعرا مشبه به ای شده برای تشبیه شاهان پیروز و پیروز بخت.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله پیروز شاه، تخت پیروزه، فریدون، شاهنامه،

عنوان انگلیسی Victory and Turquoise Throne
چکیده انگلیسی مقاله When Firdowsi describes Key-khosrow's second war on Turan in the Shahnameh, he has composed a distich in which the moon was illustrated like a victorious king sitting on a turquoise throne. This simile has been repeated in other sections of the Shahnameh and other literary writings. The aim of this paper is to use epic, and historical and literary writings to prove that turquoise throne belonged to Feredun. Feredun was an ideal king of people who used "victorious king" as one of his adjectives. This adjective along was gradually used by different authors instead of using his name. So this adjective with his throne was considered as a portion of a simile used by poets.        
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله پیروز شاه, تخت پیروزه, فریدون, شاهنامه

نویسندگان مقاله وحید رویانی |
دانشگاه گلستان، گروه زبان و ادبیات فارسی


نشانی اینترنتی http://kavoshnameh.yazd.ac.ir/article_2535_1acb231c85e1f397d62ab941dfb54975.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات